• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  1.ระดับปฐมวัย
   
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก
  1.   เด็กทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
  2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
  4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
  5. เด็กทุกคน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้านการจำแนกและด้านการวัด ในระดับดีขึ้นไป 
  6. เด็กทุกคน มีทักษะตามกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
  7. เด็กทุกคนมีทักษะตามโครงการ Brain-based Learning (BBL) 
   
  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
  1. พัฒนาหลักสูตรครอบคลุมทั้งพัฒนาการ  4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
  2. จัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน มีความเหมาะสม  
  3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
  4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
  5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
  6.  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
         
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ข้อ 1  ครูปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านเต็มศักยภาพ 
  ข้อ 2  ครูปฐมวัยทุกคนจัดกิจกรรมประสบการณ์ตรง เล่นและมีความสุข  
  ข้อ 3  ครูปฐมวัยทุกคนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัย
  ข้อ 4  ครูปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินปรับปรุงจัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก
   
   
  2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน
  ข้อ 1 นักเรียนทุกคน มีความสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
  ข้อ 2 นักเรียนทุกคนมีความสามารถการคิดคำนวณ 
  ข้อ 3 นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนากระบวนการเรียน การคิดพัฒนานวัตกรรมจากกระบวนการเรียนการสอน 
  ข้อ 4 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ข้อ 5 นักเรียนมีผลส้มฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
  ข้อ 6 นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้  สรุปองค์ความรู้ไปใช้สร้างนวัตกรรมได้และมีคุณธรรม  
  ข้อ 7  นักเรียนทุกคน  มีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพ  
  ข้อที่ 8 นักเรียนที่มีผลการอ่าน การเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองศึกษาเป็นรายกรณี
  ข้อ 9 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองและมีทักษะชีวิต
  ข้อที่ 10 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม  
  ข้อที่ 11 นักเรียนทุกคน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข้อที่ 12 นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกโครงการพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น  
  ข้อที่ 13  นักเรียนทุกคน  ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ  10 ประการ 
  ข้อ 14   นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้  
  ข้อ 15  นักเรียนร้อยละ  70  มีทักษะด้านกีฬา  
  ข้อ 16   นักเรียนร้อยละ  50  ได้ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีขึ้นไป
  ข้อ 18   นักเรียนร้อยละ  50  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเป็น (สื่อสารคล่อง หรือเป็นมัคคุเทศก์)ระดับดี  ขึ้นไป
  ข้อ 19   นักเรียนร้อยละ  50  มีความสามารถทางนาฏศิลป์ ในระดับดี
  ข้อ 20  นักเรียนร้อยละ 30  มีความรู้ความสามารถแข่งขันมหกรรมวิชาการ และกิจกรรมวิชาการระดับเครือข่าย  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ ระดับดีขึ้นไป         
          
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ
  ข้อ 1 พัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีเป้าหมายเดียวกับครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  ข้อ 2  พัฒนาสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ การนิเทศ และบูรณาการการมีส่วนร่วม 
  ข้อ 3 พัฒนางานวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา โครงการตามมาตรฐานสถานศึกษาพัฒนานักเรียนรอบด้าน
  ข้อ 4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
  ข้อ 5  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน
  ข้อ 6  ส่งเสริมพัฒนาพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
   
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ข้อ 1 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning  ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงด้วยเทคนิคการสอนหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป  ในทุกกลุ่มประสบการณ์ ของครูทุกคน
  ข้อ 2 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการวิจัย  ในระดับดีขึ้นไป ทุกคน
  ข้อ 3 ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับดีขึ้นไป  ทุกคน
  ข้อ 4 ครูทุกคนพัฒนาวัดและประเมินผลนักเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับนำมาพัฒนานักเรียน ระดับดีขึ้นไป ทุกคน
  ข้อ 5 ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ระดับดี ขึ้นไป  ทุกคน
  ข้อ 6 ครูทุกคนส่งเสริมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ระดับดีขึ้นไป ทุกคน
  ข้อ 7 ครูทุกคนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติได้จริง 
  ระดับดี  ขึ้นไป ทุกคน
  ข้อ 8 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียน เกิดนวัตกรรมของผู้เรียน  ระดับดีขึ้นไปทุกคน
  ข้อ 9 ครูทุกคนให้การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ที่มีปัญหาการเรียนรู้ และนักเรียนความสามารถพิเศษ ดีขึ้นไป ทุกคน
   ข้อ 10 ครูทุกคนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพระดับดีขึ้นไปจำนวน  ร้อยละ 100 (ครูทุกคน)
  ข้อ 11 ครูจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) การจัดการเรียนรู้  ระดับดีขึ้นไป
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-05 10:02:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจันธิลา กางสันเทียะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายด้วง บุญเอี่ยม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจิราภรณ์ ซองผม

 • นางสาวปิยะนารถ ฤาชากุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,902
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-857104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช โทนะหงษา โทรศัพท์: 0925454650 อีเมล์: Nutonahongsa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]