• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1. จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านผ้เรียน

  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  3. จัดกระบวการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

   

  เป้าหมาย

   1. นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมิณตามมาตรฐานด้านผู้เรียน

        1.1 ผลสมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 70

        1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 85

  2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 95

  3. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู็ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-22 11:28:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศรายุทธ ปาปะกัง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอรทัย คล้ายสอน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศุภวิชญ์ แสนปัญญา

 • นางสาวธนรัตน์ ซาวทองคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,818
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-874119 อีเมล์: 36030123@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พลากร สีทานี โทรศัพท์: 0856458402 อีเมล์: palakorn1990@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]