ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5


นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

โทรศัพท์


นายเชษฐ์พิชิต คำกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด

โทรศัพท์ 0821593965


นายสุพิรัฐ จันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแฝก

โทรศัพท์ 0918355517


นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน

โทรศัพท์ 0897198787


นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี

โทรศัพท์ 0881305618


นายกิตติพงษ์ โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี

โทรศัพท์ 093-0780644


นายวิฑูรย์ พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 0933233698


นายสุพจน์ เครื่องกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแขวน

โทรศัพท์


นายเตชทัต แก้วทิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา

โทรศัพท์ 0818770056


นายประทีป เพิ่มชีวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล

โทรศัพท์ 0878750987


นายภูสิทธิ์ เปียขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0895696532


นางณัฎฐ์ษิญา ประจิตรเมธาธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุระไหว

โทรศัพท์ 0829392661


นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันดุง

โทรศัพท์ 0902639053


นางนางสาลินี รุ่งโรจน์กิจกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก

โทรศัพท์


นางมาลี กกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง

โทรศัพท์ 0896242372


นายเผด็จ ศรีนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

โทรศัพท์ 0800045495


นางยุพิน วัชระสุขโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0856825930


นางชุติมา อิสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตะโก

โทรศัพท์ 0878789105


นางยวนใจ ชอบใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน

โทรศัพท์ 0895676926


นายอนิรุทธ์ อิสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนุก

โทรศัพท์ 0892825416


นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ

โทรศัพท์


นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0872608173


นายวัฒนะ แถมวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 086-8716983


นางอันทนา ทนโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

โทรศัพท์ 0958976782


นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

โทรศัพท์ 0872621892


นางวารี หวังปรุงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครึมม่วง

โทรศัพท์ 0933952135


นางวารี หวังปรุงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครึมม่วง

โทรศัพท์ 0812605430


นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง

โทรศัพท์ 0895793386


นางเสาวลักษณ์ เลิศฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว

โทรศัพท์ 0953091524


นายสมตระกูล แช่มช้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0872480032


นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแจง

โทรศัพท์ 0819660321


นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 0850021020


นายปัญญา หวังรวมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

โทรศัพท์ 0819550539


นายเอกภพ บำรุงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

โทรศัพท์


นายสนอง จับสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองนาท

โทรศัพท์ 0645145398


นายปรัชญา ทาซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 086-2524166


นายพินิจ วิริยะกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

โทรศัพท์ 0961578700


นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง

โทรศัพท์ 0939896255


นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะบู

โทรศัพท์ 0872491966


นายสุชาติ หาดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

โทรศัพท์ 0879664499


นายธีรวัฒน์ อริยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนระเวียง

โทรศัพท์ 0828678836


นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์


นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ

โทรศัพท์ 084-6071445


นายธีรวัฒน์ ทำจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)

โทรศัพท์ 0852078494


นางกันตินันท์ ไมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย

โทรศัพท์ 0833782685


นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดพิมาน

โทรศัพท์ 099-2048866


นายเกษม จ่าพันดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย

โทรศัพท์ 0898448099


นางจันทนา ชินขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเริง

โทรศัพท์ 0869179733


นายวรวุธ เดชอุดมวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง

โทรศัพท์ 0862374824


นายโสภณ เพชรนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

โทรศัพท์ 0862442415


นายสัญญา กันจินะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก

โทรศัพท์ 0820732100


นายอุดม แรงเขตรวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง

โทรศัพท์


นายสายัณห์ เจริญพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน

โทรศัพท์


นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด

โทรศัพท์


นางปราณี เกิมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับพลู

โทรศัพท์ 08187585224


นายธีระชัย โสภาคย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับยาง

โทรศัพท์ 0801542754


นายเกษม มิกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 081-9973145


นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท

โทรศัพท์ 086-5199416


นายกฤต สุมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารังงาม

โทรศัพท์ 08-9284-0249


นางสาวดวงสมร พันขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี

โทรศัพท์ 0878762743


นายทศพร จันทนราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย

โทรศัพท์ 0819178999


นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้

โทรศัพท์ 0878730132


นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนด่านใน

โทรศัพท์


นายจักรพงค์ อริยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

โทรศัพท์ 086-1326805


นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน

โทรศัพท์ 0851042523


นางสายพิณ แสนพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง

โทรศัพท์ 0881132416


นายชาญชัย พิงขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาร

โทรศัพท์ 0956057317


นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)

