โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                                              พันธกิจ

            1.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

            2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทุุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

            3.  พัฒนาบุคลากรครู  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

            4.  ปลูกฝังอบรมผู้เรียนให้มีค่านิยมพื้นฐานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม  สำนึกความเป็นชาติไทย

            5.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   

  เป้าหมาย

            1.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

            2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการทดสอบ O-Net  และ  Nt  สูงขึ้น

            3.  นักเรียนมีระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมพื้นฐานที่ดี

            4.  นักเรียนมีจิตสำนึกรักความเป็นชาติไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

            5.  นักเรียนมีนิสัยรักการออมทรัพย์  ประหยัด

            6.  ผู้มีส่วนได้เสีย  มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

            7.  บุคลากรครูมีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  "ครูมืออาชีพ"

            8.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

            9.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่  "น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:33:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายณรงค์ สีหามาตย์

 • นางมะลิวรรณ สีหามาตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,266
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-109201 อีเมล์: 36030013@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: หาญชัย ถาวงษ์กลาง โทรศัพท์: 0885804235 อีเมล์: Chaithany2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]