ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2


นายอิทธิรัตน์ ควรชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม

โทรศัพท์ 0890812926


นายสาธิต รื่นเริงใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า

โทรศัพท์ 0850999088


นางปราณีต จีนบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงไม้

โทรศัพท์ 085-2193296


นายบุญสม ปัญญาเหลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล

โทรศัพท์ 0898465323


นายอภิวัฒน์ ประมวลรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส

โทรศัพท์


นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

โทรศัพท์ 0984404763


นางศรีนวน เมยขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง

โทรศัพท์


นางศรีนวน เมยขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง

โทรศัพท์ 0819470261


นางฌญมน อรรคพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

โทรศัพท์


นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

โทรศัพท์ 0895402479


นางวาสนา สุขธนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่

โทรศัพท์ 0819465054


นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า

โทรศัพท์


นางพิจิตรา มารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อง

โทรศัพท์ 0815712602


นางสุธาลักณ์ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ

โทรศัพท์ 0989389172


นายเริงฤทธิ์ บุญพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0871058598


นายธนกฤต ใจผ่องพุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

โทรศัพท์


นายปองภพ ศรีนาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0883210701


นางสาวสิริจินดา แก้วมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี

โทรศัพท์ 0805803622


นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน

โทรศัพท์ 0890755857


นายภูษา ชาติชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนหอม

โทรศัพท์ 0861291898


นายประสบ โชติกวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว

โทรศัพท์ 0988302197


นายสุเมธา ติยะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน

โทรศัพท์ 0860228604


นายธนพล นวลมะณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อโศรก

โทรศัพท์


นายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69

โทรศัพท์ 0812029196


นายวิจิตร์ พิกุลทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง

โทรศัพท์ 0823475546


นายเกรียงไกร โมราบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำเต่า

โทรศัพท์ 089 030 4959


นางเฉลิมรัตน์ หนูปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 0965253646


นางสาวพัทชนันธรณ์ แก้วเจิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม

โทรศัพท์ 0955643589


นายธนพงษ์ อินทนิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง

โทรศัพท์ 0872499048


นายศุภกร เทพภูมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชำผักแพว

โทรศัพท์ 0885825733


นายชุมพร บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาบุญ

โทรศัพท์


นายพิชิตชัย บุปผาโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง

โทรศัพท์ 0642682345


นายชัชวาลย์ วงศ์อนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0892742696


นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส

โทรศัพท์ 0890430659


นางกชกร รุ่งหัวไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์


นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0804406156


นายกิตติธัช มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

โทรศัพท์ 0865072390


นางสาวนพวรรณ ชุบไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพนทอง

โทรศัพท์ 0891322068


นายไพรัช โตบารมีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์


นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

โทรศัพท์


นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี

โทรศัพท์ 0843399717


นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม

โทรศัพท์ 0970148693


นายวรินทร จูปรางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่

โทรศัพท์ 0615689791


นายสมชาย รักญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0895473645


นายมนพ สภาพสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0890012734


นางพิมพ์กมล ทิพย์มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)

โทรศัพท์ 0818642397


นายวิชัย พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด

โทรศัพท์ 0981611309


นางอัจฉรา ลุนภูงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

โทรศัพท์ 0851493067


นายมนตรี สุวรรณเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ

โทรศัพท์


นายอุทัย สังข์วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0812936737


นายบุญรวม สังข์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

โทรศัพท์ 0988847665


นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์ุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

โทรศัพท์


นายวรวิชญ์ คำพุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0819466908


นางเกศินีย์ จุลพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

โทรศัพท์ 0802344337


นางสาววรนิษฐา จำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง

โทรศัพท์ 0807959810


นายพิทยา ศรีดาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)

โทรศัพท์ 0892813392


นายวัชรวัฒน์ ศิลาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง

โทรศัพท์ 08-1967-3614


นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0891363707


นางสาวกันตนา จิตรบรรจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)

โทรศัพท์


นายเวียงชัย ลุนภูงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0869767810


นายอำนาจ สุคตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัว

โทรศัพท์ 0830395621


นายสุทัศน์ จันขุนทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านจาน

โทรศัพท์ 0817624732


นางสมคิด จันขุนทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก

โทรศัพท์ 089-0393653


นางสาวธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น

โทรศัพท์ 0899493955


นางดัสสนี สังข์วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง

โทรศัพท์ 0812519986


นางสาวพรรณวดี ปามุทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0819915908