โทรศัพท์ 0982905444


นายจงเจริญ ชุมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

โทรศัพท์ 0807715159


นางนภกมล กตะศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้

โทรศัพท์


นายวิชาญ เพลียซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลอย

โทรศัพท์ 0872626191


นายลิขิต สุริโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน

โทรศัพท์ 0862538273


นายฤาชัย วุฒิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสนวน

โทรศัพท์


นายภูมิภัทร ฉัตริภากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง

โทรศัพท์ 0817909709


นายนิวัฒน์ โสภกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน

โทรศัพท์ 0940898187


นายสุทธิพร เปียสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์

โทรศัพท์ 0895851177


นายพิทยา บุญมาใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข

โทรศัพท์ 0899480287


นายจำเนียร พรมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0833744040


นายสุพจน์ สินขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง

โทรศัพท์ 0619278700


นายกอบ ดวงมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา

โทรศัพท์ 089-5747005


นายการุณ ชาญวิชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก

โทรศัพท์


นางศรุดา โชติภักดีโภคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0949351978


นายพลเดช รัตนเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละมั่ง

โทรศัพท์


นางสาวอารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

โทรศัพท์ 0945154594


นางสุทิสา ภู่พงษ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแค

โทรศัพท์ 0878699279


นางสาวมนสิการ แดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

โทรศัพท์ 0888470909


นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง

โทรศัพท์ 087 2558778


นางสาวประนอม เพียมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น

โทรศัพท์ 0877764654


นายภูมินทร์ โภคาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง

โทรศัพท์


นางบุศรินทร์ เฝ้าหหนองดู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดู่งาม

โทรศัพท์ 0934463549


นายจำนงค์ เพียกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง

โทรศัพท์ 0919864666


นายสำรอง ตึกตะคุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 081-9551286


นางพิชามญช์ุ เกิดคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 0956050826


