ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


นายศรีทน นนทะแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้

โทรศัพท์ 0819544938


นายธนกร พันธะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงคำ

โทรศัพท์ 0615219339


นายปฏิวัติ สมันต์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง

โทรศัพท์


นายชัยยะ ภูกงลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอบเหล็ก

โทรศัพท์


นางสาวนงค์นุช ดอนนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม

โทรศัพท์ 080-0124445


นายมงคล สุภกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดดินจี่

โทรศัพท์ 0895740954


นางชณัญญา ศรีเคนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา

โทรศัพท์ 0879105849


นางธัญญลักษณ์ ศิริสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0956511756


นายวิชัช ละเอียดอ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาบช้าง

โทรศัพท์ 0862199421


นายสมจิต โคกสีอำนวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา

โทรศัพท์


นายวรรณชัย งามขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา

โทรศัพท์ 0872167186 และเบอร์โรงเรียน 042950000


นายชาญณรงค์ แพงวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0879514334


นางจำรัส บุตรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา

โทรศัพท์ 0810519949


ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์ คะสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

โทรศัพท์ 087-2199452


นายสมพร เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง

โทรศัพท์


นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ

โทรศัพท์ 0899406107


นายสมบัติ จิตเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่าน

โทรศัพท์ 0813801788


นางหอมจันทร์ ทรเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา

โทรศัพท์ 0818731691


นางรุจิรา ลายเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม

โทรศัพท์ 089-9433024


นายธงชัย แสวงกำไร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเสี้ยว

โทรศัพท์ 0819757593


นายปกรณ์ ภิวัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล

โทรศัพท์ 0830756121


นายอำนาจ กันนะลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม

โทรศัพท์ 094-016-2658


นายอัครเดช พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 0857535399


นายณรงค์ฤทธิ์ บุญโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา

โทรศัพท์


นายวิทวัส พัดไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์

โทรศัพท์ 081-7681294


นายสมประสงค์ ชัยศรัตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0899441457


นายรบชนะ ป้านภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน

โทรศัพท์ 0862281563


นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดแห่วิทยา

โทรศัพท์ 084-7999285


นายธีรพงค์ สอนสาระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

โทรศัพท์ 0812603658


นายวิชิต ดอนมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามชัย

โทรศัพท์ 0810606948


นายบุญทำ ศิริสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร

โทรศัพท์


นางพรชนก วิลัยลาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน

โทรศัพท์ 0856804205


ว่าที่ร.ต.ถิรธนา ดวงเศษวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล

โทรศัพท์ 0819545909


นายกษิณ ดอนโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุทัย

โทรศัพท์ 0892783137


นางสาวสุพิศ พันธุนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์

โทรศัพท์ 0885731663


นายครองภพ คำโมง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร

โทรศัพท์ 0986200979


นางสาวณัฐพร ไชยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองด้วงวังประทุม

โทรศัพท์


นายนิคม บุญเรืองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์

โทรศัพท์ 0817994821


นางรังสิมา บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง

โทรศัพท์ 0819544437


นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองด่าน

โทรศัพท์ 0872350029


นาย อุดม ถาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน

โทรศัพท์ 8100558048


นายวีระยศ สิมลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา

โทรศัพท์ 0879505301


นายถนอม รัตนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม

โทรศัพท์ 0951681329


นายธวัชชัย สุขอ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา

โทรศัพท์ 0870412532


นายคำผาย พลเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์

โทรศัพท์ 0862300901


นายจิตติ อาจไพรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโมง

โทรศัพท์ 0810488223


นายวิชิต ฤทธิ์เดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อง

โทรศัพท์ 0821229894


นายสิทธิชัย พิมพ์แน่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 061-339-7165,086-261-8791


นายชูชาติ หงษ์ขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา

โทรศัพท์ 0811837669


นายกิตติพงษ์ จวงโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา

โทรศัพท์ 0878529336


นายสายชล แดงนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ

โทรศัพท์ 0951681252


นายเวียงชัย พิมพ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี

โทรศัพท์ 0817689156


นายสมคิด โชติศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 0813809845


นายชัยยง ผาจวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฮู

โทรศัพท์


นายวิทยา บุญดอนยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา

โทรศัพท์


นายบุญคง ไชยช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

โทรศัพท์ 0879555531


นายอาณกร คำเหมือน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาด่าน

โทรศัพท์ 0956915034


นายสมบัติ จันทร์พานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน

โทรศัพท์ 0987839543


นายอติยะ ศรีถาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย

โทรศัพท์ 0808410889


นายธีระพัฒน์ ปลาเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเหลืองขามนคร

โทรศัพท์ -


นายเกษม ศรีสุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองวิทยา

โทรศัพท์


นางรัษฎาภรณ์ อ่อนนิ่่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดผึ้ง

โทรศัพท์ 09-6090-1610


นายธราดล ทันตาหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0819642527


นายซอ วาดวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสี

โทรศัพท์ 0933214043


นางสาวสุภัทรา ไชยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0885726372


นายไพรวัลย์ ยุทธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟ

โทรศัพท์ 0879454606


นางคำไผ่ จันทนิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่

โทรศัพท์ 094-4826073


นายกิตติพันธ์ บุดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินซา

โทรศัพท์ 0625926477


นายอัครเดช จันทยุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา

โทรศัพท์ 081-19544948


นายบุญธง ทับจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

โทรศัพท์ 0819099524


นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนอุดมศึกษา

โทรศัพท์ 0935369743


นางเพชรสมร ทันตาหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปอแดงวิทยา

โทรศัพท์ 0899408095


นายลิขิต ศรีอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญทัน

โทรศัพท์ 081-9646173


นายบุญทัน มาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่างแคน

โทรศัพท์ 0871007400


นางพนารัตน์ บุญเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย

โทรศัพท์


นายสุวรรณ เหล่ามา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจริญ

โทรศัพท์ 0872143795


นายประยูร ภูวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา

โทรศัพท์ 085-6450402


นายสุพินิจ ปะวะลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก

โทรศัพท์ 0812625080


นางบูลยาวี ทุยไชยสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม

โทรศัพท์ 0879493031


นายสุชาติ หนูโนต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาส้มโฮง

โทรศัพท์ 0872358524


นางศุภภัทร สังวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง

โทรศัพท์


นางสุปราณี จันทร์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา

โทรศัพท์ 081-9544665


นายคำปน ศรีนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้อ

โทรศัพท์


นายสาคร สังวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

โทรศัพท์ 0883177856


นายสุชาติ วรรณพราหมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง

โทรศัพท์ 0801807779


นายชาญชัย ชัยสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง

โทรศัพท์ 0922957919


นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง

โทรศัพท์


นายวสันต์ ชนะบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาวง

โทรศัพท์ 095-6692676


นางวงจันทร์ รัตนประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี

โทรศัพท์ 0817696780


นายเทพทิพย์ วิชาเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสมนึก

โทรศัพท์ 0982579953


นางวนิดา กัณหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์

โทรศัพท์ 083 360 3139


นายจอม ทาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสำราญ

โทรศัพท์ 0833546767


นายเจษฎา เวชกามา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาวัง

โทรศัพท์ 0879520923


นางอโนมา สมันต์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง

โทรศัพท์ 08-6220-7882 , 09-5602-8560


นางฐิติพร จันทร์ลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ

โทรศัพท์ 0895720613


นายชาญชัย ชัยสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยนิยม

โทรศัพท์ 0922957919


นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยนิยม

โทรศัพท์ 0953093058


นายอุทัย สำราญรื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ

โทรศัพท์ 0956262176


นางวิจิตรา พาพุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสุรินทร์

โทรศัพท์ 0808098719