ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2


นายอิทธิรัตน์ ควรชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม

โทรศัพท์ 0890812926


นายสาธิต รื่นเริงใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า

โทรศัพท์ 0850999088


นายอุเทน เชื้อวังคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง

โทรศัพท์ 0817523329


นางปราณีต จีนบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงไม้

โทรศัพท์ 085-2193296


นางสาวศิริญญา ภิญโญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี

โทรศัพท์ 0902455950


นายอภิวัฒน์ ประมวลรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส

โทรศัพท์


นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

โทรศัพท์ 0984404763


นางศรีนวน เมยขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง

โทรศัพท์ 0819470261


นางฌญมน อรรคพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

โทรศัพท์


นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

โทรศัพท์ 0895402479


นางวาสนา สุขธนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่

โทรศัพท์ 0819465054


นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า

โทรศัพท์


นางพิจิตรา มารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อง

โทรศัพท์ 0815712602


นายสมัย กวางโตน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าคล้อ

โทรศัพท์ 0982731277


นางสุธาลักณ์ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ

โทรศัพท์ 0989389172


นายเริงฤทธิ์ บุญพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0871058598


นายธนกฤต ใจผ่องพุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

โทรศัพท์


นายปองภพ ศรีนาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0883210701


นางสาวสิริจินดา แก้วมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผังสามัคคี

โทรศัพท์ 0805803622


นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน

โทรศัพท์ 0890755857


นายภูษา ชาติชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนหอม

โทรศัพท์ 0861291898


นายประสบ โชติกวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว

โทรศัพท์ 0988302197


นายบุญสม ปัญญาเหลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน

โทรศัพท์ 0898465323


นายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69

โทรศัพท์ 0812029196


นายวิจิตร์ พิกุลทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง

โทรศัพท์ 0823475546


นายเกรียงไกร โมราบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำเต่า

โทรศัพท์ 089 0304959


นางเฉลิมรัตน์ หนูปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 0965253646


นางสาวพัทชนันธรณ์ แก้วเจิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม

โทรศัพท์ 0955643589


นายธนพงษ์ อินทนิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง

โทรศัพท์ 0872499048


นายชุมพร บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาบุญ

โทรศัพท์


ดร.พิชิตชัย บุปผาโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง

โทรศัพท์ 0642682345


นายชัชวาลย์ วงศ์อนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0892742696


นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส

โทรศัพท์ 0890430659


นางกชกร รุ่งหัวไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์


นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0804406156


นายกิตติธัช มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

โทรศัพท์ 0865072390


นางสาวนพวรรณ ชุบไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพนทอง

โทรศัพท์ 0891322068


นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

โทรศัพท์


นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี

โทรศัพท์ 0843399717


นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม

โทรศัพท์ 0970148693


นายวรินทร จูปรางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่

โทรศัพท์ 0615689791


นายสมชาย รักญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0895473645


นายประสงค์ สุขเอิบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0810640924


นางพิมพ์กมล ทิพย์มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)

โทรศัพท์ 0818642397


นายวิชัย พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด

โทรศัพท์ 0981611309


นางอัจฉรา ลุนภูงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

โทรศัพท์ 0851493067


นายมนตรี สุวรรณเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ

โทรศัพท์ 0965839879


นายอุทัย สังข์วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0812936737


นายคมสัน แจ้งมรคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

โทรศัพท์ 082-1561628


นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์ุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

โทรศัพท์


นายวรวิชญ์ คำพุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0819466908


นางเกศินีย์ จุลพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

โทรศัพท์ 0802344337


นางสาววรนิษฐา จำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง

โทรศัพท์ 0807959810


นางสาวกันตนา จิตรบรรจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองห้า

โทรศัพท์ 0898483124


นายเวียงชัย ลุนภูงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0869767810


นายอำนาจ สุคตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัว

โทรศัพท์ 0830395621


นายบุญส่ง ทุมมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง

โทรศัพท์ 0818532183


นางสมคิด จันขุนทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก

โทรศัพท์ 089-0393653


นางสาวธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยขมิ้น

โทรศัพท์ 0899493955


นางสาวพรรณวดี ปามุทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0819915908


นางสาวขวัญพนัส ชมภูเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่

โทรศัพท์ 0870994176


นางปัญชนิตย์ โอปั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0925355399


นายพิทักษ์สัน บัวภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0864926810


นางสาวศิราณี ศาตศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

โทรศัพท์ 0871222452


นางสาวกาญจนา สุรินยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์

โทรศัพท์


นางดัชณี ปานหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส

โทรศัพท์ 0861285342


นางสาวสุเนตร จำปาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล

โทรศัพท์ 0820897539


นายชุมพล ปิลกศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย

โทรศัพท์ 098-2462009


นายอาณัติ พิกุลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

โทรศัพท์


นายปัญญา เต็งชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

โทรศัพท์ 095-7965691


นายสันติ คงศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

โทรศัพท์ 0896000349


นายพิพัฒน์ อรรถจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกง

โทรศัพท์ 0898002057


นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองใหม่

โทรศัพท์ 0898006556


นายนรุติชัย เกิดบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)

โทรศัพท์ 0892177710


นางสาวอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0917965191


นายนพรัตน์ วิรุณพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร

โทรศัพท์ 0876775953


นางวินิจฉัย อ่อสำอางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี

โทรศัพท์ 0615858961


นางจิดาภา อิศวมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง

โทรศัพท์ 0851969790


ดร.สมชาย โกจินอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก

โทรศัพท์ 0892385086


นางนพวรรณ ชูกะสิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา

โทรศัพท์ 0896915864


นายทนงฤทธิ์ มะณีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

โทรศัพท์ 0819854109


นายวิรุต หนองหงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

โทรศัพท์


นางภัทรพร บุราณคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานมนาง

โทรศัพท์ 0890217811


นายพิษณุ วิจารจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

โทรศัพท์ 0817304920


นางสาวทองเลิศ บุญเชิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพลู

โทรศัพท์ 0890068206


นางกาญจนา ทุมพัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพญากลาง

โทรศัพท์


นางปรัญญา แก้วละมุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสมพุง

โทรศัพท์ 0857760457


นายสมพร หว่างกล่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน

โทรศัพท์ 0890023987


นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น

โทรศัพท์


นายเล็ก ชนะชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ

โทรศัพท์ 0955822555


นายวันชัย สุริอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า

โทรศัพท์ 0851464401


นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว

โทรศัพท์ 0814957918


นายชุ่ม อรรคพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

โทรศัพท์


นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

โทรศัพท์ 0892437327


นายศักดิ์นันท์ โตมะนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

โทรศัพท์ 081-0395739, 085-4278593


นางรัตติกาล ตรีปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับพริก

โทรศัพท์ 084-8827107


นางมยุรี ต้นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมาก

โทรศัพท์ 0995128995


นางสาวจิรกาล ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน

โทรศัพท์ 0945606325


นายพนม เปียสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

โทรศัพท์ 0819477493


นายไพโรจน์ เงินวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง

โทรศัพท์ 0936656169


นางณัฐชยา บุญด้วยลาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 0614348809


ว่าที่พันตรีวชิรโรจน์ โคตะคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง

โทรศัพท์ 0821077012


นายปิยะ ฉิมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

โทรศัพท์ 0835445263


นายวิชิต ราญฎร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี

โทรศัพท์ 0817718352

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2