นายไพศาล พิลารักษ์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


นายธวัชชัย เหมวงษ์
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์


นายปราโมทย์ คำเพชรดี
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


นายวีรยุทธ ชานัย
โรงเรียนท่าบ่อ


นายสุริยา มะโยธี
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


นายทวีศักดิ์ มาลา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


นายธเนตร มีรัตน์
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
โรงเรียนถ่อนวิทยา