ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.นครพนม เขต 1


นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
0850012978


นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสําราญ
0817691424


นายยุทธนา ศรีวรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
0982256594


นางศลิษา ผลาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย
0833527797


นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด
0897092393


นายมนตรี โคตรพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย
0899446229


นายไชยา โพธิ์ตะนัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหิน
0885830486


นายกิจติ ต้นสววรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง
0862268182


นายพลซื่อ สลางสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทราย
0810602582


นายนพพร มีอภิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
080-7484412


นายขวัญประชา อินธิโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง
0898429567


นายบัญชา โพธิ์เสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
0648794562


นายเทิดชัย นันทะจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเกษม
0908581023


นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
0892751555


นายอนันต์ ภูมิตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม
0825707939


นายมารุต สีสุนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง
0823788989


นางสาวเอราวัลย์ ทุมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน
0868587515


นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง
0836766488


นายทองเย็น สุทธะมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร
0813202312


นายศัสตราวุธ ศรีขนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง
0951697349


นายโกสินทร์ เฮียงราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระแส
0886768943


นายณัฐพงค์ ภูชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ
0990176468


นายประจบ ดีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
0910194393 / 0981054046


นายธรรมศักดิ์ ทักษิณวิโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
0809730112


นายภัทรพล บุญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
0945619653


นางสาววิชยา โคตรภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง
0653978993


นายความสุข ไชยผง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
0933210529


นายสุระพล พันธ์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเตย
0811849964


นายธรรศ จิตรจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์
0895699300


นางสาวรษิกา วัฒนมาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว
0918619782


นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินแดง
0903433313


นายอนุสรณ์ แสนเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง
0956727340


นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง
0883125651


นายรักชาติ คนยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน
0957579940


นายสุริยา นันชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน
0857461502


นายโกแมน คัตทะจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ
0898459760


นายอำนวย ม้าวเมืองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า
0857573175


นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
0985845491


นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตามัว
0951969419


นายนรินทร์ แสนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
0999169141


นางจิตรา ดวงปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคอํานวย
0933970019


นายวัชรากร เสรีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง
081-8723732


นายธนรักษ์ จันทร์สด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
085-754-9472


นางญาธิดา อัลโทฟ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์
0642898266


นายพิทูล อภัยโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง
0616321984


นางสาวเรณู ภู่อ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย
0933236132


นายปริญญา พรหมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต
084-5445262


นายไมตรี สีดาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
081-7298122


นายสันติภาพ วงษ์ศรีญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่า
0828444766


นางมยุรีย์ สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยใต้
0895716802


นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
0810486380


นายชิษณุพงศ์ พลหาราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)
0833283017


นางสาวอวยพร อินทร์พรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางน้อย
0832618740


นายอธิวัฒน์ สมกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงติ้ว
0836762157


นายประศักดิ์ กุนชน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยอ
0933209234


นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย
0862224059


นายศมากร เกดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไฮ
0614671292


นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม
0801985891


นายพฤติพงษ์ ชาวนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ
0955654795


นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโชค
0968989099


นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก
0619495124


นายสุรชาติ นนทะแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ
088-5722725


นายประชาชาติ รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม
0856934111


นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3)
0810515284


นายเอกมินทร์ ชินโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)
0847984202


นายประทีป ขุมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกลางวิทยาคาร


นายพนิชย์ แก้วมณีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนมรุกขนคร
0872240920


นางสาวตรีทิพย์ วิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์)
0985414932


นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง
0958718162


นายสุทัศน์ สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน
0895691070


นายเดชา หรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
0940193101


นายสาทิต วารีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
0857400022


นายประชารัฐ กัติยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำ
0892778001


นางภิญญตา พันธรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคับพวง
0973343083


นายกฤษเรศ พิมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว
0818725414


นายยศนันท์ วัตตะโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
098-631-6497


นางสาวกนกกาญจน์ อรรคสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์
0825169435


นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม
0833511173


นายสุชาติ แสนสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข
0889127437


นายไพบูลย์ ฤๅชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
0862253019


นายชาญศิลป์ ส่งเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
0885615049


นางสาวจาสิริ มณีพงศกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง
0974235945


นายสุพันธ์ นามโสรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนาด
089-2740450


นางนพมาศ ทองวิทยาพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำชะอี
0902639898