นางสาวขวัญพนัส ชมภูเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่

โทรศัพท์ 0870994176


นางปัญชนิตย์ โอปั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0925355399


นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0892437327


นายพิทักษ์สัน บัวภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

โทรศัพท์ 0864926810


นางสาวกาญจนา สุรินยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์

โทรศัพท์


นายสำเภา พาราพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม

โทรศัพท์ 0899887185


นางดัชณี ปานหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส

โทรศัพท์ 0861285342


นายสมัย กวางโตน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล

โทรศัพท์ 0982731277


นายธวัช บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

โทรศัพท์ 0909525323


นายชุมพล ปิลกศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย

โทรศัพท์ 098-2462009


นางสาวอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0917965191


นายเจตพนต์ จันทร์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน

โทรศัพท์ 0956728244


นายอาณัติ พิกุลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

โทรศัพท์


นายคมสัน แจ้งมรคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

โทรศัพท์ 082-1561628


นายสันติ คงศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

โทรศัพท์


นางกรองทิพย์ ทวีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกง

โทรศัพท์ 0896750561


นางเธียร์รัตน์ ศรีริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน

โทรศัพท์ 0934102560


นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองใหม่

โทรศัพท์ 0898006556


นายปัญญา เต็งชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 095-7965691


นายวิรุต หนองหงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์

โทรศัพท์ 087-0497051


นายประสงค์ สุขเอิบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร้างบุญ

โทรศัพท์ 0810640924


นายนรุติชัย เกิดบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)

โทรศัพท์ 0892177710


นายพิพัฒน์ อรรถจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0898002057


นางจิดาภา อิศวมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง

โทรศัพท์ 0851969790


ดร.สมชาย โกจินอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก

โทรศัพท์ 0892385086


นางนพวรรณ ชูกะสิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา

โทรศัพท์ 0896915864


นายทนงฤทธิ์ มะณีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

โทรศัพท์ 0819854109


นายสุรศักดิ์ วาดเขียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

โทรศัพท์ 036-721237


นางภัทรพร บุราณคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง

โทรศัพท์ 0890217811


นายพิษณุ วิจารจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

โทรศัพท์ 0817304920


นางสาวเกศรินทร์ ชูหมื่นไวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับดินดำ

โทรศัพท์


นางสาวทองเลิศ บุญเชิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู

โทรศัพท์ 0890068206


นายบุญเลิศ สุมาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไทร

โทรศัพท์ 0898081299


นางกาญจนา ทุมพัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพญากลาง

โทรศัพท์


นางปรัญญา แก้วละมุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสมพุง

โทรศัพท์ 0857760457


นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น

โทรศัพท์


นายเล็ก ชนะชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ

โทรศัพท์ 0861291539


นายวันชัย สุริอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า

โทรศัพท์ 0851464401


นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว

โทรศัพท์ 0814957918


นายชุ่ม อรรคพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

โทรศัพท์


นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

โทรศัพท์ 0894874905


นายศักดิ์นันท์ โตมะนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

โทรศัพท์ 081-0395739, 085-4278593


นางรัตติกาล ตรีปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับพริก

โทรศัพท์ 084-8827107


นางมยุรี ต้นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก

โทรศัพท์ 0995128995


นางสาวจิรกาล ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน

โทรศัพท์ 0945606325


นายพนม เปียสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

โทรศัพท์ 0819477493


นางสาววินิจฉัย สีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์

โทรศัพท์


นายไพโรจน์ เงินวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง

โทรศัพท์ 0936656169


นางณัฐชยา บุญด้วยลาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 0614348809


ว่าที่พันตรีวชิรโรจน์ โคตะคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง

โทรศัพท์ 0821077012


นายปิยะ ฉิมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

โทรศัพท์ 0835445263


นายวิชิต ราญฎร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี

โทรศัพท์ 0817718352


นายสมพร หว่างกล่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

โทรศัพท์ 0890023987


นายเกรียงไกร โมราบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำ

โทรศัพท์ 089 0304959

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2