โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

            ๑. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน

            ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

            ๓. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น

   

  เป้าประสงค์ (Goals)

            ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

            ๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

            ๓. บุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ๔. สภาพแวดล้อมร่มรื่น  สวยงามอื้อต่อการเรียนการสอน

            ๕. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

            ๖. ผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่นสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา

   

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน

             “แต่งกายสะอาด ไหว้สวย“

   

  เอกลักษณ์

               “ดนตรีไทย”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:36:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิไลลักษณ์ ตาปราบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณธกร ภาโนมัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,719
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-842789 อีเมล์: 36030083@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณธกร ภาโนมัย โทรศัพท์: 0955721024 อีเมล์: phanya24658@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]