ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3


นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209


นายนิกสันต์ กลางพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์ทอง


นายศาสตรา ปาสาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง


นายมนัส เมืองมัจฉา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย


นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่เหนือ


นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ


นางปรางค์ทิพย์ ทองโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงน้อย


นายสิรภพ สารโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโกวิทยกิจ


นายบุญชิต รัตนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน


นายวันชัย ภิบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์


นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว


นายสุภาพ มาธุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง


นายกิจภูมิ บุญอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด


นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม


นายไพฑูรย์ ชาปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน


นายถาวร มาลาหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา


นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน


นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์


นายเรืองเดช สีหาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา


นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง


นายนิคม ไวบรรเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน


นายมนต์ชัย ไวมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์


นายเนติพงศ์ โพธิไชยแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจาน


นายสุวรรณ เจ็กนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์


นายนครินทร์ เจษฎารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิพโสต


ดร.กมลนัทธ์ นะราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง


นายพิเชด มุลตะกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร


นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)


นายบุญนำ เพชรล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเนาว์


นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนนกหอ


นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์


นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย


นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสันติ


นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก


นายอนุศักดิ์ อินทบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง


นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง


นายประยงค์ ศรีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์


นายณัฐดนัย เหลาสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน


นายสุปชัย โกสีนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู


นายรุ่ง หนูปัทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด


นายวันชัย พงสุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน


นางกุลริศา สีเนหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าขาว


นายกิตติพงษ์ กองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย


นายวีระศักดิ์ ลันสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ


นายสมหมาย ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง


นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง


นายเกษม แอบอิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก


นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ


นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย


นายสกล จันทะเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง


นายบวร ผองขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางใหญ่


นายนนท์นิมิต ธนินธิติพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยโพธิ์


นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม


นางเพ็ญศรี กองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงใต้


นายธีระพร ผิวพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์


ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์ คะสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน


นายอภิชาต จงวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง


นายตองอ่อน ปัดถาวโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง


นายสมปอง โพธิบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ


นายดาวรุ่ง คำบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)


นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า


นายเกษม จันสามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอน


นายสาธิต รัตนฐานู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว


นายปรีชา ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไห


นางชลธิชา บุพชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน


นายบรรณกร กงภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ


นายมิตรชัย แถวพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน


นางสาวนันทนา สอรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผำ


นายเชิงชัย จันทพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาอารมณ์


นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย


นายจิรวัฒน์ วงษ์คง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139


นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่ทอง


นางมัณฑนา มีอำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง


นางมัณฑนา มีอำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดบัวบาน


นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานโนนสูง


นายรุ่งเรือง พันพละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกข่า


นายทินกร พันธะไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง


นายปริญญา นิวาสวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์


นายเขมชาติ ไชยโวหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)


นายบันเทิง พลทองสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา


นายมาศพล ประทุมแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์


นางสาวอรอุมา กองฝ่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบุญชู


นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองล่าม


นางสาวธัญชนก ยุทธมูลตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง


นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดรัง


นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง


นายภาคิณ ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเม็ก


นางอรอุมา แสนมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม


นายยุทธนากร แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว


นางรัตนา ยศกำธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว


นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอรุณ


นางสาววิภาดา เศษบุบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง


นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง


นายโกวิท ภูโอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์


นายนรินทร์ เกษสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคลอง


นายสุรมนตรี พาบุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน


นายภานุพงษ์ ศรีดารา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง


นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน


นายวิชัย สมีแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์


นายชัยณรงค์ สีสุวอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดน


นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์


นายพิเชษฐ์ ชูคันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ


นายสุขี ชมภูเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชื่นชม


นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก


นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทัน


นายสมศักดิ์ สีวัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี


นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว


นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบากวิทยาคาร


นางเพชรัตน์ สีหาทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักแว่น


นางนงนิตย์ โสพุธอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มกบ


นายสมภาร บุดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ


นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง


นายชัยยศ หล้าโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2