ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2


นางรุ่งจิตร ลือยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักพัฒนา


นายชาญวิทย์ ออมสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พุง


นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงช้างวิทยา


นายสัญญา ทะกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง


นายดุสิต สุขสบาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแงะวิทยา


นายสัญญา ทะกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกันติทัต บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา


นายถวิล สุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวิทยา


นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)


นางทองพูน ปัญจมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องธารวิทยา


นายธาดา ยาวังเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง


นายสงกรานต์ ตั๋นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญเมืองวิทยา


นายประเสริฐ คำน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญเมือง


นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบง


นายวิเชียร คำตุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าต้าก


นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกลางวิทยา


นายชัย สันกว๊าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์


นายไชยา วงค์เวียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติวัน


นายเนติวิทย์ วิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองง่า


นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)


ดร.เอก กนกพิชญ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าส้าน


นายศักดิ์ชัย กาวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ


นายสมัย อิ่มอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น


นายสฤษดิ์ ตาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)


นางวรวีร์ ด่านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)


นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด


นายประสิทธิ์ จินะธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเกาะทราย


นายมานิตย์ แก้วกันธะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนริมวัง ๒


นายสันต์ คำมะนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ


นายกิตติ โพธิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก


จ.ส.อ.สงวน มาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิบสอง


ว่าที่ พ.ต.ธวัชชัย เต็มคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำคาวตอง


นายเกศ ปาณะการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันหนองควาย


นายสมพจน์ อินทจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง


นายเลิศชาย นิเทศก์บัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นดู่


นายจำนง ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย


นายราชัน มานะกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดงวิทยา


นายประเมต นันตาเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา


นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย


นายมนตรี นวลจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)


นางศิริชนก แปงการิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง


นายอภิชาติ สุปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ


นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์


นายวันชัย วงศ์เรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)


นายสวง กองจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา


นายถวิล ตาสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอ้อย


ดร.บุญยืน ทูปแป้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก


นายบุญเพ็ง แปงการิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)


นายอำพล โทอรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง


นายทรงวุฒิ บุญงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสลี


นายกลมไกร พันแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย


นายสงคราม มังคะละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ


นายบดินทร์ ศรีเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง


นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง


นายสุพจน์ ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา


นางณัฐรภา สุภาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม


นายประกอบ สนมฉ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องบง


นายธนากร วรากุลพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา


นายปกาศิต อนุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า


นายพิสัณห์ อินลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันก้างปลา


นายภิญโญ ยอดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา


นายอุดม บุญทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย


นายบัญชร เตปินยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น


นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว


นายนิเรก หอมรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา


นายดำริ สุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำ


นายจาตุรงค์ เทสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ


นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)


นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ


นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา


นายชาญณรงค์ อมรศิริสิงขร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหลวง


นายสนิท นันทชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา


ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี


นางสาวอัจฉรา อุนันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมังกาล่า


นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์


นายสมชาย สุทธิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลาลี


นายภิญโญ อุโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)


นายวิชา สมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)


นางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนเจริญ


นายเอนก กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง


นางณาตยา มานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสรวย


นายสุทัด จันทะสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้


นายเจษฎา แซ่หาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น


นายเกียรติศักดิ์ อุตชี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกล้า


นายอภิชาติ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแดงหลวง


นายสหัส พรหมขัติแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเวียงวิทยา


นายทวี จันทร์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ


นายบุญธรรม บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา


นายอุดร สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นศาลา


นายชูชาติ ชัยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า


นายสุมน ถาเตรียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)


นายธีรพล เกียรติเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว


นายรชฏ อิ่นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตะละวิทยา


นายอนุชา กาบสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม


นายพิษณุกร แก้วนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา


นายสราวุธ พรมเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนก


ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัน


นายชูเกียรติ เมืองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลังกา


นายอิ่นคำ ใจกันทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเทวี


นายฤทธิไกร ใจคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก


นายสมบุญ เสาร์ปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ


ดร.ปรานอม จรเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่างิ้ววิทยา


นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง


นายดุสิตพร คำเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน


นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา


นายจัตุพล นันทโภคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน


นายพิษณุ อินมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ


นายสงกรานต์ พรมมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา


นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจั่น


นายสมจิต จันต๊ะบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่ง


นางพัฒนา กิติลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู


นายทวีชาติ พันธ์สกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา


นายจรูญ ปาต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)


นายทศพร จินะสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนลาว


นายสุรินทร์ กิติลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง


นายศิวนาถ ประสาวะถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง


นางสาวนฤมล เกิดมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)


นายทวี กันทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน


นายสงกรานต์ งามดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแงะ


นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว


นายปรีชา นิธิเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะกาดวิทยา


นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะดะ


จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว


นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)


นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา


นายเฉลิมพล ติ๊บมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง


นายปฏิพล ดำรงศุภปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว


นายชัชวาล ปัญญาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะโอ


นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา


ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา


นายอำนวย จอมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ


นายสมเกียรติ ไชยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งมอญ


ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งมอญ


นายจำเริญ ไชยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสลีวิทยา


นายนวภัทร หมื่นองค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2