ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2


นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม

โทรศัพท์ 0810897362


นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเต

โทรศัพท์ 0801446864


นายสมหมาย สุนทรเต็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 0817976138


นายทรงวิทย์ อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า

โทรศัพท์ 0872747955


นายธีระพงษ์ ปานทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตียว

โทรศัพท์ 0867469644


นางนงลักษณ์ เกปัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า

โทรศัพท์ 0856724818


นางสาวสุคนธา เพชรศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่

โทรศัพท์ 0874668179


นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตุ้งกู

โทรศัพท์


นายประนอม ศรัทธาประยูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสัก

โทรศัพท์ 064-291-6615


นายวิชิต เหล่าตระกูลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำราบ

โทรศัพท์


นายยุทธนา แก้วรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือ

โทรศัพท์ 075-590364


นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

โทรศัพท์ 084 6279790


นายอยุทธา ศรีจันทร์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลิบง

โทรศัพท์ 093-4853780


นายอนุรักษ์ สุเหร็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ

โทรศัพท์ 0846310370


นายคุณากร ดำนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดยาว

โทรศัพท์ 0834264701


นางปิ่นมณี ชัยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมดตะนอย

โทรศัพท์ 0829719028


นางปาณิสรา คงคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระม่วง

โทรศัพท์ 093-5943731


นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม

โทรศัพท์ 0800831229


นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง

โทรศัพท์


นายฉลอง ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา

โทรศัพท์ 0950687851


นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม

โทรศัพท์ 0810888665


นายวินิจ อัครสุวรรณกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อ

โทรศัพท์ 0869594612


นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลุ

โทรศัพท์ 0873831637


นายคำใบ สุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเตา

โทรศัพท์ 075216577


นายวิเพลิน ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม

โทรศัพท์ -


นางกานดา เหมือนพรรณราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปาบ

โทรศัพท์


นายไพศาล นาคแป้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี

โทรศัพท์ 0816167583


นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง

โทรศัพท์ 0801458113


นายฉัตรชัย จันทโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหมาก

โทรศัพท์ 0897389023


นางสาวจุฑาภรณ์ เชื้อเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่

โทรศัพท์ 091-8505628


นางปฐมาพร เบ็ดเสร็จ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ

โทรศัพท์ 0994692874


นายสุทัด ทองพิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา

โทรศัพท์ 0851220794


นางทิพวรรณ จันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี

โทรศัพท์ 0828341941


นางจิราภา วัจนพิสิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซา

โทรศัพท์ 0858889687


นายธีรพล ใสบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารี

โทรศัพท์ 0819637461


นางสาวสายขวัญ ยังช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม

โทรศัพท์ 083 3559900


นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร

โทรศัพท์ 0833886595


นางมยุรี อ่อนรู้ที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 086291281


นางสาวรัตนา สุขขี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตัง

โทรศัพท์ 0881781245


นายจรัส สีสายทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปราง

โทรศัพท์ 0816917712


นายสุรินทร์ ส่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย

โทรศัพท์ 0895911449


ดร.การกวิน เบญจศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ

โทรศัพท์ 086-9539229


นางวารุณี สัตยากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์

โทรศัพท์ 0898679715


นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 08620789663


นายศรชัย สุขเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)

โทรศัพท์ 0852263005


นายสธร พรมชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ

โทรศัพท์


นายดุสิต รักดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองราโพ

โทรศัพท์


นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง

โทรศัพท์ 0801427753


นายพงศกร ไพทูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเลียบ

โทรศัพท์ 0801459873


นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม

โทรศัพท์ 0818912201


นายอำนวย สีใหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขา

โทรศัพท์ 0810802073


นายศุภโชค สินกั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสมะม่วง

โทรศัพท์ 0894722605


นายเกรียงไกร ตันเจี่ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0854743781


นายธีระยุทธ ปานสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

โทรศัพท์


นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

โทรศัพท์ 0898755521


นายพงศ์ชิตพล คงรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)

