• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                 1.  ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐาน

                  2.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐาน

                  3.  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนเน้นการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน

                  4.  ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพและพัฒนาผู้เรียน  เน้นคุณธรรม  นำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

                  5.  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

                  6.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย          

                  7.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                  8.  ส่งเสริมบุคลากรใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานวิจัย  สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  9.  ส่งเสริมการนำระบบข้อมูล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล  มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนเปลี่ยนการสอน 

                       และการบริหารจัดการศึกษา    

                10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ในการบริหารจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:49:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางยินดี เบียดนอก
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุพงษ์ ขัดมา

 • นางจิตฏาพร พันธ์กุ่มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,407
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 089-2549905 อีเมล์: 36030137@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์ โทรศัพท์: 0910132048 อีเมล์: kp28.thepapa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]