โรงเรียนบ้านทามจาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                 ๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสามารถมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                 ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

                 ๓. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                 ๔. พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของผู้เรียน ให้สามารถอ่าน เขียน คิดเลขเป็น มีทักษะการคิด ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารได้เหมาะสมตามช่วงวัย

                 ๕. จัดประสบการณ์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน

                 ๖. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้แนวนโยบายโรงเรียนคุณภาพ และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

  เป้าประสงค์

                 ๑. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และรักความเป็นไทย

                 ๒. นักเรียนมีปัญญา มีทักษะการอ่าน การเขียน และความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา

                 ๓. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีสุขนิสัย รักการออกกำลังกาย

                ๔. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี(ICT)

                 ๕ นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและทำงานเป็น  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางธิดารัตน์ สำรวลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทามจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-109211 อีเมล์: 36030043@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มุทิตา ลาภเกื้อ โทรศัพท์: 0619382663 อีเมล์: 36030043@chaiyaphum3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]