โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
  2. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
  4. ส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียนและบุคลากรโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

   

   เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
  2. นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
  3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุขบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย
  5. ผู้ปกครองพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการเรียนรู้
  6. ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน
  7. ผู้บริหารบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามกรอบภาระกลุ่มงาน ๔  กลุ่มงาน ได้แก่ ๑.งานวิชาการ  ๒.งานงบประมาณ  ๓.งานบุคลการ และ ๔.งานบริหารทั่วไป
  8. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม
  9. พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  10. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-20 15:03:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจำรัส ดีกุดตุ้ม

 • นางอารีรัตน์ สารรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,404
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโกรกกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870116 อีเมล์: 36030178@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ พาผล โทรศัพท์: 0917124382 อีเมล์: tooncpru@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]