• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

            โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่

  หมู่ที่  9 ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2526  เดิมชื่อ  “โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห  สาขาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่”  เปิดสอนชั้น ป. 1 – 4  มีครูช่วยราชการทำการสอน 2 คน มีนักเรียน  65  คน  เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  (โครงการ  RIT)

            ปีการศึกษา  2530  คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ   และขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้กำหนดตำแหน่ง  และบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน  และบรรจุแต่งตั้งครูผู้สอนเพิ่มเติมอีก  รวมมีครู  4  คน  มีอาคารเรียนถาวร  1  หลัง  แบบ  สปช.105/26  และมีอาคารประกอบ เช่น  ส้วม  1  หลัง  และถังน้ำซิเมนต์  (ฝ.33)  1  ชุด 

            เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2534  ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองใหญ่เดิม  มายังพื้นที่รองรับแห่งใหม่  คือ

  บ้านโนนสำราญ  (คุ้มบ้านซับสะเลเต)  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งห่างจากโรงเรียนเดิม  8  กิโลเมตร  ตามโครงการจัดสรรที่ทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม (โครงการ  ค.จ.ก.)  มีพื้นที่  8  ไร่  1  งาน  22  ตารางวา  ได้รื้อย้ายอาคารเรียนชั่วคราวมาปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  บ้านพักครู  1  หลัง  ชาวบ้านบริจาควัสดุและไม้ในการก่อสร้าง

            ปัจจุบันปีการศึกษา  2560  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – 2  และ

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   รวม  8  ชั้นเรียน  มีข้าราชการครู  จำนวน  7  คน  เป็นชาย  2  คน  เป็นหญิง  5  คน

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นหญิงจำนวน  1  คน พี่เลี้ยงเด็ก เป็นหญิง 1 คน  นักการภารโรง เป็นชายจำนวน  1  คน   

  มีอาคารเรียนถาวร  แบบ สปช. 105/29  จำนวน  1  หลัง  อาคารเรียนอนุบาล  1  หลัง  (งบบริจาค)  โรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง  (งบบริจาค) บ้านพักครู แบบ  สปช. 301/26  จำนวน  1  หลัง  บ้านพักครูไม้  จำนวน  1  หลัง  (งบบริจาค)  ส้วมแบบ  สปช. 601/26   จำนวน  2  หลัง  ถังน้ำซิเมนต์  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด  อาคารอเนกประสงค์  จำนวน  1  หลัง  (งบบริจาค)  สนามกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน  1  สนาม  ถังน้ำซิเมนต์  (ฝ.33  จำนวน  9  ถัง)  งบประมาณจากส่วนราชการอื่น  อาคารชั่วคราวชั้นเดียว  1  หลัง  (ได้รับบริจาค)  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และหลักสูตรปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 

   

  ที่ตั้งโรงเรียน

            ทิศเหนือ          ติดถนนลูกรังสาธารณะ

            ทิศใต้                       ติดถนนลูกรังสาธารณะ

            ทิศตะวันออก              ติดถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ

            ทิศตะวันตก                ติดถนนลูกรังสาธารณะ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:49:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางยินดี เบียดนอก
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุพงษ์ ขัดมา

 • นางดอกไม้ ขัดมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,400
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 089-2549905 อีเมล์: 36030137@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์ โทรศัพท์: 0910132048 อีเมล์: kp28.thepapa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]