ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 1


นายเอกพงษ์ พ่อบุตรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ 0895738479


นายบรรพต บุญญานุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ 0610872389


นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

โทรศัพท์ 0850012978


นายสุรชาติ นนทะแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสําราญ

โทรศัพท์ 081-2635426


นายยุทธนา ศรีวรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ

โทรศัพท์ 0982256549


นายพรพิธ ควรรณสุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย

โทรศัพท์ 0813696338


นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

โทรศัพท์ 0897092393


นายมนตรี โคตรพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย

โทรศัพท์ 0899446229


นายไชยา โพธิ์ตะนัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหิน

โทรศัพท์ 0885830486


นายกิจติ ต้นสววรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง

โทรศัพท์ 0862268182


นายพลซื่อ สลางสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย

โทรศัพท์ 0810602582


นายนพพร มีอภิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น

โทรศัพท์ 080-7484412


นายขวัญประชา อินธิโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง

โทรศัพท์ 0898429567


นายเทิดชัย นันทะจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเกษม

โทรศัพท์ 0908581023


นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง

โทรศัพท์ 0892751555


นายอนันต์ ภูมิตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม

โทรศัพท์ 0910602199


นายมารุต สีสุนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง

โทรศัพท์ 0823788989


นายณัฐพงค์ ภูชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน

โทรศัพท์ 0990176468


นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง

โทรศัพท์ 0836766488


นายทองเย็น สุทธะมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0813202312


นายศัสตราวุธ ศรีขนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง

โทรศัพท์ 0895697456


นายโกสินทร์ เฮียงราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระแส

โทรศัพท์ 0886768943


นางวันทิวา มูลสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ

โทรศัพท์ 0854600685


นายประจบ ดีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์

โทรศัพท์ 0910194393 / 0981054046


นายธรรมศักดิ์ ทักษิณวิโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0651065183


นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

โทรศัพท์ 0817691424


นางสาววิชยา โคตรภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง

โทรศัพท์ 0653978993


นายความสุข ไชยผง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก

โทรศัพท์ 0933210529


นายสุระพล พันธ์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเตย

โทรศัพท์ 0811849964


นายเทพฤทธิ์ จิตรจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์

โทรศัพท์ 0895699300


นางสาวรษิกา วัฒนมาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว

โทรศัพท์ 0918619782


นายบัญชา โพธิ์เสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินแดง

โทรศัพท์ 0895708926


นายอนุสรณ์ แสนเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง

โทรศัพท์ 0956727340


นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง

โทรศัพท์ 0883125651


นายรักชาติ คนยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน

โทรศัพท์ 0957579940


นายสุริยา นันชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน

โทรศัพท์ 0857461502


นายโกแมน คัตทะจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ

โทรศัพท์ 0898459760


นายอำนวย ม้าวเมืองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า

โทรศัพท์ 0857573175


นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

โทรศัพท์ 0985845491


นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตามัว

โทรศัพท์ 0899372986


นายนรินทร์ แสนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง

โทรศัพท์ 0999169141


นางจิตรา ดวงปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคอํานวย

โทรศัพท์ 0933970019


นายวัชรากร เสรีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง

โทรศัพท์ 081-8723732


นายธนรักษ์ จันทร์สด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)

โทรศัพท์ 085-754-9472


นางศลิษา ผลาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์

โทรศัพท์ 0833527797


นายพิทูล อภัยโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง

โทรศัพท์ 0616321984


นางสาวเรณู พัฒนะแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย

โทรศัพท์ 0933236132


นายปริญญา พรหมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต

โทรศัพท์ 084-5445262


นายไมตรี สีดาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน

โทรศัพท์ 081-7298122


นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด

โทรศัพท์ 0810486380


นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0862224059


นางสาวอวยพร อินทร์พรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางน้อย

โทรศัพท์ 0832618740


นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย

โทรศัพท์ 0817088106


นายชิษณุพงศ์ พลหาราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไฮ

โทรศัพท์ 0833283017


นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม

โทรศัพท์ 0801985891


นายเชิดชัย สินพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม

โทรศัพท์ 0863435769


นายพฤติพงษ์ ชาวนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ

โทรศัพท์ 0955654795


นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโชค

โทรศัพท์ 0968989099


นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก

โทรศัพท์ 0619495124


นางกฤติยา โพธิ์เสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ

โทรศัพท์ 080-2455395


นายประชาชาติ รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม

โทรศัพท์ 0856934111


นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)

