ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5


นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา


นายเชษฐ์พิชิต คำกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด


นายสุพิรัฐ จันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแฝก


นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน


นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี


นายกิตติพงษ์ โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี


นายวิฑูรย์ พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์


นายสุพจน์ เครื่องกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแขวน


นายเตชทัต แก้วทิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา


นายประทีป เพิ่มชีวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล


นายภูสิทธิ์ เปียขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)


นางณัฎฐ์ษิญา ประจิตรเมธาธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุระไหว


นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันดุง


นางนางสาลินี รุ่งโรจน์กิจกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก


นางมาลี กกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง


นายเผด็จ ศรีนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง


นางยุพิน วัชระสุขโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)


นางชุติมา อิสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตะโก


นางยวนใจ ชอบใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน


นายอนิรุทธ์ อิสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนุก


นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ


นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)


นายวัฒนะ แถมวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)


นางอันทนา ทนโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนผักชี


นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์


นางวารี หวังปรุงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครึมม่วง


นางวารี หวังปรุงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครึมม่วง


นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง


นางเสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว


นายสมตระกูล แช่มช้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)


นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแจง


นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่


นายปัญญา หวังรวมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน


นายเอกภพ บำรุงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)


นายสนอง จับสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองนาท


นายปรัชญา ทาซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ


นายพินิจ วิริยะกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์


นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง


นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะบู


นายสุชาติ หาดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่


นายธีรวัฒน์ อริยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนระเวียง


นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)


นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ


นายธีรวัฒน์ ทำจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)


นางกันตินันท์ ไมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย


นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดพิมาน


นายเกษม จ่าพันดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย


นางจันทนา ชินขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเริง


นายวรวุธ เดชอุดมวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง


นายโสภณ เพชรนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข


นายสัญญา กันจินะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก


นายอุดม แรงเขตรวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง


นายสายัณห์ เจริญพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน


นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด


นางปราณี เกิมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับพลู


นายธีระชัย โสภาคย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับยาง


นายเกษม มิกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก


นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท


นายกฤต สุมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารังงาม


นางสาวดวงสมร พันขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี


นายทศพร จันทนราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย


นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้


นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนด่านใน


นายจักรพงค์ อริยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี


นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน


นางสายพิณ แสนพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง


นายชาญชัย พิงขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาร


นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)


นายจงเจริญ ชุมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)


นางนภกมล กตะศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้


นายวิชาญ เพลียซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลอย


นายลิขิต สุริโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน


นายฤาชัย วุฒิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสนวน


นายภูมิภัทร ฉัตริภากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง


นายนิวัฒน์ โสภกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน


นายสุทธิพร เปียสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์


นายพิทยา บุญมาใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข


นายจำเนียร พรมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)


นายสุพจน์ สินขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง


นายกอบ ดวงมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา


นายการุณ ชาญวิชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก


นางศรุดา โชติภักดีโภคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)


นายพลเดช รัตนเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละมั่ง


นางสาวอารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด


นางสุทิสา ภู่พงษ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแค


นางสาวมนสิการ แดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี


นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง


นางสาวประนอม เพียมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น


นายภูมินทร์ โภคาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง


นางบุศรินทร์ เฝ้าหหนองดู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่งาม


นายจำนงค์ เพียกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง


นายสำรอง ตึกตะคุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร


นางพิชามญช์ุ เกิดคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ


นายสำรวย นิลเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก


นางนิภาวรรณ สำราญพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน


นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด


นายวัลลภ เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่า


นายธนพล เปรียวกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระสัง


นายนิคม คมพิทยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันชนะ


นายผิน มุ่งปั่นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา


นางวารี พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่


นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง


นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง


นายวิชัย สิงห์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)


นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมุกมัน


นายนุกูล ขันขะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวละคร


นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญ


นางสาวณัชชา ป้อมสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดน้ำใส


นางสาวนงค์คาญ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย


นางจิดาภา มิรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำปัง


นายชาญชัย เพียกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน


นายสมรัฐ ดวงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา


นางสาวยุพา ทองสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อไพล


นายสุวัฒน์ ดีมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชลสินธุ์


นายวิชาญ คงรัสมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์


นางสกุณา สุวรรณาโค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพุทรา


นายอดุลเดช เพชรทองหลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง


นายสายชล เลือดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม


นายประสาท ญาณบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก


นายอภินันท์ เจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทย


นายสมทบ ขุนระงับสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ


นางราตรี เคลือบหมื่นไว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหวาย


นางศิวพร รัตน์พลแสนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้


นางสุชัญณิชา สีทานอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริบ้านไร่


นายวรเอก อามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)


นางสาวอรุณรัตน์ มุ่งแซกกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)


นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด


นายธนศักดิ์ เจียมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า


นายสุพรรณ ทองภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่


นายนิวัฒน์ วงษ์วาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง


นายประเสริฐ เพ็งด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงคำคู


ว่าที่ร้อยตรีสมคิด จิตละม่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา


นางสาวอรสา ระหารนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะพี้


นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างพลู


นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)


นางสาวณภัสชนก บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา


นายปริญญา วงศ์สุขสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย


นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่


นายเชาวริน อาจโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตอง


นางสาวภูวษา รักษาภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม


นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซินหนองเขวา


นายนิลชัย ดาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารายณ์


นายวิชาญ เลิศสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่


นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง


นายสังวาล กองขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์


นางประนอม คูณขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง


นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว


นายวัชรพงษ์ กันขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายทอง


นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ


นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์


นายอินทร์ตระพล ไสยรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขามป้อม


นายชวน ฟักเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงปรือ


นายเดชา ผ่องโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน


นายสุทธิพจน์ ทองโม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม


นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)


นายประวุฒิ ประภาสโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญผล


นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบกราดวิทยา


นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามขา


นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระพระขมาดไพร


นายมาโนต หอมจะบก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์


นายอนุสรณ์ มะเดื่อชุมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง


นางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไพล


นายถาวร พันธ์สำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2)


นายจรัญ ใจแน่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)


นางสาววิชชุฎา เลิศฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่


นายวิสูตร จันทราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขวาง


นางขวัญเรือน ลาดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม


นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา


นางสาวฐิติยา ปุราชะโก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว


นายธีระ วัชระธราดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)


นายประยูร พรหมวิริยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ


นายฉัตร์ตรา แมบจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก


นายอนันต์ ขำโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุเขว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2