• ประวัติโรงเรียน
 • ยุคก่อตั้ง

              โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  เดิมชื่อว่า โรงเรียนชุมชนบ้านวะตะแบก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2509  โดยนายณรงค์  โตสวัสดิ์  พร้อมด้วยคณะอีก  37  คน  ได้ร่วมกันขอจัดตั้ง   โรงเรียนโดยอาศัยศาลาวัดวะตะแบก  เป็นโรงเรียนชั่วคราว  มีนายบุญธรรม  ฉลองกลางเป็นผู้สอนและผู้บริหาร  ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินจำนวน  9  ไร่เศษ จากนายณรงค์ โตสวัสดิ์  สร้างโรงเรียนโดยมีชาวบ้าน  คณะครู  จัดหารายได้สมทบกับงบประมาณของทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ 026  จำนวน  4  ห้องเรียน         ในปี พ.ศ. 2511ได้รับงบประมาณสมทบ 45,000  บาท  อาคารเรียนดังกล่าวจึงเสร็จเรียบร้อย  และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อวันที่  2  มกราคม  2512  และใน พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จนถึงปัจจุบัน

  ยุคพัฒนา

            พ.ศ. 2513  ได้รับงบประมาณจากสลากกินแบ่งรัฐบาล 35,000  บาท สร้างห้องเรียนเพิ่มเติมอีกจำนวน  1  ห้อง

            พ.ศ. 2516  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  160,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  จำนวน  4  ห้องเรียน 

            พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณ 18,000  บาท  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ 3  ห้องเรียน

            พ.ศ. 2518  โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดหาทุนซื้อที่ดินได้ 6 ไร่  12  งาน  26  ตร.ว.

            พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105 ราคา 800,000  บาท

            พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ 205 

            พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 สองชั้น 8  ห้องเรียน

            พ.ศ. 2534 – 2542  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการและการสนับสนุนจากชุมชน  คณะกรรมการโรงเรียน  ในการพัฒนาอาคารเรียน  สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคต่าง  ๆ

            พ.ศ. 2543  โรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  จัดผ้าป่าการศึกษา  เพื่อต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญ  จำนวน  5  ห้องเรียน  ให้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล  และได้ขอตั้งชื่ออาคารดังกล่าวว่า อาคารแทนทรัพย์   และในปีเดียวกัน  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

            พ.ศ. 2545   นายสมศักดิ์  วงศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน  ร่วมกันจัดทอดผ้าป่ามหาชน  เพื่อหางบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน  ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  และการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน โดยเทคอนกรีตด้านหน้าอาคารเรียน   ปรับปรุงสวนหย่อม  สนามเด็กเล่น  

            พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้ย้ายสำนักงานโรงเรียน ห้องพักผู้อำนวยการจากอาคารเดิม มาอยู่ที่ตึกอำนวยการ (สปอ.เทพสถิตเดิม) โดยปรับปรุงอาคาร จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารงานและอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการครู  และหน่วยงานอื่นที่มาขอใช้บริการ

            พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางเทศบาลตำบลเทพสถิต โดยท่านสัมฤทธิ์แทนทรัพย์  ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิตให้การสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  10  เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

            พ.ศ. 2548  โรงเรียนได้รับความสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเทพสถิตในการปรับปรุงถนนภายในบริเวณโรงเรียนโดยลาดยาง และได้จัดสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

            พ.ศ.  2549  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3

            พ.ศ.  2553 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

            พ.ศ.  2554 นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 1 หลัง และส้วม แบบ สปช.605/45 จำนวน 1 หลัง

             พ.ศ. 2555 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับจังหวัดชัยภูมิ และระดับเขตสาธารณสุขที่ 4 (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)

             ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3  โดยมีนายประสิทธิ์  ศิริตานนท์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และมีนายศรายุทธ  ปาปะกัง  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน

             โรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงให้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับโดยได้รับงบประมาณ เงินบริจาคจาก รัฐบาลผู้ปกครอง ชุมชน เทศบาลตำบลเทพสถิต และเงินจากการหารายได้พิเศษ สร้างต่อเติมอาคารเรียน อาคารประกอบ ภูมิทัศน์ ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อให้ปริมาณ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด  16 ไร่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-05 10:02:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจันธิลา กางสันเทียะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายด้วง บุญเอี่ยม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิตยา พลดงนอก

 • นางสาวเกศรา ธิยาวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,888
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-857104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช โทนะหงษา โทรศัพท์: 0925454650 อีเมล์: Nutonahongsa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]