ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2


นายชาตรี อุ่นเรือน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย


นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี


นายสรวิศ ผาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง


นางชญาน์ทิพย์ โสขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก


นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาล


นายวีระ โพธิรุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่


นางสุจิตรา ป้องโกเซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปักหมู


นายพิทยา บริจาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง


นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา


นายอาคม มาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกำพี้


นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย


นายนิติภูมิ พยุงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง


นายจรูญ เวียงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง


นายคำล้วน วงษ์สิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว


นายประลอง ไชยวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง


นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ


นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี


นางนฤมล เบญจมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์


นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนัง


นายสมควร มั่งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย


นางสุวิภา ธุระธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก


นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องขันธ์


นายสังข์ ปาณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสระพัง


นายธนวัฒน์ บัวระพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแกลบ


นายธวัช ถาโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น


นายนิติเวทย์ จิตรวิขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเจริญ


นายกรพล การินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา


นางชุติกาญจน์ ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง


นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์


นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง


นายนวน เถื่อนลือชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัก


นายวิโรจน์ ศิลาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซิม


นายประพันธ์ โคตุนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำตอยูง


นางอรชพร อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำจำปา


นายมนตรี ฮักหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอั้ว


นายวุฒินัย วังหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหวน


นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน


นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างนางขาว


นายพิทยา จำวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี


นายพิทยา จำวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก


นายศรีไพร ชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม


นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดบง


นายเกษม คำสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่


ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมดงบัง


นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์


นายเตียงทอง ชัยจันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนฤาษี


นายประดิษฐ จัดโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง


นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา


นายวชิราวุธ บัวแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ


นายสุรชัย ทินกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงอาด


นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมย


นายมนูญ อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวภู


นายอภิชาติ ชาบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น


นายอภิศร ทิพเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


นายถาวร พิมพ์นนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1


นางนวลปรางค์ หลักมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเป


นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ


นางศิรพรรณ แก้วสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีชัย


นายชาญชัย ไชยคำภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง


นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมช้าง


นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว


นายวีระ พินานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอน


นายรวี วสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง


นายวีระ พินานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง


นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน


นางสาวละอองดาว กองวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเหมือด


นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อน


นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมเจริญชัย


นายเอกศักดิ์ แสนวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธสิริโสภา


นายไพบูลย์ โสภากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทับไฮ


นายเกริกชัย ศรีปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร


นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจีจินตกานนท์


นางอุไรวรรณ คำปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดาล


นายอดุลเดช สาริคาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์


นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์


นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ม


นายอุดม หวังหมู่กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา


นายเคน โพธิ์เศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจับไม้


นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนรสลินคัคณางค์


นายศาสตรา ทับชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


นายเสริม นาหนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวง


นายไกรสร พิมพ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง


นายกุหลาบ นางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘


นางอรุณ ภักดีสัจจกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์


นายพงษ์พิทยา มาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา


นายนุกูล เข่งดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน


นายชัยยงค์ คลังกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองควาย


นายพัทยา บุญญะรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวชุม


นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง


นายโสภณ จันทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคำบง


นายทองคำ ปาปะโข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮำ


นายสิริพงศ์ สายแขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง


นายปรีชา อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก


นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี


นายรังสิต ทรงเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง


นายปกครอง ธานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด


นายบัวสอน จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2