โทรศัพท์ 091-8217279


นายสมใจ ชูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา

โทรศัพท์ 0816765443


นางสาวกชกร มีเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชค

โทรศัพท์ 0846310370


นายพิเศษ 0897286604 คงวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนไทร

โทรศัพท์ 0897286604


นายพลกฤต หัสสะโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพราย

โทรศัพท์


นายสง่า วรรณบวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ

โทรศัพท์


นายภูวดล เม่งช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี

โทรศัพท์ 0873888522


นายมารุตต์ ลั่นเต้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

โทรศัพท์ 085-4785339


นายปรีชา ยอดยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

โทรศัพท์ 0811487274


นายสุธรรม หาขุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ

โทรศัพท์ 09-1826-5659


นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา

โทรศัพท์ 0918214710


นางสุดคนึง อาจชอบการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง

โทรศัพท์ 0811879310


นางสาววรรณา คล้ายฉิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง

โทรศัพท์ 0813881973


นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมอ

โทรศัพท์ 082-8153880


นายอัมพร หาขุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ

โทรศัพท์ 0836450300


นายอมร ทองไสย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

โทรศัพท์ 0872606994


นางสาวศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไทร

โทรศัพท์ 0835508967


นางฑิฆัมพร บุญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม

โทรศัพท์ 0863974630


นายสถาพร ไทยกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

โทรศัพท์


นายอภิรัฐ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตน

โทรศัพท์ 0863891783


นางจตุพร จันแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย

โทรศัพท์ 0846835195


นายสุวิทย์ ดาวังปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลศรี

โทรศัพท์ 0856645940


นายสุพล กระสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายควน

โทรศัพท์ 086-2658897


นายขจรศักดิ์ รามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง

โทรศัพท์ 0992827332


นายสุรชัย ชูกระชั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร

โทรศัพท์ 0853815420


นายอาดูรย์ เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทร

โทรศัพท์ 0816953901


นางสาวสุวรรณี สุขขุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผมเด็น

โทรศัพท์ 08-6277-8303


นางฤทัย ช่วยหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต่อ

โทรศัพท์ 0878823818


นายพิทยา สังยวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ออก

โทรศัพท์ 0937916901


นางสุดใจ ตั้งคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางหลาง

โทรศัพท์ 0840634453


นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน

โทรศัพท์ 0895928203


นายติณณ์ รักษามั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุน

โทรศัพท์ 0810792549


นายจารุพันธ์ ยงประเดิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสต้นวา

โทรศัพท์ 0892890134


นางนิรมล ช่วยธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน

โทรศัพท์ 0810901044


นางวิยะดา บุญชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจูด

โทรศัพท์ 0819580325


นางสาวกัลยา บิลสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาด

โทรศัพท์ 0872722408


นายพิทักษ์ สัญวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดปากเมง

โทรศัพท์ 0818943523


นางจินทนา เหมะรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0810884439


นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ

โทรศัพท์ 0898715573


นายชาตรี ศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน

โทรศัพท์ 0992699686


นายสมพงษ์ เจือกโว้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน

โทรศัพท์ 0805256305


นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิก

โทรศัพท์ 0819788208


นายปริญญา เดชทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลม

โทรศัพท์ 0858805577


นายสุริยัน ดำแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาง

โทรศัพท์ 0822767177


นางธัญวรัตม์ ตั้งคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่

โทรศัพท์ 0822872904


นายสุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า

โทรศัพท์ 089-8737533


นายเอกทัศน์ เดชอรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา

โทรศัพท์ 0873879182


นางบุรินทร์ นุ่นขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา

โทรศัพท์ 0910345941


นางนุชนาฎ ภักดีชน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องหาร

โทรศัพท์ 0876277750


นางราตรี ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดี

โทรศัพท์ 086-1200352


นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง

โทรศัพท์ 081-2731596


นายวินิต คงหน่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปง

โทรศัพท์


นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม

โทรศัพท์ 0810793120


นางศิราณี เกล็ดกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ

โทรศัพท์ 0817484595


นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 0895917635


นายอนุชิต พงค์เกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

โทรศัพท์ 0897317565


นายไพรัตน์ สามัคคี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา

โทรศัพท์


นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่

โทรศัพท์ 0862709342


นางวิภา สังขฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียน

โทรศัพท์ 0861207474


นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมวง

โทรศัพท์


นายพิทักษ์ จอมเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ

โทรศัพท์ 0815376751


นางสาวสุภาพร เพียรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองกก

โทรศัพท์ 0878942571


นางสาวศณีณาถ แซ่ตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรบ่วง

โทรศัพท์ 0918237500


นายสุทัศน์ จริยาโสวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองยาง

โทรศัพท์ 0876235519


นางวรุณี ศรีทองช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 0827348198


นายดุสิต แก้วระยับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้าง

โทรศัพท์ 0862677612


นายวิชชุ อายุสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ

โทรศัพท์ 075590364


นายกมล เหมือนจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0899089312


นางอนงค์ กระสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ

โทรศัพท์ 0806682360


นางภวันตรี บุญเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

โทรศัพท์ 08-2433-7635


นายประภาส นวลใย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทร

โทรศัพท์ 087-8851319


นายภูเบศวร์ อยู่ด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเลียบ

โทรศัพท์ 0953099933

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2