ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3


นายสุรพล พิมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง

โทรศัพท์


นายสมเกียรติ ปิตกพงศ์ดำรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด

โทรศัพท์ 0862227759


นายไชยญา บุตรพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0951800265


นายปรารถนาดี วิชามุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 0897143800


นายวิจิตร ภูผาหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง

โทรศัพท์


นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 0810435440


นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพชรพัฒนา

โทรศัพท์ 0641296359


นายอภิรักษ์ สืบชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี

โทรศัพท์ 0910540999


นายสมาน พิศพาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำสมศรี

โทรศัพท์ 0637755879


นายสังคม สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

โทรศัพท์ 0981932835


นายสุภาพ สุริโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

โทรศัพท์


นายชัยวัฒน์ บูระพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว

โทรศัพท์ 0982361565


นางปัฐมาภรณ์ อุทัยอมฤตวารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

โทรศัพท์ 0862396165


นายประทวน ไชยโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก

โทรศัพท์ 0872303077 / 0649035576


นายจิรพัฒน์ โนราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ

โทรศัพท์ 0862282996


นายสายลม เปริน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

โทรศัพท์ 0807515469


นายสมัย แวงวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 081-9757109


นายศศลักษณ์ หลงสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทม

โทรศัพท์ 090-8598599


นายวัฒนชัย ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ

โทรศัพท์ 0833370099


นายศิริพงศ์ นาก้อนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุ่ม

โทรศัพท์ 0883682249


นายบัณจง อัครประชะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0819646088


นายพูลสวัสดิ์ วรรณลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 0872370137


นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว

โทรศัพท์ 0810491284


นางสุดารัตน์ อันชูฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

โทรศัพท์


นายพิชิต พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่

โทรศัพท์ 081 392 2667


นายยุทธนา คำสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายทองพูล พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดิบ

โทรศัพท์ 0862402784


นายสง่า โพธาราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาด

โทรศัพท์ 0980972857


นายเสนีย์ วิเชียรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง

โทรศัพท์


นายสมควร ทุมสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 089-2783170


นายประดิษฐ อินทร์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วย

โทรศัพท์ 0807500551


นายชัยนารายณ์ ดุจมะยูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์

โทรศัพท์ 0892769996


นายธนา สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

โทรศัพท์ จตๅจุๅคภึต


นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา

โทรศัพท์


นางเยาวนาฏ สอนสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

โทรศัพท์ 093-4969405


นายจำลอง พรหมสูงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง

โทรศัพท์


นายกิตติชัย สุดานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์

โทรศัพท์ 062-9159641


นายวิทยา ศรีกาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง

โทรศัพท์ 0616069738


นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์

โทรศัพท์ 0658719551


นายอานุภาพ แสนสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีใส

โทรศัพท์ 0986100342


นายชวน ละครไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล

โทรศัพท์ 0927362961


นายปริชญ์ นาทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์

โทรศัพท์


นายนิเทศ ส่งเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแพงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0817254786


นายสุรพล นกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงอุดมบึงคำ

โทรศัพท์ 0814713831


นายอัศวิน กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 0979974246


นายธีระพงษ์ แสงภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเม่า

โทรศัพท์ 0844705750


นางสาววนิดา ผลาเหิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชาด

โทรศัพท์ 0848871127


นายดนัย ภูมิภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนชัยสามัคคี

โทรศัพท์ 0849557596


นายศมดล พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนาดี

โทรศัพท์ 0872335372


นายประเทือง มะลาไวย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 087-223-3314


