ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


นางยุวดี แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา


นายเดชชัย สารบรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง


นายพุทธา คุณมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศิลา


นายชายชาญ อิ่มรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด


นายจินดา สายคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์


นายวิเศษ เสนาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ


นางลัดดาพร อุดมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี


นายสุจินดา เอ้มะราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)


นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว


นางเกตุมะณีย์ เนื้ออ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)


นายมงคล สุวรรณโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา


นายหนูทอง อินทะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้อย


นายปิยะนันท์ ธิโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง


นายอิศรางกูร บุตรวิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน


นายนพดล พละศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย


นายธนบดี อินลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ


นายโยธิน เขียววิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)


นายอัครเดช จันทร์โยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก


นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล


นายนิคม สีสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน


นายยุทธนา อุทโธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม


นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิมงคล


นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)


นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง


นางสาวเบญญา สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะฮี


นายจีระพงษ์ จันทรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน


นายรัชตะ สมพมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตากาง


นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์


นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหัวเมย


นางสุภาพร กิณเรศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)


นายคมกฤษณ์ คนยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง


นายพันณาราย เมืองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย


นายทัศน์ณรงค์ อัมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย


นายธีรพล ผ่องกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย


นายเสมอ บุตรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์


นางกรรณิกา วิภาคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด


นางปารวี เจริญยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ


นายเทพวิมล โคตรตาแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)


นางสาวฐิติมา เห็นหลอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาวนาน


นางละอองเดือน คนยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่


นายดิเรก ภาโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเพ็ก


นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง


นายมีชัย กลยณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี


นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)


นายพรเทพ นามโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงชุม


นายสิทธิพร ประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง


นายอรุณ ชัยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกอย


นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายคำ


นางกมลกรณ์ คำผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อน


นายสราวุฒิ บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วยโนนค้อ


นายวชิราวุธ ปานพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว


นางนงนุช แก้วไชยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง


นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ


นายอดิศร ไชยเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง


นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลเลียน


นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่


ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำข่า


นายก่อเกียรติ สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม


นายกัมปนาท สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก


นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม


นางนันทา บุรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแตก


นายอุดร ผ่านสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิดไทย


นายนาวา มาตราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแหว


นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน


นางธรรมนูญ ทัศนพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร


นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลา


นายฉัตรชัย ถานะลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูนดง


นายไพรวัลย์ ชินโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)


นายไพฑูรย์ ชัยประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหมือง


นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง


นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง


นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย


นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย


นายสุภาพ ช่างสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่


นางมณีโสม พุทธโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง


นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ


นางพอใจ อินทร์สา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย


นายไมตรี บนปาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว


นายสุรพล บรรเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแร่


นางรุ่งฤดี สุนารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด


นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ


นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)


นายมานพ ศรีสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า


นายอภิสิทธิ์ กิ่งนาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด


นายสุวิทย์ ป้อสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด


นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน


นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง


นางอรกมล นรัฐกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ


นายสุชาติ สุวรรณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม


นายนิพนธ์ ประมาชิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่


นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี


นายยุทธพงษ์ พจนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว


นายบุญจันทร์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ


นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไผ่


นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบาง


นางสาวนราวดี จันทะนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง


นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง


นายอดิรัน พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักตบ


นายธวัชชัย ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล


นายบุญถิ่น ภูดินทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม


ว่าที่ พ.ต.เสงี่ยม อัฐประจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง


นายดีใหม่ อินทรพานิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์


นางภรินทร อัคนิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)


นายรังสรรค์ มนดาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบ่อ


นายโชคชัย สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง


นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดภูวง


นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก


นายจันดา ฤทธิธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ


นางสุมาลี เพชรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด


นางสิริมา ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตาดทอง


นายยศกร ปวงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม


นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์


นางสาวทอแสง สมพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ


นายจารุ ทองประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน


นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)


นายสมหวัง มหาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์


นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาล


นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวาย


นายสมสมัย หารธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสูง


นายแกล้วกล้า ประชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)


นายสนิท เชื้อเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด


นายอนุรักษ์ ดอนเส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อน


นางทิพสุคนธ์ นามมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม


นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน


นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง


นายนครชัย อุดมลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแพ


นางสาวพัชรารัตน์ แสงวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง


นายปัญญา คนงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)


นายสมพร เสนเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย


นายสุภพ พิลาโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงโน


นายยวงรัตน์ รัฐไสย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่


นายวินิตย์ พิชพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)


นางนิตยา รอดเข็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง


สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล


นายเอกราช เกษศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง


นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวง


นายธีรยุทธ คำทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ


นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น


นางสาวสรญา วัชระสังกาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัว


นายศรีอุดร อุปโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีไค


นายธนบัตร พละชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคัน


นายเกริกภพ คำภาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลโกน


นายศราวุธ เกษสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)


นายสมชาย คำภูแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)


นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง


นายภัทราวุธ โคตรเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย


นายวีระชัย อินทรเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)


นายจเร เมืองบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันนา


นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันชา


นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ


นายเนรมิตร ไชยคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหลวง


นางอุทัยวรรณ ชูบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)


นายเสงี่ยม นรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา


นายคงกระพัน งอยผาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)


นายศฤง ร่าเริง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า


นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)


นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชาด


นายคำปุน เสนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา


นางสาวหฤทัย สิมมะลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่


นายวิวิฒน์ กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไชยวาน


นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล


นางวิจิตรา สำแดงไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกดินแดง


นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ


นายอาทิตย์ พลเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทม


นางกนกวรรณ บุญโสภิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสะแนน


นายชนุตร์ หัสขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสะอาด


นายสายชล แก้วสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา


นายรัชพล พรหมจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว


นายธนพงษ์ ศักดิ์ศรีวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)


นางขันแก้ว เกตุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำ


นายประสิทธิชัย เบ้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง


นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)


นายสมรรถชัย จดจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)


นายวิวัฒน์ ชูจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลศึกษา


นายวารินทร์ หอมเฮ้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยา


นายคำสิงห์ พิบูลภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา


นายวิศรุต อุดมลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)


นายเจตพนต์ จันทร์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)


นายประสิทธ์ จันทร์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี


นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองกุง


นายธนกฤต ชนูนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนาดี


นายสุรเกียรติ รวมธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบงเหนือ


นางนงรักษ์ ไตรยขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน


นายสุรสิทธิ์ วรภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาว


นายพิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก


นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน


นายอำนาจ ประภาหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวัสดี


นายชูเกียรติ ศิริดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนส่องดาว


นายชุมพร กรุณานำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา


นายทวี แสนอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทันสมัย


นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง


นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเจริญ


นายประมงค์ สุขชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา


นายประวิทย์ เหมะธุลิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)


นายถนัดพร ฝุ่นเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)


นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด


นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา


นายอำนวย พูลศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปทุมวาปี


นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)


นายทวีศักดิ์ ยศรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง


นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)


นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอภัยดำรงธรรม


นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยชนะ


นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา


นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูตะคาม


นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง


นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำก้าว


นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี


นายทองใบ ธุระนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ


นายอดิศักดิ์ ศรีนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่าง


นายอดิศร ไตรยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเบญจ


นายคำนวน แก้วคำสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง


นายวิทยา สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย


นายสุนทรา นนสุราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุวรรณคาม


นายภพธรรม มะลิทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูนโคก


นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน


นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา


นายอภิชาติ หงษ์ภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบาก


นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสง่า