ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1


นายวราเมธ ชูสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา

โทรศัพท์


นางสุภาวดี ประกอบนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ

โทรศัพท์ 0817309003


นางสุพัตรา สืบจากถิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง

โทรศัพท์ 086-2202919


นายสายัณห์ ด้วงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา

โทรศัพท์ 044824828


นางสมลักษณ์ ศิลปสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ

โทรศัพท์ 063-975-7166


ดร.วิชัย ประทุมไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

โทรศัพท์ 085-4994753


นายสุพจน์ ชุบขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา

โทรศัพท์ 0821290308


นายอร่าม ศรีสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0873109179


นางพรปวีณ์ ไกรบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา

โทรศัพท์ 0959429964


นางสาวจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง

โทรศัพท์ 0862359828


นางวารี คำธนนันทิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

โทรศัพท์ 044870307


นายสุริยา มณีเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่

โทรศัพท์ 0862468464


นายวิชิต บุรดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน

โทรศัพท์ 0830763739


นางปุณิกา จินะขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

โทรศัพท์ 087-2548116


นายไชโย กล้ารมราน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยา

โทรศัพท์ 086-247-7199


นายนพดล มาซานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา

โทรศัพท์ 0899179855


นายสันติ สีน้อยขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 087-957-5597


นายสมาน สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหว้านไพล

โทรศัพท์


นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดละลม

โทรศัพท์ 0958349193


นายธีระชัย ไตรเสนีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาท

โทรศัพท์ 0902608850


นายกมล ภัทราภิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์

โทรศัพท์ 0983945455


นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่

โทรศัพท์ 081-7180313


นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกอก

โทรศัพท์ 0898458469


นายชาตรี ปาลพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

โทรศัพท์ 0985855217


นายใบบุญ บุญทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

โทรศัพท์ 0817903656


นายสมพร ประไพวัชรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 0898474807


นายอุทร ผลกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา

โทรศัพท์ 0872446500


นายเฑียรไชย คำหาญพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น

โทรศัพท์ 0862463797


นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 0622289356


นายประเสริฐ ต่อติด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 08-2148-0249


นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฝายวิทยา

โทรศัพท์


นายนิพัทธ์ อาจมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา

โทรศัพท์ 0810418457


นางศรัทธาพร ชาติชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองกลาง

โทรศัพท์


นายวิโรจน์ ศรีเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 0973084076


นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)

โทรศัพท์ 0981033200


นางสาวมาริสา มอไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

โทรศัพท์ 085-7725599


นายสุนทร มีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองใต้

โทรศัพท์ 0872403168


นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง

โทรศัพท์


นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม

โทรศัพท์ 0828702864


นายพีรวัฒน์ อิทธิพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง

โทรศัพท์ 0833704124


นายศุภชัย ประเสริฐนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน

โทรศัพท์


นางนิตยา นาส้มกบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร

โทรศัพท์ 0898493889


นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัง

โทรศัพท์ 0819761673


นายวิจิตร คำอิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์

โทรศัพท์ 0878741816


นายอดุลย์ วิสัยสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล

โทรศัพท์ 0868696144


นางอมรา สมานรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง

โทรศัพท์ 044590396


นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร

โทรศัพท์ 089-8642023


นายประพจน์ อุทัยอ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)

โทรศัพท์ 0812650164


นายปรัชญานนท์ คำนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่

โทรศัพท์ 081-9971950


สิบโทวันชัย ทัดชวด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย

โทรศัพท์ 089-891-5659


นายนิพนธ์ เหลาเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน

โทรศัพท์ 0810654708


นายสุธี จันทศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0956727813


นายเพียรศักดิ์ ลำพองชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0862594337


