ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3


นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)

โทรศัพท์ 0859277083


นายกำจัด คะโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์

โทรศัพท์ 0810592060


นายวิเศษศักดิ์ ถามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตาล

โทรศัพท์


นายเอนก เครือสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีบัวขาว

โทรศัพท์ 0879493377


นายอุ่นใจ จิตจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์


นางรจนา สังข์ชาตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว

โทรศัพท์ 089-034-1129


นายไชยยา แก้วกัณทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194

โทรศัพท์ 0927318619


นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 0895699687


นายเด็ดดวง ชมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์

โทรศัพท์ 0928503043


นายสุนทร บุนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์

โทรศัพท์ 0892776238


นายเดชา ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0956560025


นายสุคนธ์ศักดิ์ ใจกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

โทรศัพท์ 0892746708


นายเอกโชติ โชติไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน

โทรศัพท์ 0846169108


นายศราวุธ มาตผุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง

โทรศัพท์ 0836618723


นายชัยยงค์ แสนณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแดง

โทรศัพท์ 0615624903


นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0613659164


นายเวียงชัย พลวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดหว้าวิทยา

โทรศัพท์ 0988746290


นายนพพร พรมแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

โทรศัพท์


นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์

โทรศัพท์ 0854637304, 0926671073


นางสาวกาญจนา พุ่มสลิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์

โทรศัพท์ 082-1803764


นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหนือ

โทรศัพท์ 0847289269


นายประยูร ศรีสมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา

โทรศัพท์ 0818734105


นายปกาศิต ศรีสมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ

โทรศัพท์


นายจักรินทร์ พิมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0611518643


นายนิรันดร สาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอีหงษ์

โทรศัพท์ 0933234150


นายไฉน ทมานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน

โทรศัพท์ 0945234420


นายพิษณุ ซองศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0878541424


นายประดิษฐ์ วรรณขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจนแลนวิทยา

โทรศัพท์


ว่าที่ร้อยเอกมนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา

โทรศัพท์ 0657252638


นายกฤตพงศ์ คชอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้ง

โทรศัพท์ 0626526614


นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์

โทรศัพท์ 0862483474


นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมทอง

โทรศัพท์


นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมทอง

โทรศัพท์


นายวีระศักดิ์ นิลโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกวิทยาสูง

โทรศัพท์ 0862238541


นายวิทยา ไชยสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์


นายอุดร สุขรี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 0810610778


นายมีชัย เถาว์ชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

โทรศัพท์ 087-9487069


นายประภาส นามสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0895759658


นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)

โทรศัพท์ 0833601335


นายจักรกฤษณ์ จิตจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนมะนาววิทยาเสริม

โทรศัพท์


นายเอกรัฐ จันทร์นี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0807519466


นายกานท์ หาญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุย

โทรศัพท์ 0885680954


นายสุขสันต์ จุฑารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 089-1499925


นายสมชาติ ศรีรังษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง

โทรศัพท์


นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

โทรศัพท์ 0862217771


นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0883408664


ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

โทรศัพท์ 0981548384


ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง

โทรศัพท์ 0910432189


นายบุญสืบ ประจำตน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ

โทรศัพท์ 0819658554


นายเสกสรร ถารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา

โทรศัพท์


นายยุทธชัย สารขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 0812602834


นายนายวิรัตน์ พัฒนะสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)

โทรศัพท์ 061-6617465


นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์

โทรศัพท์


นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแสน

โทรศัพท์ 0819644104


นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา

โทรศัพท์ 0810553890


นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงสมเด็จ

โทรศัพท์ 0845148196


นายสุพันธ์ ทิพโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 089-5756294


นายถิรเดช ศรีวรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย

โทรศัพท์ 0887395012


นายสุธวัธช์ เทศารินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 0807684419


นางสาวนิตยา คำพรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา

โทรศัพท์


นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม

โทรศัพท์


นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0878649089


นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแหลม

โทรศัพท์ 0878649089


นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 094 965 4646


นายสุวิทย์ กมลตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

โทรศัพท์


นายสุดชา จรัสแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชาด

โทรศัพท์ 0857432740


นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

โทรศัพท์ 0956639812


นายวีรวิทย์ บัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม

โทรศัพท์ 088-7411821


นายไพรัช ศรีซ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางสมเด็จ

โทรศัพท์ 0956635743


นายไกรทวี ประดิษฐ์จา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0656234899


นายมนตรี สีแก้วก่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยา

โทรศัพท์


นายคุณากร ศรีสองเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา

โทรศัพท์ 0


นายกรชกร ชวติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

โทรศัพท์ 0985850910


นางอุบล วรนารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งกะอาม

โทรศัพท์ 0870718847


นายสุชาติ เทียมทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น

โทรศัพท์ 0883059943


นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย

โทรศัพท์ 0862183846


นายกงเพชร อุดมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหม่วย

โทรศัพท์ 0854870506


นายเฉลิมพล รุ่งนามา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 0847928190


นายสุชาติ เทียมทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)

โทรศัพท์ 0883059943


นายเทวิล ศรีสองเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา

โทรศัพท์ 0807643761


นายวรวุฒิ มุลทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวสามัคคี

โทรศัพท์ 0931408992


นายนรเศรษฐ จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเม็กวิทยา

โทรศัพท์ 0810215126


นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา

โทรศัพท์


นางอลิสสรา ผุดผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0956595545


นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

โทรศัพท์


นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา

โทรศัพท์ 0985869276


นายประสพสุข เอี่ยมสำอางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ

โทรศัพท์


นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์

โทรศัพท์ 0962237624


นายบัญชา วัดเข้าหลาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 0981010439