นายชำนาญ นวลฉ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
0956529424


นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร
0818739657


นายคูณสมบัติ นารินรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนขว้าง
0801923363


นายวิศิษฎ์ มูลสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
0612505009


ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแมว
0934707584


นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
0857410572/0885630640


นายชิณกรณ์ มหาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแห่
081-0510346


นายธวัชชัย พรมอารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิม
0833281595


นายประกาศิต วรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)
0903543352


นางนงนุช ผิวขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
0817293362


นายสุวรรณ สายแวว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า
0862288843


นางณัฐญานี ธงยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโน
0868523423


นางมลิวัลย์ ตูมสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
0810609348


นายสเรมาร คล่องแคล่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)
0874493315


นางเปรมฤดี พลเชียงขวาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
0973025871


นางกาญจนา มาประสพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
0882930301


นายสุรพล พลเชียงขวาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยอ
0973125791


นางสาวชวนพิศ บุบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
0810539545


นายพงษ์นรินทร์ อินทรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่ายูง
0868612188


นายอภิเษก บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง
0983431590


นายวชิระ พลพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
0878682210


นายศุภชัย แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
0927902324


นายหงษา วงค์จำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
0878651091


นายพรศักดิ์ แสนมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)
0908408489


นายอนุลักษณ์ เครือคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
0895173994


ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่งคอง
0934135467


นายไมตรี เชื้อกุลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
0810493523


นายพิสิษฐ์ เผือดผุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
0817684225


นางดาราภัณฑ์ เครือคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
0819653008


นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโสก
0862385122


นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง


นายนเรศ ปู่บุตรชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน
0951963845


นางอินทิรา ชูศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิมานท่า
0813696162


นางปรียนุช พันโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
0821110284


นางสกุนา แสงชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง
0801904665


นายอรินทร์ ใจแน่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
0862655573


นายชวิศ กัลยาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา
0879555236


นางกมลชนก ศรีวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมมณี
0840439151


นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบัง
0895738479


นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารน้ำใจ
081-8733560


นายพิศดาร วงศ์บุญยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
0898430415


นายสุรัตน์ พันธรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่
0951936053


นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิศ
0878590748


นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์
0981013132


นายประจักษ์ กวานปรัชชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
0621905797


นางฐานิตา นางลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช”
086-2498700


นายปรีชา ศรีพยอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู่
0828597656


นายมนัส วงค์ศรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม
0812611867


นายสัญญา สิทธิเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขนนาง
0849564232


นายสมหวัง ยตะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
0656656619


นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองวิทยาคาร
0903431618


นายฤทัย วิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด
0610814377


นางดวงใจ ปรัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
0930875511


นายสุรพล บริโปร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา
0934851377


นายบำเหน็จ ขำวิทยโชติพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินำ
0989844815


นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง
0885631779


นายสุวิทย์ เพียรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลียง
0801961817


นายกานตพล สินพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอง
0821082711


นายนงชัย เข็มปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา
0883276880


นายศักดิ์ดา แสนมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี
0835638743


นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง
0866433337


นายเฉลิมพล มาสิงบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก
0862414068


นายธนากร รัตนติสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง
086-226-8727


นายนวชน วังทะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง
0821191299


นายชัยวัช ขาวพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ
084-7957171


นายปริญญา สูญราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง
0899407855


นายฉลอง สูญราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากุงยางคำ
0817499850


นายศักดา ทัดสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดู่งาม
0626599261


นายวีรพันธ์ ซุยพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโทน
0998211377


นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
0810483089


นางกิตติญารัตน์ ทรงสิริเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา
0819674556


นายตรีเพชร เทือกตาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปา
0931187091


นายบุญมี เครือพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
0857396735


นายวิเชียร บุตรชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล
0818733840


นางมิณฑกาญจน์ แสนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
0831453217


นายธีระพงษ์ นามสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุตาไก้
0862251923,0981984823


นางพนมพร แดงประสาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์
0981022663


นายอาณัติ ผาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่
0955307175


นายเดชา บุญแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทา
0892773783


นายทองคำ อรรคสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเขือ
0879530931


นายอภิสิทธิ์ อรรคนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง
0807667198


นายอิษฎางค์ เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางาม
0857426316


นางสาววิลาสินี พุทธดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
0968574951


นายจิรวัฒน์ ภูผาใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
0849557979


นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาชัย
0846009869


นายบุญเลิศ อุ่นชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทันสมัย
0899374071


จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเหาะ
081-0539832


นายสุระกัณท์ ต้องเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
0862191624


นายจุมพลภัทร์ ตามา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง
085-4567829


นายกิติรัตน์ เบ้าลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง
0872882045


นางจิราภรณ์ อ้วนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไหล่
0852856568


นายเมธีพงศ์ ยงยันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
0959032803


นายศรชัย ไกรษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะเดา
0807450645


นายวุฒิชัย วงศ์สาขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทัน
0951760038


นางวัชรี เรณูร่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงโกน
0889737867


นายพิเชฐ แก้วมณีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกคูณ
0981583814


นายสยาม ใจบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรุกเตย
089-8054622


นายวิจัย มาภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้
0895737027


นายวันชัย บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
0819997893


นายเสมียน จองลีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม
0817081762


นางสาวศศิธร ต้นสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง
0823164001


นางการเกษ บุพศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก
083-3346661


นายไชยันต์ ศรีสุวะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
0621527834


นายสมชัย คำเห็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
084-791-8400


นายสิทธินันท์ บุญโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม
0807565144


นายพิพัฒน์พงศ์ สุริยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาปากน้อย
0803399552


นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม
0833363949


นายนบพร แก้วนิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
087-2201097


นายประกร โพธิราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
0801611908


นายบุญสอน ดาษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะเบา
0878601049


นางชุติมณฑน์ สุขรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล
0849342895


นายเดชาวัต แสงพรมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเชือก
0655539909


นางวันทิวา มูลสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีธน
0854600685


นางสาวพัชรินทร์ เดชบุรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสิม
0834270891


นายณรงค์เดช ฉิมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างสำราญ
09842-89048


นายยูซิม ไชยมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง
0878658550


นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง
0818713229


นายนิวชน บัวสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร
0862198765


นางวรรณภา นันทสุธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์
0885717592


นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบั่ว
0955742659


นายบัญชา สุโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้
0833515556


สิบเอกกฤษณุรัตน์ รัชโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
0898435219


นายชมแสง คำชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโดนเก่า
089-5847-757


นายวัชรพงษ์ อักขระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
0821152114


นายประสาท ปรัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร
095-6523602


นางเพ็ญนภา ธงยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะเอก
0849267471


นายภาณุวัฒน์ ธงยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
0878599937


นายสหชัย บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี
0843649310


นายณัฐพล นามพลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบาก
0973015928


นายทวีชัย แก้วมณีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้
0980973582


นางสาวอรอนงค์ แสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ
093-2895659


นางชาลินี วิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
0872207424


นายคำมี เขียวโป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแซง
0816706490


นายธวัช บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่
0956591638


นายอภิสิทธิ์ อุคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว
084-2619194


นายประยงค์ แก่นจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง
0623786579


นายกริชติกร อินทะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง
0872309148


นายพยุง สารทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางามวิทยาคาร
0818735135


นายอภิเดช ศรีหาเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น
0956473149


นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
0892747372


นายประสาน อินทะโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำผาสุก
0833538439


นายภักพร อัตติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอน้อย
0810473641


นายบรรพต บุญญานุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
0883402014


นายสุรชาติ โกพลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอ
081-3693811


นายทชภณ บ้งชมโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)
0650858689


นายสมหมาย ภูมิลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหิบ
0933265095


นายจักรพงศ์ มีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
0813696689


นายสมภพ อินทร์ติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขาว
0862187202


นายประชา หงษาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม
0898634608


นายวุฒินันท์ ยตะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดสว่างวิทยา
0861873852


นายสาคร มีศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง
0878605464


นางวริศรา สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย
0980967929


นายวรยา วงค์หนายโกด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางด่อน
0851965965


นายณัฐวุฒิ สุผาวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
0801930411


นางสุภาวรรณ ยาทองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร
0810611308


นายไฉน มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
0817695455


นายสงวนศักดิ์ บัวสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
0872296766


นายสมศักดิ์ วรรณพราหมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหอม
0621860586


นางสิริกร ไชยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน
0862302129


นางนฤมล ทัดสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน
06-2494-5461


นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา
0934603678


นางวิระวรรณ พลธิราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
0846269544


นายประกอบ ป้องชายชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง
0981025699


นายบุญธรรม อ้วนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน
084-9612244

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2