โทรศัพท์ 0810515284


นายเอกมินทร์ ชินโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)

โทรศัพท์ 0847984202


นายประทีป ขุมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกลางวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายพนิชย์ แก้วมณีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนมรุกขนคร

โทรศัพท์ 0872240920


นางสาวตรีทิพย์ วิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0985414932


นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง

โทรศัพท์ 0958718162


นายสุทัศน์ สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน

โทรศัพท์ 0895691070


นายเดชา หรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0940193101


นายสาทิต วารีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)

โทรศัพท์ -


นายประชารัฐ กัติยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำ

โทรศัพท์ 0892778001


นางภิญญตา พันธรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคับพวง

โทรศัพท์ 0973343083


นายกฤษเรศ พิมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว

โทรศัพท์ 0818725414


นายภราดร บุญส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)

โทรศัพท์ 086 451 6974


นางสาวกนกกาญจน์ อรรคสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์

โทรศัพท์ 0825169435


นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม

โทรศัพท์ 0833511173


นายสุชาติ แสนสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข

โทรศัพท์ 0889127437


นายไพบูลย์ ฤๅชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0862253019


นายชาญศิลป์ ส่งเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0885615049


นางสาวจาสิริ มณีพงศกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง

โทรศัพท์ 0974235945


นายสุพันธ์ นามโสรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนาด

โทรศัพท์ 0939847299


นางนพมาศ ทองวิทยาพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำชะอี

โทรศัพท์ 0902639898


นายชำนาญ นวลฉ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา

โทรศัพท์ 0956529424


นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายคูณสมบัติ นารินรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนขว้าง

โทรศัพท์ 0801923363


นายวิศิษฎ์ มูลสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 0612505009


ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแมว

โทรศัพท์ 0934707584


นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน

โทรศัพท์ 0857410572/0885630640


นายชิณกรณ์ มหาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแห่

โทรศัพท์ 081-0510346


นายธวัชชัย พรมอารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิม

โทรศัพท์ 0833281595


นายประกาศิต วรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)

โทรศัพท์ 0903543352


นางนงนุช ผิวขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

โทรศัพท์ 0817293362


นายสุรชาติ โกพลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า

โทรศัพท์ 081-3693811


นางณัฐญานี ธงยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโน

โทรศัพท์ 0868523423


นายกนก นวลจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก

โทรศัพท์ 0812619034


นายภัทรพล บุญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

โทรศัพท์ 0945619653


นายประเสริฐ พลอาสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล

โทรศัพท์


นางเปรมฤดี พลเชียงขวาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0872154001


นายสุรพล พลเชียงขวาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยอ

โทรศัพท์ 0818735540


นางสาวชวนพิศ บุบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร

โทรศัพท์ 0810539545


นายพงษ์นรินทร์ อินทรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่ายูง

โทรศัพท์ 0868612188


นายอภิเษก บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง

โทรศัพท์ 0983431590


นายวชิระ พลพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 0878682210


นายสหชัย ชัยศิริรัตนดำรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0870548358


นายหงษา วงค์จำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

โทรศัพท์ 0878651091


นายพรศักดิ์ แสนมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0908408489


นายอนุลักษณ์ เครือคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0895173994


ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่งคอง

โทรศัพท์ 0934135467


นายไมตรี เชื้อกุลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0810493523


นายพิสิษฐ์ เผือดผุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี

โทรศัพท์ 0817684225


นางดาราภัณฑ์ เครือคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 0819653008


นางชาลินี วิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโสก

โทรศัพท์ 0872207424


นายบุญร่วม คิดการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง

โทรศัพท์ 0894209171


นายนเรศ ปู่บุตรชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน

โทรศัพท์ 0951963845


นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิมานท่า

โทรศัพท์ 0862385122


นายยศนันท์ วัตตะโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง

โทรศัพท์ 098-631-6497


นายรัตนชัย ฝาระมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164

โทรศัพท์ 0895727356


นายชวิศ กัลยาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา

โทรศัพท์ 0879555236


นางกมลชนก ศรีวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมมณี

โทรศัพท์ 0840439151


นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบัง

โทรศัพท์ 0817686804


นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารน้ำใจ

โทรศัพท์ 081-8733560


นายพิศดาร วงศ์บุญยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก

โทรศัพท์


นายสุรัตน์ พันธรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่

โทรศัพท์ 0847859014


นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิศ

โทรศัพท์ 0878590748


นางสกุนา แสงชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์

โทรศัพท์ 0801904665


นายประจักษ์ กวานปรัชชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0621905797


