โรงเรียนบ้านวังพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  4. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  6. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

   เป้าหมาย

  1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มขึ้น

  2. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร มีคุณธรรมและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  3. ครู มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:36:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิชชุดา ยินดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปิยวัฒน์ ยศคำลือสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,418
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 36030192@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายปิยวัฒน์ ยศคำลือ โทรศัพท์: 0999539419 อีเมล์: cigaretza@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]