นายทวีศักดิ์ มาลา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


นายอมรเทพ วิภาวิน
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล


นายประทิน ไชโสดา
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


นายชนาวุธ ประทุมชาติ
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


นายอาทิต กันธินาม
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร


นายธวัชชัย เหมวงษ์
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์


นายศุภกิต ถิ่นทอง
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม