ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


นางยุวดี แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา

โทรศัพท์


นายเดชชัย สารบรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โทรศัพท์


นายพุทธา คุณมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศิลา

โทรศัพท์


นายชายชาญ อิ่มรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด

โทรศัพท์ 0872299661


นายจินดา สายคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

โทรศัพท์ 0856434971


นายวิเศษ เสนาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ

โทรศัพท์ 0879480213


นางลัดดาพร อุดมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

โทรศัพท์ 0653132474


นายสุจินดา เอ้มะราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)

โทรศัพท์ 0892763930


นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว

โทรศัพท์ 0807518989


นางเกตุมะณีย์ เนื้ออ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 0885726220


นายมงคล สุวรรณโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา

โทรศัพท์ 0878579258


นายหนูทอง อินทะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้อย

โทรศัพท์


นายปิยะนันท์ ธิโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง

โทรศัพท์


นายอิศรางกูร บุตรวิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน

โทรศัพท์ 0895704352


นายนพดล พละศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย

โทรศัพท์ 0930964939


นายธนบดี อินลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ

โทรศัพท์ 0924169402


นายโยธิน เขียววิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0933480833


นายอัครเดช จันทร์โยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก

โทรศัพท์ 0933251020


นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล

โทรศัพท์ 0892758108


นายนิคม สีสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน

โทรศัพท์ 0933251709


นายยุทธนา อุทโธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม

โทรศัพท์ 0872151811


นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิมงคล

โทรศัพท์ 0878522844


นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)

โทรศัพท์


นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง

โทรศัพท์


นางสาวเบญญา สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะฮี

โทรศัพท์ 0949131211


นายจีระพงษ์ จันทรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน

โทรศัพท์ 0801495461


นายรัชตะ สมพมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตากาง

โทรศัพท์


นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์

โทรศัพท์ 0898618717


นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหัวเมย

โทรศัพท์ 0910628652


นางสุภาพร กิณเรศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

โทรศัพท์ 0818736560


นายคมกฤษณ์ คนยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง

โทรศัพท์ 0817298726


นายพันณาราย เมืองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย

โทรศัพท์ 0982371759


นายทัศน์ณรงค์ อัมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย

โทรศัพท์ 0898419155


นายธีรพล ผ่องกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

โทรศัพท์ 0819641258


นายเสมอ บุตรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์

โทรศัพท์


นางกรรณิกา วิภาคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด

โทรศัพท์ 0862313049


นางปารวี เจริญยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ

โทรศัพท์


นายเทพวิมล โคตรตาแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)

โทรศัพท์ 0986124229


นางสาวฐิติมา เห็นหลอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาวนาน

โทรศัพท์ 0951695015


นางละอองเดือน คนยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

โทรศัพท์ 0898411156


นายดิเรก ภาโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเพ็ก

โทรศัพท์ 0885485762


นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง

โทรศัพท์ 0862288451


นายมีชัย กลยณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

โทรศัพท์ 0892762087


นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)

โทรศัพท์ 0879598478


นายพรเทพ นามโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงชุม

โทรศัพท์ 087-9467164


นายสิทธิพร ประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง

โทรศัพท์ 0817998612


นายอรุณ ชัยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกอย

โทรศัพท์ 0872150967


นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายคำ

โทรศัพท์ 0916897994


นางกมลกรณ์ คำผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อน

โทรศัพท์ 0981929702


นายสราวุฒิ บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วย

โทรศัพท์ 0862213619


นายวชิราวุธ ปานพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว

โทรศัพท์ 0872255606


นางนงนุช แก้วไชยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง

โทรศัพท์ 088-5606667


นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ

โทรศัพท์


นายอดิศร ไชยเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง

โทรศัพท์ 0879548282


นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลเลียน

โทรศัพท์ 0818739303


นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่

โทรศัพท์ 093 -4648-778


ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำข่า

โทรศัพท์ 0817086875


นายก่อเกียรติ สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม

โทรศัพท์ 0811172309


นายกัมปนาท สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก

โทรศัพท์ 0934375942


นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม

โทรศัพท์ 0848341112


นางนันทา บุรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแตก

โทรศัพท์ 0861737642


นายอุดร ผ่านสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิดไทย

โทรศัพท์


นายนาวา มาตราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแหว

โทรศัพท์ 0653919498


นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน

โทรศัพท์ 0895051984


นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลา

โทรศัพท์ 097-9894117


นายฉัตรชัย ถานะลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูนดง

โทรศัพท์ 0860983027


นางประภาพรรณ ชาแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักคำภู

โทรศัพท์ 0922986111


นายไพรวัลย์ ชินโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

โทรศัพท์ 0819746165


นายไพฑูรย์ ชัยประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหมือง

โทรศัพท์ 0862331427


นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง

โทรศัพท์ 0818738230


นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย

โทรศัพท์ 0817903106


นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย

โทรศัพท์ 0898638669


นายสุภาพ ช่างสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่

โทรศัพท์ 0899433780


นางมณีโสม พุทธโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง

โทรศัพท์ 0807551343


นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคำ

โทรศัพท์


นางพอใจ อินทร์สา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย

โทรศัพท์ 0632864091


นายไมตรี บนปาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0895729903


นายสุรพล บรรเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแร่

โทรศัพท์ 0862165576


นายนาวา มาตราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด

โทรศัพท์


นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ

โทรศัพท์ 0624479049


นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0898407213


นายมานพ ศรีสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า

โทรศัพท์ 081-0561533


นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด

โทรศัพท์ 0892744407


นายสุวิทย์ ป้อสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด

โทรศัพท์


นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน

โทรศัพท์


นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

โทรศัพท์ 0878575135


นางอรกมล นรัฐกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ

โทรศัพท์ 0800117847


นายสุชาติ สุวรรณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม

โทรศัพท์ 08-78526896


นายนิพนธ์ ประมาชิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่

โทรศัพท์ 0857431438


นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

โทรศัพท์ 08-7218-9466


นายยุทธพงษ์ พจนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว

โทรศัพท์ 0892760590


นายบุญจันทร์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ

โทรศัพท์


นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไผ่

โทรศัพท์ 0885484736


นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบาง

โทรศัพท์ 0892794291


นางสาวนราวดี จันทะนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง

โทรศัพท์


นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0845545305


นายอดิรัน พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักตบ

โทรศัพท์ 0804607416


นายธวัชชัย ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

โทรศัพท์ 0898427741


นายบุญถิ่น ภูดินทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม

โทรศัพท์ 0903379950


ว่าที่ พ.ต.เสงี่ยม อัฐประจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง

โทรศัพท์ 0854582918


นายดีใหม่ อินทรพานิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์

โทรศัพท์


นางภรินทร อัคนิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)

โทรศัพท์ 063-6282298


นายรังสรรค์ มนดาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบ่อ

โทรศัพท์ 0898623620


นายโชคชัย สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง

โทรศัพท์ 0812638699


นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดภูวง

โทรศัพท์ 088-3332589


นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

โทรศัพท์


นายจันดา ฤทธิธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ

โทรศัพท์ 0898411629


นางสิริมา ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตาดทอง

โทรศัพท์ 0847851433


นายยศกร ปวงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0930859767


นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์

โทรศัพท์ 0847907123


นายเข็มทอง คำภูแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0818726516


นางสาวทอแสง สมพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ

โทรศัพท์


นายจารุ ทองประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน

โทรศัพท์ 086-2202675


นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 0817080751


นายสมหวัง มหาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 0908603739


นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาล

โทรศัพท์ 0915529488


นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวาย

โทรศัพท์ 0982474569


นายสมสมัย หารธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสูง

โทรศัพท์ 0986377832


นายแกล้วกล้า ประชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)

โทรศัพท์ 0818726501


นายสนิท เชื้อเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด

โทรศัพท์ 0801992365


นายอนุรักษ์ ดอนเส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อน

โทรศัพท์ 0817086912


นางทิพสุคนธ์ นามมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม

โทรศัพท์ 0933241953


นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน

โทรศัพท์ 0812612488


นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง

โทรศัพท์ 095-2378148


นายนครชัย อุดมลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแพ

โทรศัพท์ 087-2356865


นางสาวพัชรารัตน์ แสงวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 091-0513944


นายปัญญา คนงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)

โทรศัพท์ 0883016347


นายสมพร เสนเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย

โทรศัพท์ 0854597724


นายสุภพ พิลาโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงโน

โทรศัพท์ 0872262645


นายวินิตย์ พิชพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)

โทรศัพท์ 0895732277


นางนิตยา รอดเข็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง

โทรศัพท์ 0856820908


สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล

โทรศัพท์ 0801969702


นายเอกราช เกษศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง

โทรศัพท์


นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวง

โทรศัพท์ 0813808308


นายธีรยุทธ คำทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ

โทรศัพท์ 0847875049


นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น

โทรศัพท์ 0895152781


นางสาวสรญา วัชระสังกาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัว

โทรศัพท์


นายศรีอุดร อุปโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีไค

โทรศัพท์


นายธนบัตร พละชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคัน

โทรศัพท์ 0862190439


นายเกริกภพ คำภาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลโกน

โทรศัพท์ 0813695641


นายสมชาย คำภูแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)

โทรศัพท์


นายกิตติพงษ์ พรมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ

โทรศัพท์ 0650091964


นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง

โทรศัพท์ 0981638717


นายภัทราวุธ โคตรเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย

โทรศัพท์ 085-2296057


นายวีระชัย อินทรเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)

โทรศัพท์ 0833581697


นายจเร เมืองบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันนา

โทรศัพท์ 0956616099 ,0653868781


นางภรปภา ศรีธิสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา

โทรศัพท์ 0931695429


นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันชา

โทรศัพท์ 0844887002


นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ

โทรศัพท์ 0818736514


นายเนรมิตร ไชยคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหลวง

โทรศัพท์


นางอุทัยวรรณ ชูบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)

โทรศัพท์ 0854649359


นายเสงี่ยม นรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา

โทรศัพท์ 0847954451


นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว

โทรศัพท์ 0879457177


นายสลิด ทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม้า

โทรศัพท์ 0817688215


นายคงกระพัน งอยผาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)

โทรศัพท์ 0885562418


นายศฤง ร่าเริง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า

โทรศัพท์


นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์


นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชาด

โทรศัพท์


นายคำปุน เสนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา

โทรศัพท์ 0872149705


นางสาวหฤทัย สิมมะลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่

โทรศัพท์ 0898619118


นายวิวิฒน์ กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไชยวาน

โทรศัพท์ 093717303


นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0656471579


นางวิจิตรา สำแดงไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกดินแดง

โทรศัพท์ 0887331013


นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ

โทรศัพท์ 0928057084


นางกนกวรรณ บุญโสภิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสะแนน

โทรศัพท์ 0819652512


นายชนุตร์ หัสขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสะอาด

โทรศัพท์ 0804010843


นายสายชล แก้วสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา

โทรศัพท์ 0908438495


นายรัชพล พรหมจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว

โทรศัพท์ 0818723591


นายธนพงษ์ ศักดิ์ศรีวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0885924451


นางขันแก้ว เกตุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำ

โทรศัพท์ 0898405989


นายประสิทธิชัย เบ้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 081


นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)

โทรศัพท์


นายสมรรถชัย จดจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)

โทรศัพท์ 0903347097


นายวิวัฒน์ ชูจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลศึกษา

โทรศัพท์ 0872875508


นายวารินทร์ หอมเฮ้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 0878653897


นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0883402703


นายคำสิงห์ พิบูลภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา

โทรศัพท์ 0850084318


นายวิศรุต อุดมลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)

โทรศัพท์


นายเจตพนต์ จันทร์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)

โทรศัพท์ 0918625584


นายประสิทธ์ จันทร์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี

โทรศัพท์ 0817683445


นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองกุง

โทรศัพท์ 0861095466


นายธนกฤต ชนูนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนาดี

โทรศัพท์ 0812605429


นายสุรเกียรติ รวมธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบงเหนือ

โทรศัพท์ 085-4531691


นางนงรักษ์ ไตรยขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน

โทรศัพท์


นายพิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก

โทรศัพท์ 0859248335


นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน

โทรศัพท์


นายอำนาจ ประภาหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวัสดี

โทรศัพท์ 0968195329


นายชุมพร กรุณานำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 0833568987


นายทวี แสนอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทันสมัย

โทรศัพท์ 0833544711


นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0934535396


นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเจริญ

โทรศัพท์ 0811842774


นายประมงค์ สุขชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

โทรศัพท์ 0833389132


นายประวิทย์ เหมะธุลิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

โทรศัพท์ -


นายถนัดพร ฝุ่นเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

โทรศัพท์


นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0852353999


นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

โทรศัพท์ 0811174498


นายอำนวย พูลศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปทุมวาปี

โทรศัพท์ 0903534901


นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)

โทรศัพท์ 0818726573


นายทวีศักดิ์ ยศรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง

โทรศัพท์ 064-9364258


นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)

โทรศัพท์ 8985911480


นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอภัยดำรงธรรม

โทรศัพท์ 0969656629


นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยชนะ

โทรศัพท์ 0854639664


นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา

โทรศัพท์ 0854578982


นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูตะคาม

โทรศัพท์


นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง

โทรศัพท์ 0818725117


นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำก้าว

โทรศัพท์


นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี

โทรศัพท์ 0652360595


นายทองใบ ธุระนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ

โทรศัพท์


นายอดิศักดิ์ ศรีนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่าง

โทรศัพท์ 0872329048


นายอดิศร ไตรยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเบญจ

โทรศัพท์ 0898613273


นายคำนวน แก้วคำสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง

โทรศัพท์ 0951686231


นายวิทยา สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย

โทรศัพท์ 0857458980


นายสุนทรา นนสุราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุวรรณคาม

โทรศัพท์ 0810551524


นายภพธรรม มะลิทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูนโคก

โทรศัพท์ 0811755916


นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

โทรศัพท์ 0866358399


นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา

โทรศัพท์ 0878639751


นายอภิชาติ หงษ์ภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบาก

โทรศัพท์ 0898636138


นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสง่า

โทรศัพท์ 0872494370