ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


นายชัญโญ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

โทรศัพท์ 0878633490


นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

โทรศัพท์ 0818730385


นายสุนทร หนูอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอวัฒนา

โทรศัพท์ 0637197456


นายวีระ พลเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง

โทรศัพท์ 0833458441


นางอ้อย คำปัญโญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)

โทรศัพท์


นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด

โทรศัพท์ 0849522908


นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

โทรศัพท์ 0642731119


นายธีรพงษ์ วาทะวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี

โทรศัพท์ 081-9669199


นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 087-865-3561


นายอุทิศ ขันเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -


นายอุทิศ ขันเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ -


นายพรชัย เถื่อนนาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา

โทรศัพท์ 0956384300


นายอภิชาติ แสนภูวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกส้มโฮง

โทรศัพท์


นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์

โทรศัพท์ 0981638719


นายจารึก ชาวันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา

โทรศัพท์


นายนพดล แสนบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์

โทรศัพท์


ดร.ศิริพร กุลสานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 0879286543


นางวาสนา เทศนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายวิทยา

โทรศัพท์ 089-8470033


นายพรรณา มาตเลียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา

โทรศัพท์ 0864466527


นายประสบชัย บุญแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์


นางอุทุมพร ทองวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์

โทรศัพท์ 042759122


นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0981025107


นางกรุณา โถชารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0981514963


นายสัมภาษณ์ นรภาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์

โทรศัพท์


นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0819645138


นายกิตติภาคย์ ผางละมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)

โทรศัพท์ 0935250569


นายณรงศักดิ์ จันทรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแคน

โทรศัพท์


นายประกอบ ตันมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง

โทรศัพท์


นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

โทรศัพท์ 0817990036


ว่าที่ร้อยเอกวีระศักดิ์ บัวโค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)

โทรศัพท์ 0819661898


นายสะอาด เจริญชัยไธสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0803323526


นางนัทธมน ทวีกิตติเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 0872150818


นางศิรพัชร์ รพีพัฒนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหว้าน

โทรศัพท์ 0956479649


นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 0628535651


นายสุนทร ไพคำนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร

โทรศัพท์ -


นายชัยวัฒน์ แก้วหล่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ

โทรศัพท์ 0980961948


นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์

โทรศัพท์ 0922521394


นายอนุสิทธิ์ นามโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่วิทยา

โทรศัพท์ 0817491988


นางสุพรทิพย์ เกษมสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะโค

โทรศัพท์ 0819995223


นายอิสรภาพ นามละคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร

โทรศัพท์ 0819743518


ดร.เชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์

โทรศัพท์ 0817999448


นายทวีเดช แสนชนม์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0879548788


นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0818761722


นายสำราญ คำชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

โทรศัพท์ 089-9374821


นายมุงคุณ สีหามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์

โทรศัพท์ 0862322437


นายวัฒนา ขัดสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0818724514


นางนพมาศ วรผาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ

โทรศัพท์


นายสงัด งอยผาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)

โทรศัพท์ 0817087439


นางจินตนา หลานเศรษฐา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

โทรศัพท์ 0933422160


นายบุรินทร์ บุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

โทรศัพท์ 0818787213


นายวิระชาติ ยาทองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา

โทรศัพท์ 087-8630650


นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา

โทรศัพท์ 0800060599


นายยุธยา เทอำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา

โทรศัพท์


สิบเอกประสาท อุระภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง

โทรศัพท์ 0857443866


นางอัคครา ไชยยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)

โทรศัพท์ 0868536668


นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้

โทรศัพท์ 095-6729587


นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก

โทรศัพท์ 0818730276


นายจักรทิพย์ ทอนฮามแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง

โทรศัพท์ 0898618241


นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 062-3566549


นายปรีชา สวัสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0819645623


นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์


นายชัยศักดิ์ แสงวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากับแก้

โทรศัพท์ 085-6939237


นายยุธยา เทอำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 0818712932


นายเดชชัย เหมะธุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2)

โทรศัพท์ 088-5731244


นายกุศล ชุมปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 042163026


นายสงวน หงษ์สิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0892808981


นายบุญทรง สุนทรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)