นางฐานิตา นางลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช”

โทรศัพท์ 086-2498700


นายปรีชา ศรีพยอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู่

โทรศัพท์ 0828597656


นายมนัส วงค์ศรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม

โทรศัพท์ 0812611867


นายสัญญา สิทธิเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขนนาง

โทรศัพท์ 0849564232


นายสมหวัง ยตะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ

โทรศัพท์ 0656656619


นายบุญทัด วงค์จำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0819653343


นายฤทัย วิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด

โทรศัพท์ 0610814377


นางดวงใจ ปรัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ

โทรศัพท์ 0930875511


นายบำเหน็จ ขำวิทยโชติพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินำ

โทรศัพท์ 0810532969


นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง

โทรศัพท์ 0885631779


นายสุวิทย์ เพียรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลียง

โทรศัพท์ 0801961817


นายกานตพล สินพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอง

โทรศัพท์ 0821082711


นายศักดิ์ดา แสนมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี

โทรศัพท์


นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0866433337


นายเฉลิมพล มาสิงบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก

โทรศัพท์ 0862414068


นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

โทรศัพท์


นายสมคิด วังทะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ

โทรศัพท์ 089-2764120


นายปริญญา สูญราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง

โทรศัพท์ 0899407855


นายฉลอง สูญราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากุงยางคำ

โทรศัพท์ 0817499850


นายศักดา ทัดสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดู่งาม

โทรศัพท์ 0626599261


นายวีรพันธ์ ซุยพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโทน

โทรศัพท์ 0998211377


นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

โทรศัพท์ 0810483089


นางกิตติญารัตน์ ทรงสิริเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา

โทรศัพท์ 0819674556


นายตรีเพชร เทือกตาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปา

โทรศัพท์ 0931187091


นายบุญมี เครือพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)

โทรศัพท์ 0857396735


นายวิเชียร บุตรชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล

โทรศัพท์ 0818733840


นายวีระกุล สิทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุตาไก้

โทรศัพท์ 0818733962


นางพนมพร แดงประสาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์

โทรศัพท์


นายอาณัติ ผาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่

โทรศัพท์ 0955307175


นายเดชา บุญแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทา

โทรศัพท์ 0892773783


นายทองคำ อรรคสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเขือ

โทรศัพท์ 0879530931


นายธีระพงษ์ นามสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง

โทรศัพท์ 0862251923,0981984823


นายอิษฎางค์ เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางาม

โทรศัพท์ 0857426316


นายศักดา กมลคุรุสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา

โทรศัพท์ 0817997214


นางสาววิลาสินี พุทธดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

โทรศัพท์ 0968574951


นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาชัย

โทรศัพท์ 0846009869


นางปนิดา เวกสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทันสมัย

โทรศัพท์ 0867819825


จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเหาะ

โทรศัพท์ 081-0539832


นายสุระกัณท์ ต้องเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง

โทรศัพท์ 0862191624


นายจุมพลภัทร์ ตามา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง

โทรศัพท์ 085-4567829


นายกิติรัตน์ เบ้าลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

โทรศัพท์ 0872282045


นางจิราภรณ์ อ้วนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไหล่

โทรศัพท์ 0852856568


นายเมธีพงศ์ ยงยันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี

โทรศัพท์ 0959032803


นายศรชัย ไกรษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะเดา

โทรศัพท์ 0807450645


นายศุภชัย แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทัน

โทรศัพท์ 0927902324


นางวัชรี เรณูร่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงโกน

โทรศัพท์ 0889737867


นายพิเชฐ แก้วมณีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกคูณ

โทรศัพท์ 0981583814


นายสยาม ใจบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรุกเตย

โทรศัพท์ 089-8054622


นายวิจัย มาภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้

โทรศัพท์ 0895737027


นายวันชัย บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0819997893


นายเสมียน จองลีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม

โทรศัพท์


นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง

โทรศัพท์ 0843906398


นางการเกษ บุพศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก

โทรศัพท์ 083-3346661


นายไชยันต์ ศรีสุวะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0621527834


