ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2


นางรุ่งจิตร ลือยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักพัฒนา

โทรศัพท์ 0898154841


นายชาญวิทย์ ออมสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พุง

โทรศัพท์ 0907549531


นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงช้างวิทยา

โทรศัพท์ 0815310502


นายสัญญา ทะกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง

โทรศัพท์ 0861843446


นายดุสิต สุขสบาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแงะวิทยา

โทรศัพท์ 063-1258847


นายสัญญา ทะกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์


นายกันติทัต บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

โทรศัพท์


นายถวิล สุริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวิทยา

โทรศัพท์ 0945631522


นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

โทรศัพท์ 081-0302733


นางทองพูน ปัญจมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องธารวิทยา

โทรศัพท์ 08-6194-7525


นายธาดา ยาวังเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง

โทรศัพท์ 0967962836


นายสงกรานต์ ตั๋นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญเมืองวิทยา

โทรศัพท์ 081 7657212


นายประเสริฐ คำน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญเมือง

โทรศัพท์


นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบง

โทรศัพท์ 0834110023


นายวิเชียร คำตุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าต้าก

โทรศัพท์ 053-770221


นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกลางวิทยา

โทรศัพท์ 0821844339


นายชัย สันกว๊าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0895607531


นายไชยา วงค์เวียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติวัน

โทรศัพท์ 0810221100


นายเนติวิทย์ วิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองง่า

โทรศัพท์ 0864281485


นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)

โทรศัพท์ 0864717409


ดร.เอก กนกพิชญ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าส้าน

โทรศัพท์ 0625399197


นายศักดิ์ชัย กาวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ

โทรศัพท์ 0931919662


นายสมัย อิ่มอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น

โทรศัพท์ 0861907383


นายสฤษดิ์ ตาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0869140691


นางวรวีร์ ด่านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

โทรศัพท์ 0861829995


นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด

โทรศัพท์ 0888022956


นายประสิทธิ์ จินะธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเกาะทราย

โทรศัพท์ 0821953067


นายมานิตย์ แก้วกันธะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนริมวัง ๒

โทรศัพท์ 0908961914


นายสันต์ คำมะนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

โทรศัพท์ 0640196681


นายกิตติ โพธิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

โทรศัพท์ 0843675870


จ.ส.อ.สงวน มาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิบสอง

โทรศัพท์ 0819536981


ว่าที่ พ.ต.ธวัชชัย เต็มคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำคาวตอง

โทรศัพท์ 0932765153


นายเกศ ปาณะการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันหนองควาย

โทรศัพท์ 0813868356


นายสมพจน์ อินทจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง

โทรศัพท์ 0895587815


นายเลิศชาย นิเทศก์บัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์


นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นดู่

โทรศัพท์ 0869242117


นายจำนง ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย

โทรศัพท์ 0801277965


นายราชัน มานะกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดงวิทยา

โทรศัพท์ 0898550623


นายประเมต นันตาเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงห้าววิทยา

โทรศัพท์ 0895573804


นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย

โทรศัพท์ 0844831279


นายมนตรี นวลจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 0956812342


นางศิริชนก แปงการิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง

โทรศัพท์ 0807945072


นายอภิชาติ สุปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ

โทรศัพท์ 0895604787


นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

โทรศัพท์ 0995977046


นายวันชัย วงศ์เรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)

โทรศัพท์


นายสวง กองจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา

โทรศัพท์ 0931381718


นายถวิล ตาสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอ้อย

โทรศัพท์


ดร.บุญยืน ทูปแป้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

โทรศัพท์


นายบุญเพ็ง แปงการิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

โทรศัพท์ 0835676456


นายอำพล โทอรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

โทรศัพท์ 093-1380645


นายทรงวุฒิ บุญงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสลี

โทรศัพท์


นายกลมไกร พันแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

โทรศัพท์ 0895644569


นายสงคราม มังคะละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

โทรศัพท์ 0987791956


นายบดินทร์ ศรีเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง

โทรศัพท์ 0899522761


นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง

โทรศัพท์


นายสุพจน์ ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา

โทรศัพท์ 0933188198


นางณัฐรภา สุภาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม

โทรศัพท์ 0988794249


นายประกอบ สนมฉ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องบง

โทรศัพท์ 09-5687-2031


นายธนากร วรากุลพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

โทรศัพท์ 093-312-6565


นายปกาศิต อนุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

โทรศัพท์ 0899981789


นายพิสัณห์ อินลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันก้างปลา

โทรศัพท์ 0985414693


นายภิญโญ ยอดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0892652753


นายอุดม บุญทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

โทรศัพท์ 081-0348533


นายบัญชร เตปินยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น

โทรศัพท์ 0931346366


นายจักริน เมืองใจหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

โทรศัพท์ 0810256999


นายนิเรก หอมรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา

โทรศัพท์ 095-7527211


นายดำริ สุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำ

โทรศัพท์ 081-0201151


นายจาตุรงค์ เทสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ

โทรศัพท์ 053160061


นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)

