ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


นายสง่า แก้วสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

โทรศัพท์ 0819933385


นายดิษยุทธ์ บัวจูม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลาน

โทรศัพท์ 0935235896


นางสุดาพร พรมมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว

โทรศัพท์ 0833207031


นายปฏิญาณ บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาลาด

โทรศัพท์ 081-1120359


นายจีรพงษ์ สนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง

โทรศัพท์ 0819615261


นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 0876599481 , 0819616398


นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0843332265


นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาง

โทรศัพท์ 0962716794


นายศรีสมพร จำศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง

โทรศัพท์ 0613476978


นายสมบูรณ์ ยาวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ป้อก

โทรศัพท์ 0864897040


นายธนวินท์ มหาพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน

โทรศัพท์ 0861963356


นายธวัชชัย บำรุงยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

โทรศัพท์ 0871935057


นายมานพ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

โทรศัพท์ 08-3585-2589


นายทรงพล เตจ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา

โทรศัพท์ 0844064456


นายเวชยันต์ นันทมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)

โทรศัพท์ 0884084759


นายวัชรินทร์ จันทร์ตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)

โทรศัพท์


นางสาววราภรณ์ นันตาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางส้าน

โทรศัพท์ 0819929793


นายชนะชัย เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 0903247224


นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่ง

โทรศัพท์ 0899995852


นางพัชรา วงศ์คำตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงสามปี

โทรศัพท์ 0813871572


ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง

โทรศัพท์ 0843647733


นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทย

โทรศัพท์ 0869205107


นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังดิน

โทรศัพท์ 080-9137775


นายสยาม มูลอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้

โทรศัพท์ 087-1814758


นายยงยุทธ อุตขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหล่ายท่า

โทรศัพท์ 089-8566400


ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่

โทรศัพท์ 0895616909


นายวิทยา ยะปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์

โทรศัพท์ 0800571968


นายชิตพล เตจ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกาน

โทรศัพท์ 087-1828485


นางกาญจนา รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ

โทรศัพท์


นายพิเชษฐ์ บุญสุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง

โทรศัพท์ 0931591187


นางสายสิน เสวกวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว

โทรศัพท์ 089-5668738


นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน

โทรศัพท์ 0954522940


นายต้องเก่ง วรรณห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)

โทรศัพท์ 0850309942


นายนิมิต ปัญญายอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแดน

โทรศัพท์ 0956752635


นายไพจิตร พายุมั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย

โทรศัพท์ 0817848682


นางสนธยา หล้าเต็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย

โทรศัพท์ 0894303716


นายจำรัส มูลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

โทรศัพท์ 0956781777


นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าพลู

โทรศัพท์ 081-1122911


นายอำนาจ ทองจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหลวง

โทรศัพท์ 0819712412


นายนิรัญ เหลืองอร่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหละ

โทรศัพท์ 0894312038


นายทวีชัย อัมพุธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแทง

โทรศัพท์ 0844836359


นายบัณฑิต กันธิวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน

โทรศัพท์ 0983367701


นายณัฐนันท์ ก้องกังวาลไกล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้สลี

โทรศัพท์ 0861929986


นายสนุก แปงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่

โทรศัพท์ 0814733294


นางวรรษมน หน่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปันเดง

โทรศัพท์ 0635964955


นายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง

โทรศัพท์ 085-6024003


นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย

โทรศัพท์ 0817847197


นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง

โทรศัพท์ 098-7503975


นายนิรันดร ปาละมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล

โทรศัพท์ 081-7244855


นายสมัคร ไชยสมภาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวง

โทรศัพท์ 0819932807


นายสามารถ สุทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บอน

โทรศัพท์ 0871799506


นายสมพล หล้าเต็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย

โทรศัพท์ 0861893101


นายสายัณห์ แก้วโขง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว

โทรศัพท์ 0-8841-72016


นายวรกิจ ทากี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยวง

โทรศัพท์ 0903174978


นางอังคณา ฉางข้าวคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

โทรศัพท์ 088-0880104


นายนิพนธ์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง

โทรศัพท์ 0817240064


นายอภิชาติ แสนเรือน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)

โทรศัพท์ 0817243805


นางสุพัตรา วรรณมะกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

โทรศัพท์ 0899537393