นายสมชัย คำเห็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

โทรศัพท์


นายสิทธินันท์ บุญโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม

โทรศัพท์ 089xxxxxxx


นายพิพัฒน์พงศ์ สุริยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาปากน้อย

โทรศัพท์ 08033995552


นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม

โทรศัพท์ 0833363949


นายนบพร แก้วนิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 087-2201097


นายประกร โพธิราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

โทรศัพท์ 0801611908


นายบุญสอน ดาษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะเบา

โทรศัพท์ 0878601049


นางชุติมณฑน์ สุขรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล

โทรศัพท์ 0849342895


นายเดชาวัต แสงพรมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเชือก

โทรศัพท์ 0655539909


นายลิขิต ศรีวรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีธน

โทรศัพท์ 0833549700


นางสาวพัชรินทร์ เดชบุรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสิม

โทรศัพท์ 0834270891


นายณรงค์เดช ฉิมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างสำราญ

โทรศัพท์ 09842-89048


นายยูซิม ไชยมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

โทรศัพท์ 0878658550


นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

โทรศัพท์ 0818713229


นายนิวชน บัวสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0862198765


นายสาธิต เขียนสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์

โทรศัพท์ 0872206151


นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบั่ว

โทรศัพท์ 0955742659


นายบัญชา สุโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้

โทรศัพท์ 0833515556


สิบเอกกฤษณุรัตน์ รัชโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

โทรศัพท์


นายชมแสง คำชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโดนเก่า

โทรศัพท์ 089-5847-757


นายวัชรพงษ์ อักขระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

โทรศัพท์


นายประสาท ปรัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายภาณุวัฒน์ ธงยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น

โทรศัพท์ 0878599937


นายสหชัย บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

โทรศัพท์ 0843649310


นายณัฐพล นามพลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบาก

โทรศัพท์ 0908454736


นายทวีชัย แก้วมณีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้

โทรศัพท์ 0980973582


นางสาวอรอนงค์ แสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ

โทรศัพท์ 093-2895659


นายวันคำ บัวสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่

โทรศัพท์ 0910653443


นายคำมี เขียวโป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง

โทรศัพท์ 0816706490


นายธวัช บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่

โทรศัพท์ 0956591638


นายอภิสิทธิ์ อุคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว

โทรศัพท์ 084-2619194


นายประยงค์ แก่นจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง

โทรศัพท์ 0623786579


นายพยุง สารทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางามวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายอภิเดช ศรีหาเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น

โทรศัพท์ 0956473149


นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา

โทรศัพท์ 0892747372


นายประสาน อินทะโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำผาสุก

โทรศัพท์ 0833538439


นายภักพร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอน้อย

โทรศัพท์ 0810473641


นายบรรพต บุญญานุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0883402014


นายชาลี ภูสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอ

โทรศัพท์ 0895695661


นายทชภณ บ้งชมโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)

โทรศัพท์


นายสมหมาย ภูมิลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหิบ

โทรศัพท์ 0933265095


นายจักรพงศ์ มีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก

โทรศัพท์ 0624938659


นายสมภพ อินทร์ติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขาว

โทรศัพท์ 0862187202


นายประชา หงษาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม

โทรศัพท์ 0898634608


นายวุฒินันท์ ยตะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดสว่างวิทยา

โทรศัพท์ 0861873852


นางวริศรา สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย

โทรศัพท์ 0980967929


นายวรยา วงค์หนายโกด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางด่อน

โทรศัพท์ 0851965965


นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0934603678


นางสุภาวรรณ ยาทองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร

โทรศัพท์ 0810611308


นายไฉน มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี

โทรศัพท์ 0817695455


นายสงวนศักดิ์ บัวสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87

โทรศัพท์ 0872296766


นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหอม

โทรศัพท์ 0903431618


นางสิริกร ไชยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน

โทรศัพท์ 0862302129


นางนฤมล ทัดสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน

โทรศัพท์ 06-2494-5461


นายอรัญ เทือกขันตี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา

โทรศัพท์ 0828357458


นางวิระวรรณ พลธิราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง

โทรศัพท์ 0846269544


นายประกอบ ป้องชายชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง

โทรศัพท์ 0981025699


นายบุญธรรม อ้วนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน

โทรศัพท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2