นายถนอมจิต อินทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

โทรศัพท์ 0934482399


นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาน้อย

โทรศัพท์ 0952231322


นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่

โทรศัพท์ 081-7307579


นางประกายกาญจน์ จรัสแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

โทรศัพท์ 0812604010


นายสันติ คงวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า

โทรศัพท์ 0810644884


นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า

โทรศัพท์ 0833662443


นายสุทธิพันธ์ ประวันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้

โทรศัพท์ 0817258086


นายสมหมาย แน่นอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

โทรศัพท์ 095-6054921


นายสมจิต หาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา

โทรศัพท์


นางยุพา ปาลพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อน

โทรศัพท์ 0892838390


นายวินิช จิณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาด

โทรศัพท์ 0879530930


นายประเสริฐ ปุมพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉนวน

โทรศัพท์ 0896256639


นายวิญญู ทาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์

โทรศัพท์ 0862488444


นายยุทธนา เฉลียวชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่

โทรศัพท์ 081-0714144


นางจุฑามาศ พรมศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ

โทรศัพท์ 0807327488


นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น

โทรศัพท์ 093-3208236


นายบันจง ขำชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดยาง

โทรศัพท์ 0847975270


นายอนุชา บัวบาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปลือย

โทรศัพท์ 0981059935


นางอุไร กางกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง

โทรศัพท์ 0610309426


นายเรืองชัย ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา

โทรศัพท์ 0885841980


นายอุลิต กิจนุสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

โทรศัพท์ 0816605660


นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง

โทรศัพท์ 087-9513499


นางสาวนิตยา กันชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาฝา

โทรศัพท์ 0854697912


นายเกียรติศักดิ์ คำทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุ่ม

โทรศัพท์ 089-1561255


นายพัลลภ มหาผิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง

โทรศัพท์ 0819672289


นายสมศักดิ์ บุตรโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม

โทรศัพท์ 0872585736


นางพัชรณัฎฐ์ พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสมง

โทรศัพท์ 0929526426


นายสมเกียรติ บุญสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

โทรศัพท์ 0-8724-3043-2


นายเศกตฤณ ไทยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย

โทรศัพท์ 0615069595


นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแกวิทยากร

โทรศัพท์ 081-7612578


นายสมคิด เกินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงแคน

โทรศัพท์


นายสมคิด เกินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

โทรศัพท์ 0885956618


นายสุขเกษม ทิพโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกำแพง

โทรศัพท์


สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์ 0980970995


นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า

โทรศัพท์ 0885943859


นายวิฑูร ชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

โทรศัพท์ 0879615401


นายสถิตย์ จุลเถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาว

โทรศัพท์


นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

โทรศัพท์


นายศศิศ ศิริพรหมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ

โทรศัพท์


นายประเสริฐ เชื้อโนนแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ

โทรศัพท์ 0854797329


นายเสงี่ยม แทนพลกรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 0862652133


นายสว่าง บุญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง

โทรศัพท์ 0847050551


นายวีระ สารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่

โทรศัพท์ 0902824451


นายเฉลียว ผิวเผื่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้

โทรศัพท์ 0634165179


นายปรัชญา สุราสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดเหนือ

โทรศัพท์ 0935325462


นายขันทอง เด่นพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

โทรศัพท์ 0817603353


นางวาสนา สิงห์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใต้

โทรศัพท์ 081 879 0102,093 323 7881


นางสาวนภัสกร แสนชั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา

โทรศัพท์ 0818791798


นายบรรพต วาทโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรัง

โทรศัพท์ 0810679037


นายจุมพล ตาปราบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0810531117


นายทองใบ สาระหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์


นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชานุกูล

โทรศัพท์ 0817603854


นางสุดา แก้ววิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกนทา

โทรศัพท์ 044101488


นายสวย ชาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 086-2565289


นางสาวมะลิวัลย์ รัศมีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ

โทรศัพท์ 0987399897


นายวิเชษฐ พุทธรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

โทรศัพท์ 088-1465564


นางสมปอง สารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย

โทรศัพท์ 0862597630


นายไสว ศรีวงษ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0810728500


นายจันทร์ญา จันพิพัฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า

โทรศัพท์ 0650518759


นายวิโรจน์ ทองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ

โทรศัพท์ 0810650875


นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารี

โทรศัพท์ 0810495678


นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้อง

โทรศัพท์ 084-4774623


นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้

โทรศัพท์ 0856436184


นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ

โทรศัพท์ 0817096621


นายเจริญ นิยมนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหม่า

โทรศัพท์ 0877797042


นายไพจิตร วาลย์มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

โทรศัพท์


นายสุธน ประกายเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม

โทรศัพท์ 0908329170


นายวีระยุทธ สิงหะหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจริญ

โทรศัพท์ 0933578939


นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0810473703


นายบุญสืบ คงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง

โทรศัพท์


นายรุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ

โทรศัพท์


นายหารศึก ภาระหันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหัน

โทรศัพท์ 0934742359


นายสิทธา แก้ววิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม

โทรศัพท์


นายทนงศักดิ์ คำพิทูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ

โทรศัพท์ 0935451233


นางสุณิตา บุริมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย

โทรศัพท์


นายบรรจง รินไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0898458379


นายถนอม กัดโกนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)

