• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)
  1. ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมมารยาทดีรักความสามัคคีโดยสอดแทรกใน      
      กระบวนการเรียนการสอนทุกวิชา
  2.  ส่งเสริมนักเรียนให้การพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
  3.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4.  ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านพลานามัยเพื่อสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์
  5.  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
  6.  พัฒนาการเรียนการสอนในด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
       และคอมพิวเตอร์
  7.  นักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
  8.  ร่วมมือกับชุมชนและภาคีในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
  9.  จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นสวยงามน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ       
       ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู
  10. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างความคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-05 10:02:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจันธิลา กางสันเทียะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายด้วง บุญเอี่ยม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางแสงเดือน ธรรมโชติ

 • นางพัชรีพร หาญณรงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,893
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-857104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช โทนะหงษา โทรศัพท์: 0925454650 อีเมล์: Nutonahongsa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]