นายสมสนิท หาศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวี

โทรศัพท์


นายตุระชัย ศรีหริ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหมู

โทรศัพท์ 0895697871


นายชรัส ภาระเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0610399474


นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร

โทรศัพท์ 0804132880


นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0810478340


นายพรสวรรค์ จิตปรีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย

โทรศัพท์ 0872337677


นายองอาจ แสงนิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกมะลิวิทยา

โทรศัพท์ 0894199356


นายอิทธิพล พุทธพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

โทรศัพท์ 0839312633


นายณรงศักดิ์ โพนตุแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนนาดี

โทรศัพท์ 084-5113090


นายสุวรรณ ตินะโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์

โทรศัพท์ 09-56581118


นายวิชชากร ทานาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลองวิทยา

โทรศัพท์ 0934525412


นายชัชวาลย์ นาชัยฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ

โทรศัพท์ 0621097694


นายครรชิต โชติจำลอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพิมูล

โทรศัพท์


นายสุพัฒน์ สารพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 0872134094


นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

โทรศัพท์ 0895778492


นายวิมล ปัญญพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์

โทรศัพท์ 0895760010


นายโกเมน ประทุมขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล

โทรศัพท์ 0652261607


นายพรชัย เทศารินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โทรศัพท์


นายเดชศักดา เทศารินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0830646168


นายกิติพงค์ ศรีคิรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม

โทรศัพท์


นายนิกร เชยชมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว

โทรศัพท์


นายพินิจ นาทองห่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ

โทรศัพท์


นางสาวแววตา ไชยขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทันวิทยา

โทรศัพท์


นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพัง

โทรศัพท์ 0944760404


นายกิตยากร มังคะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดนาตาล

โทรศัพท์ 0810606019


นายลิขิต เวงวิถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา

โทรศัพท์ 0956636729


นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง

โทรศัพท์ 0844287980


นายศิติชัย วันตะโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบอน

โทรศัพท์ 0879449104


นายพนมวรรณ โพธิสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0918617891


นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินจี่

โทรศัพท์


นายวิมล ปัญญพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)

โทรศัพท์ 0895760010


นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

โทรศัพท์ -


นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์


นายไพฑูรย์ คำสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์

โทรศัพท์ 0872280887


นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนสูง

โทรศัพท์ 0890974784


นายบุญโฮม ชัยช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 0852773776


นายนิคม จันทร์ช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

โทรศัพท์ 0930726334


นางจิราภรณ์ พอศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์

โทรศัพท์ 0988261989


นางวิชชุดา ทัพซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โทรศัพท์ 0874200136


นายธนทัย ประภาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเย็นสยามวิทยา

โทรศัพท์ 0899428857


นายลิขิต โทจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

โทรศัพท์ 0862420176


นายองอาจ วรวะไล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมพัฒนา

โทรศัพท์


นางวันธะนา ปัญญพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0878619244


นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา

โทรศัพท์


นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวนอก

โทรศัพท์ 0817990444


นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวกลาง

โทรศัพท์


นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวใน

โทรศัพท์ 0886902594


นายสิทธิพร ไกยเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงเปลือยวิทยายน

โทรศัพท์ 095-9370445


นายฉกาจ ฝางแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวงัววิทยาคม

โทรศัพท์ 0892778564


นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน

โทรศัพท์ 0903360997


นางสาวรำไพ ไชยยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุปรีศรีวิทยา

โทรศัพท์ 0899179591


นายเฉลียว โชติประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง

โทรศัพท์


นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

โทรศัพท์ 0850143995


นายพีรวิชญ์ วรชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 081-2618790


นายเพชรดำ ธนูศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2

โทรศัพท์ 0985852689


นายมนู ผันผ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0862408693


นายณรงค์ กลุเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์

โทรศัพท์


นายวรกฤต วราธีรโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะงง

โทรศัพท์ 0935653528


นายอารยะ สินธุโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำม่วง

โทรศัพท์


นางสาวรัชนิดา อุตะโม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาขาว

โทรศัพท์ 0951940999


นายธนภพ แสนตุ้มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฝา

โทรศัพท์


นายประดาบชัย ตุระซอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์

โทรศัพท์


นายเต็มใจ วรรณสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 082-8429133


นายประดาบชัย ตุระซอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3

โทรศัพท์ 0872535139


นายประธาน โพธิ์แท่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6

โทรศัพท์


นายชุมพล ศรีชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว

โทรศัพท์


นายสมรศักดิ์ วันโนนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู

โทรศัพท์


นายประภาส ละราคี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเวียง

โทรศัพท์ 0885380030


นายพูลผล เหล่านายอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเดา

โทรศัพท์ 0951680729


นายทันเสมอ เสนาลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากุดสิม

โทรศัพท์ 0800106109


นายสมพงษ์ ศรีสมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมศรี

โทรศัพท์ 0927190121


นายเสถียร พลขยัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาด

โทรศัพท์ 0813802618


นางสาวมงกุฎ ประครองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางามวิทยา

โทรศัพท์ 087-8658009


นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

โทรศัพท์ 0878597047


นายทองหล่อ ปัตลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

โทรศัพท์ 087-2220738


นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงกุล

โทรศัพท์


นางสาวเพ็ญศิริ แสนศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสีนวลวิทยา

โทรศัพท์ 0813216449


นายอาทร คะโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร

โทรศัพท์ 0892793317


นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา

โทรศัพท์


นางเนตรนภา รองจัตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน

โทรศัพท์ 0833627159


นายมนัส จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนาดี

โทรศัพท์


นางปาริชาติ ยุระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศาลา

โทรศัพท์ 0810567951


นางสาวสุจิตรา ศรีเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปุ้น

โทรศัพท์ 0817256317

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2