โทรศัพท์ 0861934975


นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

โทรศัพท์ 081-9501388


นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

โทรศัพท์ 085-6201359


นายชาญณรงค์ อมรศิริสิงขร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหลวง

โทรศัพท์ 0861832542


นายสนิท นันทชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

โทรศัพท์ 063-1924455


ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี

โทรศัพท์ 0861953208


นางสาวอัจฉรา อุนันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมังกาล่า

โทรศัพท์ 098-7463956


นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์

โทรศัพท์ 053160187


นายสมชาย สุทธิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลาลี

โทรศัพท์ 086-1973008


นายภิญโญ อุโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

โทรศัพท์ 0861891347


นายวิชา สมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

โทรศัพท์ 0906752133


นางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนเจริญ

โทรศัพท์ 0933104176


นายเอนก กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

โทรศัพท์ 0895553499


นางณาตยา มานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสรวย

โทรศัพท์


นายสุทัด จันทะสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

โทรศัพท์ 0852424385


นายเจษฎา แซ่หาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

โทรศัพท์


นายเกียรติศักดิ์ อุตชี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกล้า

โทรศัพท์ 0973317122


นายสหัส พรหมขัติแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเวียงวิทยา

โทรศัพท์ 0895596077


นายทวี จันทร์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

โทรศัพท์ 089-8552941


นายบุญธรรม บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 084-0422388


นายอุดร สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นศาลา

โทรศัพท์ 0810218249


นายชูชาติ ชัยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

โทรศัพท์ 0931328955


นายสุมน ถาเตรียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 08-60422849


นายธีรพล เกียรติเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว

โทรศัพท์ 0871801376


นายรชฏ อิ่นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตะละวิทยา

โทรศัพท์ 0633592642


นายอนุชา กาบสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม

โทรศัพท์ 0817841503


นายพิษณุกร แก้วนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

โทรศัพท์ 08-4741-8620


นายสราวุธ พรมเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนก

โทรศัพท์ 089-9512083


ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัน

โทรศัพท์ 0861152198


นายชูเกียรติ เมืองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลังกา

โทรศัพท์ 089-8514851


นายอิ่นคำ ใจกันทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเทวี

โทรศัพท์ 0817246499


นายฤทธิไกร ใจคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก

โทรศัพท์ 0935693593


นายสมบุญ เสาร์ปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

โทรศัพท์ 0947099119


ดร.ปรานอม จรเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่างิ้ววิทยา

โทรศัพท์ 0819923294


นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง

โทรศัพท์ 086 - 1914010


นายดุสิตพร คำเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

โทรศัพท์ 0846105211


นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

โทรศัพท์ 086-1973568


นายจัตุพล นันทโภคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

โทรศัพท์ 089-9529438


นายพิษณุ อินมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

โทรศัพท์ 0946428228


นายสงกรานต์ พรมมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา

โทรศัพท์ 0899508955


นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจั่น

โทรศัพท์ 0861891904


นายสมจิต จันต๊ะบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่ง

โทรศัพท์ 0899534756


นางพัฒนา กิติลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู

โทรศัพท์ 0810313582


นายทวีชาติ พันธ์สกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา

โทรศัพท์ 085-7203432


นายจรูญ ปาต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0918599790


นายทศพร จินะสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนลาว

โทรศัพท์ 08-6192-2685


นายสุรินทร์ กิติลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

โทรศัพท์ 089-9521602


นายศิวนาถ ประสาวะถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 091-0682997


นางสาวนฤมล เกิดมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)

โทรศัพท์ 0842914953


นายทวี กันทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน

โทรศัพท์ 093-3271379


นายสงกรานต์ งามดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแงะ

โทรศัพท์ 097-9296908


นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

โทรศัพท์ 0987536434


นายปรีชา นิธิเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะกาดวิทยา

โทรศัพท์ 0801355058


นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะดะ

โทรศัพท์ 098-428-2395,092-179-2255


จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

โทรศัพท์ 0810227741


นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 0918567247


นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

โทรศัพท์ 0869124675


นายเฉลิมพล ติ๊บมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง

โทรศัพท์ 0967512207


นายปฏิพล ดำรงศุภปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

โทรศัพท์ 0989302590


นายชัชวาล ปัญญาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะโอ

โทรศัพท์ 0844819199


นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

โทรศัพท์ 086-114-4045


ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา

โทรศัพท์ 0819938209


นายอำนวย จอมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

โทรศัพท์ 0898387449


นายสมเกียรติ ไชยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งมอญ

โทรศัพท์ 0819523716


ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งมอญ

โทรศัพท์ 0882516495


นายจำเริญ ไชยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสลีวิทยา

โทรศัพท์ 081-0224230


นายนวภัทร หมื่นองค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยาง

โทรศัพท์ 0931310262


นางถนอมศรี มหาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นง้าว

โทรศัพท์ 0856144302

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2