โทรศัพท์


นายเรืองฤทธิ์ หิตะปิตะนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง

โทรศัพท์ 0852189904


นายพีรวัฒน์ ขุนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0895819915


นางวันเพ็ญ หิตะปิตะนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี

โทรศัพท์


นายสุมิตร สิงห์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา

โทรศัพท์ 0981454382


นางสุรารักษ์ ลอยเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาคำ

โทรศัพท์ 0817909162


นางสาวภคพร เค้าโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน

โทรศัพท์


นายสมเพชร ยศมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถาวร

โทรศัพท์


นายอัศวิน เชื้อเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไห

โทรศัพท์ 0821276819


นายจิระพงษ์ บุญเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง

โทรศัพท์ 0852016207


นายนรินทร์ มังคละมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

โทรศัพท์ 0902540855


นายธวัช แพงโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

โทรศัพท์ 0857461885


นายสมหวัง ทองประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

โทรศัพท์ 0856815534


นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

โทรศัพท์ 0942898129


นายพีรพล กองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนน้อย

โทรศัพท์ 0862555169


นายประมวล สุทธิสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางหวาย

โทรศัพท์ 0811205998


นายณรงค์เดช ทวีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

โทรศัพท์ 0817896191


นายปฏิวัติ บะคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 0856080774


นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)

โทรศัพท์


นางสมหมาย ชัยศัตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 085-6828042


นางนวพันธ์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามน

โทรศัพท์ 0953606984


นายประภาส อาจเวทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ

โทรศัพท์ 0811204739


นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮี

โทรศัพท์ 0945352635


นายกฤษฏิ์คำผา ชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น

โทรศัพท์ 0637717278


นายจเร แก้วช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโจด

โทรศัพท์ 0807249504


นางสาววรรวิลาศ เจนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)

โทรศัพท์ 0899455172


นายจำนงค์ มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

โทรศัพท์ 0849581087


นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

โทรศัพท์ 086-2186427


นายเสกสรร นาคคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่

โทรศัพท์


นายคำนวน มาฆะเซ็นต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกมูลนาค

โทรศัพท์ 0872555465


นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา

โทรศัพท์ 0899492976


นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 0856808365


นายสุรพจน์ จันทรแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาย

โทรศัพท์ 0931044788


นายสุทธิพร เมืองโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชี

โทรศัพท์ 0862644238


นางจิรารัตน์ พรหมวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร

โทรศัพท์ 0990327947


ว่าที่ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร

โทรศัพท์ 0856821453


นายอุทิศ ศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ 0910166100


นายรังษี ยงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งโก

โทรศัพท์


ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า

โทรศัพท์


นางนวพันธ์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0828659618


นางสาวหนึ่งฤทัย จารุวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสีทอง

โทรศัพท์ 0894289099


นายสุขสันต์ ผาดไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม

โทรศัพท์


นายปราโมทย์ ขวัญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม

โทรศัพท์ 0994696916


นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0956372251


นางเยาวภา กล้าขยัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

โทรศัพท์


นายสุพิศ ขจรภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาทอง

โทรศัพท์ 081-2825657


นายนิกร แคชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยร่วม

โทรศัพท์


นายวิริยะ สัจจะสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหประชาสรร

โทรศัพท์ 0895292817


นายสถิต คลาดโรค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับชมภู

โทรศัพท์ 0856364287


นายบุญส่ง วรชินา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาเหนือ

โทรศัพท์ 085-4979598


นางสาวอรทัย มุทาพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงาม

โทรศัพท์ 0957493666


นางสุนทรีย์ แสงหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

โทรศัพท์ 0817602962


นางปัทมา พุทธแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

โทรศัพท์ 0878392230


นายสุรินทร์ นาคมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา

โทรศัพท์ 0631961372


นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร

โทรศัพท์ 0874518567


นายชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนผักหวาน

โทรศัพท์ 0828369144


นายสนอง เขตสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินเหิบซับภูทอง

โทรศัพท์ 0910204712


นายธีรยุทธ สีเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะกู

โทรศัพท์ 0815718244


นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจันลา

โทรศัพท์ 0821508788

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2