นายสำรวย นิลเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก

โทรศัพท์ 0821556448


นางนิภาวรรณ สำราญพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน

โทรศัพท์


นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด

โทรศัพท์ 081-9990320


นายวัลลภ เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่า

โทรศัพท์ 0817907906


นายธนพล เปรียวกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระสัง

โทรศัพท์ 0806071953


นายนิคม คมพิทยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันชนะ

โทรศัพท์


นายผิน มุ่งปั่นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา

โทรศัพท์


นางวารี พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

โทรศัพท์ 0890375643


นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง

โทรศัพท์ 0898489914


นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง

โทรศัพท์ 0898489914


นายวิชัย สิงห์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0878796965


นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมุกมัน

โทรศัพท์ 0987962519


นายนุกูล ขันขะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวละคร

โทรศัพท์ 089-9176922


นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญ

โทรศัพท์ 0846057312


นางสาวณัชชา ป้อมสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดน้ำใส

โทรศัพท์


นางสาวนงค์คาญ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

โทรศัพท์ 0910209660


นางจิดาภา มิรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำปัง

โทรศัพท์


นายชาญชัย เพียกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน

โทรศัพท์ 0818770211


นายสมรัฐ ดวงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา

โทรศัพท์ 0898465534


นางสาวยุพา ทองสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อไพล

โทรศัพท์ 0895781591


นายสุวัฒน์ ดีมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชลสินธุ์

โทรศัพท์


นายวิชาญ คงรัสมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์

โทรศัพท์ 0849829220


นางสกุณา สุวรรณาโค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพุทรา

โทรศัพท์ 0849581133


นายอดุลเดช เพชรทองหลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง

โทรศัพท์


นายสายชล เลือดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม

โทรศัพท์ 0801541349


นายประสาท ญาณบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

โทรศัพท์ 0898655553


นายอภินันท์ เจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทย

โทรศัพท์ 081-3894464


นายสมทบ ขุนระงับสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ

โทรศัพท์ 0844975422


นางราตรี เคลือบหมื่นไว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหวาย

โทรศัพท์ 0985865719


นางศิวพร รัตน์พลแสนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้

โทรศัพท์ 0894473390


นางสุชัญณิชา สีทานอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริบ้านไร่

โทรศัพท์ 0985979491


นายวรเอก อามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 0819672596


นางสาวอรุณรัตน์ มุ่งแซกกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)

โทรศัพท์


นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด

โทรศัพท์ 0809951891


นายธนศักดิ์ เจียมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า

โทรศัพท์ 0809992391


นายสุพรรณ ทองภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

โทรศัพท์ 0981871097


นายนิวัฒน์ วงษ์วาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง

โทรศัพท์


นายประเสริฐ เพ็งด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงคำคู

โทรศัพท์ 0862539516


ว่าที่ร้อยตรีสมคิด จิตละม่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา

โทรศัพท์


นางสาวอรสา ระหารนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะพี้

โทรศัพท์


นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างพลู

โทรศัพท์ 0833831039


นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

โทรศัพท์ 0896303399


นางสาวณภัสชนก บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา

โทรศัพท์ 0982916245


นายปริญญา วงศ์สุขสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

โทรศัพท์ 0896194939


นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่

โทรศัพท์


นายเชาวริน อาจโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตอง

โทรศัพท์


นางสาวภูวษา รักษาภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

โทรศัพท์ 0928715191


นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซินหนองเขวา

โทรศัพท์ 0898491271


นายนิลชัย ดาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารายณ์

โทรศัพท์ 0878772971


นายวิชาญ เลิศสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่

โทรศัพท์ 0981909460


นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง

โทรศัพท์ 0817908837


นายสังวาล กองขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

โทรศัพท์


นางประนอม คูณขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์


นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว

โทรศัพท์


นายวัชรพงษ์ กันขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายทอง

โทรศัพท์ 088-7236733


นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

โทรศัพท์


นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

โทรศัพท์ 0819665897


นายชวน ฟักเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงปรือ

โทรศัพท์


นายเดชา ผ่องโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน

โทรศัพท์


นายสุทธิพจน์ ทองโม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม

โทรศัพท์ 0939169504


นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)

โทรศัพท์


นายประวุฒิ ประภาสโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญผล

โทรศัพท์ 0885815352


นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบกราดวิทยา

โทรศัพท์ 0917484857


นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามขา

โทรศัพท์ 0908214296


นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระพระขมาดไพร

โทรศัพท์ 0918297539


นายมาโนต หอมจะบก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์

โทรศัพท์ 0881134399


นายอนุสรณ์ มะเดื่อชุมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง

โทรศัพท์ 093-4545534


นางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไพล

โทรศัพท์


นายถาวร พันธ์สำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2)

โทรศัพท์ 0644484395


นายจรัญ ใจแน่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์


นางสาววิชชุฎา เลิศฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่

โทรศัพท์


นายวิสูตร จันทราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขวาง

โทรศัพท์ 0956182675


นางขวัญเรือน ลาดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม

โทรศัพท์


นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา

โทรศัพท์ 086-4675482


นางสาวฐิติยา ปุราชะโก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว

โทรศัพท์ 0878699279


นายธีระ วัชระธราดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0812608599


นายประยูร พรหมวิริยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ

โทรศัพท์ 0934128861


นายฉัตร์ตรา แมบจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก

โทรศัพท์ 0819775937


นายอนันต์ ขำโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุเขว้า

โทรศัพท์ 0862431239

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2