นายพนัสเทพ กุลวงษ์
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
โรงเรียนบึงกาฬ


นายสุรจิตย์ ผิวงาม
โรงเรียนภูทอกวิทยา


นายอดุลย์ พรมวัง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


นายโชคชัย ชินโณ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม


นายประภาส ศรีสุพล
โรงเรียนพรเจริญวิทยา


นายประทิน ไชโสดา
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


นายราชันต์ ทิพยโสต
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร