โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง

  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิงได้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๐๑ มีนายอุทัย  ประทุมวงษ์ พร้อมด้วยชาวบ้านโคกแฝกและชาวบ้านดอนทะยิงได้ร่วมใจกันสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมาหนึ่งหลังโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  อนึ่งยังได้รับคำแนะนำจาก  นายวินัย  ธนูศร ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบำเหน็จณรงค์ (ตำแหน่งในขณะนั้น)  ให้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (สาขาดอนทะยิง)  ต่อมาได้เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศ  เมื่อวันที่  ๒๔   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๐๒  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนดอนทะยิง (อุทัยราษฎร์บำรุง)  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงได้อนุมัติจากทางราชการให้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง ตามหนังสือที่ ชย. ๖๑๑/๒๒๕๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๐ 

  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ นายรวม  สุดใจดี  กรรมการศึกษาได้ซื้อที่ดิน จำนวน ๑ ไร่ จากนายเพิ่ม หมู่สะแก  มอบที่ดินให้แก่โรงเรียนในราคา  ๑,๐๐๐  บาท  ซึ่งนายอำเภอบำเหน็จณรงค์เป็นผู้รับมอบ

  โรงเรียนมีเนื้อที่จำนวน ๗ ไร่ และในปีเดียวกันคณะกรรมการศึกษา คณะครู ประชาชนได้ร่วมกันสละกำลังทรัพย์เป็นเงิน  จำนวน  ๑๑,๐๒๗  บาท สร้างส้วมและซุ้มประตูทั้งสองด้านให้แก่โรงเรียน

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินจำนวน  ๑๘๖,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ ป.ฉ ใต้ถุนสูง  ๒  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท สร้างสวม ๑ หลังจำนวน ๓ ที่

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณจัดสรร  จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท  สร้างส้วม  ๑ หลัง  จำนวน  ๓  ที่

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อวันที่  ๙  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๔  คณะครูและประชาชนได้สละทุนทรัพย์สร้างเสาธงเหล็กให้แก่โรงเรียน  จำนวน  ๖,๐๐๐  บาท  และในปีเดียวกันได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  ๕๕,๐๐๐  บาท  เพื่อต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียนแบบ  ป. ๑ ฉ  ใต้ถุนสูง จำนวน ๒ ห้องเรียน

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ๓๐,๓๐๐  บาท  สร้างถังน้ำฝนแบบ ป. ๓๓  จำนวน  ๓ ถัง

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ๓๐,๓๐๐ บาท สร้างถังน้ำฝนแบบ ป. ๓๓  จำนวน  ๓ ถัง

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ๔๔๑,๐๐๐ บาท มาต่อเติมอาคารเรียน ป.๑ ฉ ใต้ถุนสูง  จำนวน  ๓  ห้องเรียน

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้จัดสรรงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มาสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๕๒๖

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะครูและกรรมการศึกษา ประชาชน ได้ย้ายซุ้มประตูทั้ง  ๒  ด้าน  มาไว้ทางทิศตะวันออกของอาคารชั่วคราว

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  กรมการปกครอง อำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างถังน้ำ คสล. แบบ ฝ ๕๐  ขนาดบรรจุ  ๕๐  ลูกบาศก์เมตร  จำนวน  ๑๘๑,๐๐๐  บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้รับมอบเงินจาก  หลวงพ่อคูณ   ปริสุทโธ  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพื่อสร้างเสาธง

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับมอบเสาประตูฟุตบอลจากกรรมการศึกษา  จำนวน  ๑  ชุด  คิดเป็นเงิน  ๖,๐๐๐  บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้รับบริจาคเงินจากท่านเจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง พระครูปิยสารวิมล  จำนวน  ๑๕,๐๐๐ บาท  เพื่อจัดซื้อฆ้องวงเล็ก ๑  ชุด

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เพื่อเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณจากสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  เพื่อเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าอาคารเรียนไปยังถนนทางทิศตะวันตกของโรงเรียนถึงหน้าประตูทางเข้า

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓  จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP๒)  งบดำเนินงาน  รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  เครื่องดนตรีไทย  จำนวน  ๘,๘๖๒  บาท  ได้จัดซื้อระนาดทุ้ม ไม้ไผ่บง  จำนวน  ๑  ชุด

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓  จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP๒)  งบลงทุน  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานเป็นแบบยิปซั่มคราว  ๑๒  ม.ม. อาคารเรียน ป.๑ ฉ ใต้ถุนสูง  จำนวน  ๓  ห้อง

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓   งบดำเนินการ  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  จำนวน  ๓๒๐,๐๐๐  บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาจากสังกะสีเป็นกระเบื้อง พร้อมเปลี่ยนฝ้าเพดานเป็นแบบแผ่นเรียบเฉพาะแผ่นที่เสีย  เปลี่ยนรางน้ำเป็นสแตนเลส  ปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์พร้อมทาสี  และปูพื้นกระเบื้องหน้าอาคารเรียน ป.๑ ฉ ใต้ถุนสูง  และห้องครัว.

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:36:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิไลลักษณ์ ตาปราบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณธกร ภาโนมัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,716
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-842789 อีเมล์: 36030083@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณธกร ภาโนมัย โทรศัพท์: 0955721024 อีเมล์: phanya24658@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]