นางอาริศปรียา วรวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง

โทรศัพท์ 0943962978


นายถวิล พนมเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวดงมันวิทยา

โทรศัพท์ 0944024704


นางสาววิภาพร สินธุเขตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน

โทรศัพท์ 0899471069


นายพินิจ จันทร์ซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

โทรศัพท์ 098-269-6253


นางนิรมล ปกป้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ

โทรศัพท์ 0810482444


นายทักษิณ สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

โทรศัพท์ 0813913101


นายนิตย์ ใบเอี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิสามัคคี

โทรศัพท์ 081-9644610


นายเมธี อุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร้

โทรศัพท์ 0834510344


นายอนุสรณ์ สารเสวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนขวัญเมือง

โทรศัพท์ 0890015721


นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร

โทรศัพท์ 0818446911


นายไพรทูล จันศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขวาว

โทรศัพท์ 0813805801


นายณรงค์ ชินบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

โทรศัพท์ 0872203836


นายเดชธนชัย ปกป้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

โทรศัพท์


นายปัญญา ศรีนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี

โทรศัพท์ 0832345938


นายจรุง บุญภิละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 0868573481


นายสันติภาพ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

โทรศัพท์ 0956014547


นางณัฏฐวันดี วงค์อินตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด

โทรศัพท์ 0854183069


นางลัดดาวัลย์ เกียรติวิชากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 0857509996


นายสุริยากร เขตเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง

โทรศัพท์ 043500014


นายสำอาง น่าบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก

โทรศัพท์ 0845198380


นายสมหมาย ทองภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันขาง

โทรศัพท์


นายอดิประพล วรรณพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน

โทรศัพท์ 088-1641154


นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0892795185


นายบุญสันต์ เสลไสย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคู

โทรศัพท์ 0833400366


นายบรรจง หัสจรรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

โทรศัพท์ 0810750484


นายอัครฉัตร เพียรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่

โทรศัพท์ 0872230411


นายสุทิน จันทร์เสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0844187667


นายวัชรากรณ์ วันชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

โทรศัพท์ 0872249205


นายสุรีย์ อันบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

โทรศัพท์


นางสุดาทิพย์ วันชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0988270577


นายสมัคร สงวนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0845135512


นายสมหมาย อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน

โทรศัพท์ 0902590129


นายราชัญ ผุยปุโรย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0934729389


นายเศรษฐการ ไชยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า

โทรศัพท์


นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฟ้า

โทรศัพท์ 0928356710


นายทินกร ดวงประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีเสียด

โทรศัพท์ 0817328472


นายจินดา จันทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดนาดี

โทรศัพท์ 0624656552


นายนพดล หลักกำแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพง

โทรศัพท์ 0806402495


นายอุทุมพร กุลจิตติสาธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0810559312


นายราอีด สงวนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากหนองเทา

โทรศัพท์ 0918878724


นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวง

โทรศัพท์ 0817689294


นายชัชชัย เพียรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง

โทรศัพท์ 08-5303-5201


นายภาณุพงศ์ สมอชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0847885886


นายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโจดสามัคคี

โทรศัพท์ 0810593709


นายสมศักดิ์ สารเสวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู

โทรศัพท์ 0849529102


นายกิตติพัศ นพนิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา

โทรศัพท์ 0836662887


นางรัตนภรณ์ กัญญาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง

โทรศัพท์ 0857511459


นางประนอม ผจงศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0874552510


นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง

โทรศัพท์ 0885637530


นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา

โทรศัพท์ 0856077341


นายยงยุทธ เสนามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ

โทรศัพท์ 0951817781


นายพินิจ บาคาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระตึบ

โทรศัพท์ 0823841117


นายไกรศรี พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 0856320939


นางอารยา ไค่นุ่นสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสิม

โทรศัพท์ 0821139633


นายธวัชชัย ทองถนอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง

โทรศัพท์ 0898428068


นายภราดร เสนารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย

โทรศัพท์


นายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสี

โทรศัพท์ 0943101406


นายธงชัย ทัพละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก

โทรศัพท์ 0828556196


นายจำรัส บาคาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0821201615


ว่าที่ร้อยตรีเชวงศักดิ์ มิ่งมิตรมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง

โทรศัพท์ 0892747481


นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา

โทรศัพท์ 0902791696


นายสุรวุฒิ แน่นพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ

โทรศัพท์ 0895773594


นายศักดิ์ชัย บุญภิละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง

โทรศัพท์ 0898246146


นายประสิทธิ์ ทองมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก

โทรศัพท์ 0856932325


นายเอนก เนินภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0849531429


นางวาสนา ทองมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0872379421


นายศราวุธ คามวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาคำ

โทรศัพท์ 0800065040


นางคัทยวรรณ รังใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 0817687420


นายวินัย บุญสินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสีดาวิทยา

โทรศัพท์ 096-670418


นายประเวช การินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

โทรศัพท์ 0817694545


นายลำพันธ์ สุวรรณเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0981831966


นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงบึงงาม

โทรศัพท์ 0819643712


นายอินสอน กันทะโล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด

โทรศัพท์ 0816701487


นายจักรพงษ์ รองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้ดง

โทรศัพท์ 0982177445


นายบัญชา วงค์เสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11

โทรศัพท์ 0629985528


นางสาวณภัทร สุริทะรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขุ่น

โทรศัพท์ 0628655284


นายชวลิต อุปปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84

โทรศัพท์ 0980640949


นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพานประชาสรรค์

โทรศัพท์


นายไพบูลย์ เหมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์

โทรศัพท์ 0979795893


นายวสิณธ์ อนันตภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง

โทรศัพท์


นางปัญญา ศรีวะสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาโด

โทรศัพท์


นายวิษณุ รังใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

โทรศัพท์ 0868633733


นายสวัสดิ์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง

โทรศัพท์ 0956135105


นายสิทธิพล นนท์วงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม

โทรศัพท์ 0817991650


นายแก้ว เกตุมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0910657910


นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

โทรศัพท์ 0935020007


นายชูศิลป์ ดงตะไน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน

โทรศัพท์ 0980970106


นางปริยะดา กนกโชติวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำโพนสูง

โทรศัพท์ 0864632671


นายวริช จรัสแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 0610270841


นายวีระพงษ์ พานสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา

โทรศัพท์ 0821013709


นายสุริยดล เพลงอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบก

โทรศัพท์


นายสุริยดล เพลงอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบก

โทรศัพท์ 0819544592


นายศราวุฒิ บุระพวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย

โทรศัพท์ -


นายปุณกัลย์ บุญเริ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

โทรศัพท์ 0899431065


นางเธียรไท เจนเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย

โทรศัพท์ 0933268485


นางพัชนี ดาเชิงเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 095-6705397


นายทศพล ศิวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 0899409645


นายภานุ จันทนามล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 0973188095


นายดวงชัย มงคลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา

โทรศัพท์ 089-7193928


นายพุทธา โคตรพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0870029859


นายพยุง วรรณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง

โทรศัพท์ 089-2742999


นายพิเศรษฐ์ พัฒนโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์


นายทองล้วน มาตเลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัคคะวิทยา

โทรศัพท์ 0878015894


นายศิวะ จรบุรมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลา

โทรศัพท์


นางสาวกฤติญา บุญสินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเฒ่า

โทรศัพท์ 0873693181


นายบุญส่ง องอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์ 087-8572610


นางไมตรี วรรณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 0985850993


นายปริญญา บุตรพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)

โทรศัพท์


นางจำเนียร กมลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนควาย

โทรศัพท์ 095-6697794


นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสียว

โทรศัพท์ 0862187298


นางสาวอนงค์ ศรีสินธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้

โทรศัพท์ 0844347851


นายณรงค์ ฝุ่นมะนาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์

โทรศัพท์ 061 0286915


นายธเนศร ใบปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 085-7463887


ดร.นิรมล ทิพชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0810606981


นายสมพร ประเสริฐสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง

โทรศัพท์


นายประมวล ทิพชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล

โทรศัพท์ 0819643674


นายสง่า บรรจโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวคำ

โทรศัพท์


นายนิวัตร กมลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

โทรศัพท์ 09186377772


นายประเสริฐ บำรุงรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี

โทรศัพท์ 0926915359


นายสมพงษ์ พันทะชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด

โทรศัพท์ 0892789155


นางนันท์นภัส เดชจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

โทรศัพท์ 0898576329


นายธีระวิทย์ เสมอโภค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

โทรศัพท์ 0872430211


นายณรงค์ฤทธ์ หงษ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0833371122


นายวิระยูร คำอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 0644172807


นางนุชรินทร์ เสมอโภค
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรนาเจริญ

โทรศัพท์ 0856320622


นายปิยวิทย์ บรรพสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสี

โทรศัพท์ 0862410569


นายเสถียร สุดหนองบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

โทรศัพท์


นายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

โทรศัพท์ 0862258554


นายสุขศิลป์ ชมภูพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโน

โทรศัพท์ 0815923090

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2