ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2


นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม


นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเต


นายสมหมาย สุนทรเต็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด


นายทรงวิทย์ อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า


นายธีระพงษ์ ปานทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตียว


นางนงลักษณ์ เกปัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า


นางสาวสุคนธา เพชรศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่


นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตุ้งกู


นายประนอม ศรัทธาประยูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสัก


นายวิชิต เหล่าตระกูลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำราบ


นายยุทธนา แก้วรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือ


นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์


นายอยุทธา ศรีจันทร์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลิบง


นายอนุรักษ์ สุเหร็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ


นายคุณากร ดำนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดยาว


นางปิ่นมณี ชัยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมดตะนอย


นางปาณิสรา คงคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระม่วง


นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม


นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง


นายฉลอง ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา


นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม


นายวินิจ อัครสุวรรณกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อ


นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลุ


นายคำใบ สุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเตา


นายวิเพลิน ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม


นางกานดา เหมือนพรรณราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปาบ


นายไพศาล นาคแป้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี


นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง


นายฉัตรชัย จันทโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหมาก


นางสาวจุฑาภรณ์ เชื้อเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่


นางสาวปฐมาพร บัวมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ


นายสุทัด ทองพิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา


นางทิพวรรณ จันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี


นางจิราภา วัจนพิสิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซา


นายธีรพล ใสบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารี


นางสาวสายขวัญ ยังช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม


นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร


นางมยุรี อ่อนรู้ที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ


นางสาวรัตนา สุขขี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตัง


นายจรัส สีสายทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปราง


นายสุรินทร์ ส่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย


ดร.การกวิน เบญจศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ


นางวารุณี สัตยากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์


นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)


นายศรชัย สุขเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)


นางสาวกนกนุช โตสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ


นายดุสิต รักดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองราโพ


นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง


นายพงศกร ไพทูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเลียบ


นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม


นายอำนวย สีใหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขา


นายศุภโชค สินกั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสมะม่วง


นายเกรียงไกร ตันเจี่ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)


นายธีระยุทธ ปานสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม


นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น


นายพงศ์ชิตพล คงรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)


นายสมใจ ชูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา


นางสาวกชกร มีเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชค


นายพิเศษ 0897286604 คงวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนไทร


นายพลกฤต หัสสะโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพราย


นายสง่า วรรณบวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ


นายภูวดล เม่งช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี


นายมารุตต์ ลั่นเต้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด


นายปรีชา ยอดยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา


นายสุธรรม หาขุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ


นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา


นางสุดคนึง อาจชอบการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง


นางสาววรรณา คล้ายฉิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง


นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมอ


นายอัมพร หาขุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ


นายอมร ทองไสย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว


นางสาวศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไทร


นางฑิฆัมพร บุญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม


นายสถาพร ไทยกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง


นายอภิรัฐ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตน


นางจตุพร จันแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย


นายสุวิทย์ ดาวังปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลศรี


นายสุพล กระสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายควน


นายขจรศักดิ์ รามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง


นายสุรชัย ชูกระชั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร


นายอาดูรย์ เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทร


นางสาวสุวรรณี สุขขุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผมเด็น


นางฤทัย ช่วยหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต่อ


นายพิทยา สังยวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ออก


นางสุดใจ ตั้งคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางหลาง


นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน


นายติณณ์ รักษามั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุน


นายจารุพันธ์ ยงประเดิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสต้นวา


นางนิรมล ช่วยธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน


นางวิยะดา บุญชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจูด


นางสาวกัลยา บิลสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาด


นายพิทักษ์ สัญวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดปากเมง


นางจินทนา เหมะรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก


นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ


นายชาตรี ศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน


นายสมพงษ์ เจือกโว้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน


นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิก


นายปริญญา เดชทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลม


นายสุริยัน ดำแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาง


นางธัญวรัตม์ ตั้งคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่


นายสุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า


นายเอกทัศน์ เดชอรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา


นางบุรินทร์ นุ่นขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา


นางนุชนาฎ ภักดีชน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องหาร


นางราตรี ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดี


นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง


นายวินิต คงหน่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปง


นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม


นางศิราณี เกล็ดกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ


นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์


นายอนุชิต พงค์เกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง


นายไพรัตน์ สามัคคี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา


นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่


นางวิภา สังขฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียน


นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมวง


นายพิทักษ์ จอมเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ


นางสาวสุภาพร เพียรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองกก


นางสาวศณีณาถ แซ่ตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรบ่วง


นายสุทัศน์ จริยาโสวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองยาง


นางวรุณี ศรีทองช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย


นายดุสิต แก้วระยับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้าง


นายวิชชุ อายุสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ


นายกมล เหมือนจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว


นางอนงค์ กระสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ


นางภวันตรี บุญเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์


นายประภาส นวลใย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทร


นายภูเบศวร์ อยู่ด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเลียบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2