โทรศัพท์ 0818720112


นายไพศาล สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0833378325


นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์

โทรศัพท์ 0837461016


นายถนอม แพงคำฮัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0801828860


นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม

โทรศัพท์ 0899434598


นางศิริพร คำสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์


นายชินวัฒน์ โถบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์

โทรศัพท์


นายภาสกร มั่งสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย

โทรศัพท์ 081-743-4668


นายปราโมทย์ วงศ์รำพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส

โทรศัพท์ 0810658369


นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา

โทรศัพท์


นายสุวิทย์ ขันติทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา

โทรศัพท์ 0895755811


นายเสงี่ยม ถึงนามลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห

โทรศัพท์ 0818718044


นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 0818727026


นายอนุรักษ์ บุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อน้อย

โทรศัพท์ 0878572572


นางสุคนธ์ จีนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อใหญ่

โทรศัพท์ 0981021106


นายครรชิต วงค์แเต้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

โทรศัพท์ 0874261192


นายวัฒนา เติมทานาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์


นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์

โทรศัพท์ 0819540876


นายสนอง ศรีธรรมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีกุด

โทรศัพท์ 0847424804


นายสายสมร พุทธิไสย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์


นายยุทธชัย จริตน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 0833386866


นางสิริรัตน์ งิ้วโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา

โทรศัพท์


นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง

โทรศัพท์ 0818734063


นายณอนรรฆ์ สุขรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิรมัย

โทรศัพท์ 061-0191901


นายอดิศักดิ์ วงศรีชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

โทรศัพท์ 0885182279


นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลวิทยา

โทรศัพท์


ดร.วิชัย มั่นพลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

โทรศัพท์ 0898415377


นายปิยะพันธ์ ชัยเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม

โทรศัพท์ 0625969355


นายปุญญพัฒน์ ชาปากดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดสะกอย

โทรศัพท์ 0872370635


นายสิรวิชญ์ เขียวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฮู

โทรศัพท์ 0856961947


นางพรรมาหา เพชรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211

โทรศัพท์ 081-2665890


นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน

โทรศัพท์


นายผดุง ประพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0819650583


นางปิ่นเกศ มณีเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0973082999


นายดาวิทย์ พุทธิไสย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0819766179


นางจูรีรัตน์ คำเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0983989365


นายสราวุธ พาเสน่ห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0817997518


นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่งเต่า

โทรศัพท์ 0883040015


นายสุริยศักดิ์ ประทุมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงศรี

โทรศัพท์ 0913569032


นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0981013132


นายวิรัน บุญหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน

โทรศัพท์ 0812615600


นายขจรศักดิ์ โสรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์


นายวัยพจน์ ปัญญะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเต่างอย

โทรศัพท์


นายศรีทัศน์ วิรัสวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ

โทรศัพท์ 084-6630442


นายฐานุพงศ์ เลิศวรรณวัชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวนบุ่น

โทรศัพท์ 0807527989


นายสมเกียรติ นามเสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางอยโพนปลาโหล

โทรศัพท์ 0833425007


นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

โทรศัพท์


นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ

โทรศัพท์ 0862400614


นางวนิดา ภูชำนิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า

โทรศัพท์ 085-6423194


นายเทพชินพัฒน์ หาดทวายกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย

โทรศัพท์ 0854612066


ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง

โทรศัพท์


นายประยงค์ อินธิกาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตองโขบ

โทรศัพท์


นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

โทรศัพท์


นางนิรัติศัย นารถพลายพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0898940781


นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร

โทรศัพท์ 0818716295


นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล

โทรศัพท์ 0621382478


นายนัฐพงษ์ โพนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน

โทรศัพท์ 0933292030


นางรินทร มลาวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา

โทรศัพท์ 0833487759


นายเวศ กุตระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์ 0818728198


นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม

โทรศัพท์ 0879485719


นายอุเทน ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 0885712055


นายเกษมสันติ์ ศรีคำแซง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่นาดี

โทรศัพท์ 086-2321315


นางสุนันท์ หลวงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

โทรศัพท์


นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหนองเหียน

โทรศัพท์ 0878625115


นายธีรพล ภูโทถ้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ

โทรศัพท์ 088-4919003


นายปริญญามิตร ลีนาลาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดค้อ

โทรศัพท์


นายสุมิตรชัย ด่านลาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 093-5199707


นายชัยณรงค์ คำภูษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว

โทรศัพท์ 0857149827


นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 0923361232


นายกิจพงศ์ สุรันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกุง

โทรศัพท์


นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว

โทรศัพท์ 0844492266


นายอุทัย อินธิแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา

โทรศัพท์


นายเศกสรร เพียสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย

โทรศัพท์ 0862274400


ว่าที่พันตรีกิตติศักดิ์ นามวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 0611917161


นายนิรุตติ์ พลบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าผาง

โทรศัพท์ 086-241-4939


นายปัญญา พันเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาเซือม

โทรศัพท์ 0892781610


นายลือชัย รัชอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน

โทรศัพท์


นายพิทักษ์ ไชยโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0885125036


นายสำรอง เภาโพธ์ิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม

โทรศัพท์ 0819753706


นายธุระกิจ พิมพ์แพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0979894252


นายว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา

โทรศัพท์


นายอุทัน วงศ์ศรียา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 0817762734


ดร.กษมน มังคละคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ

โทรศัพท์ 0817390095


นายศุภชัย ยศตะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์

โทรศัพท์ 0872356400


นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0930934921


นางสาวอรัญญา ชนะเพีย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา

โทรศัพท์


นายสุปัน วงษ์อุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต

โทรศัพท์ 0812606603


นางนิภาพร อุปพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเดื่อ

โทรศัพท์ 0958914956


นางสกลรัตน์ มุกดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนน้ำพุง

โทรศัพท์


นายภานุพงษ์ คำภูษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์

โทรศัพท์ 095-6057527


นางพิชญ์สินี ศรีลารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา

โทรศัพท์ 0809745954


นายสมจิตร ชูอารมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า

โทรศัพท์ 0833454840


นายศักดิ์ชาย แก้วดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูพาน

โทรศัพท์


นายศุภชัย บุญสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

โทรศัพท์


นายวรพงษ์ บุญรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกภู

โทรศัพท์ 0856596665


นายสราวุฒิ ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่

โทรศัพท์ 0819653494


นายทินกร ประเสริฐหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์

โทรศัพท์ 0834077116


นายชาญณรงค์ โพธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 088-5636030


นายบรรพต พิมพ์รส
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ

โทรศัพท์


นายทองอยู่ เพียรภายลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเลา

โทรศัพท์ 0895730295


นายวิสูตร สวนไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมภูพาน

โทรศัพท์ 0819545937


นายประเด็จ ชมพุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานสาม

โทรศัพท์ 0910658261


นายขุนชิต ละราคี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร

โทรศัพท์ 088-3494067 , 085-0163367