ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
อภิรดี วงษ์ทรัพย์
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

โทรศัพท์ 032-337302


ศุภวรรณ ศรีประทุม
ราชโบริกานุเคราะห์

โทรศัพท์ 0-3232-7136-7


จิดาภา พูลมี
ราชโบริกานุเคราะห์

โทรศัพท์ 0-3232-7136-7


สุนันทา บุญโต
ราชโบริกานุเคราะห์

โทรศัพท์ 0-3232-7136-7


เอกลักษณ์ เขียนบัณฑิตย์
แคทรายวิทยา

โทรศัพท์ 0-3273-0082


นางเบญจมาศ ทองอินทร
แคทรายวิทยา

โทรศัพท์ 0-3273-0082


ภูริชญา ไผ่ทอง
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ 032352018


หัทยา คงสุคนธ์
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ 032352018


นางสาววิชญาพร อารมณ์
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ 032352018


วิก รักถิ่น

โทรศัพท์ 032352018


อรจิรา หมอทรัพย์

โทรศัพท์ 032352018


นิมิต สายสิทธิ์
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

โทรศัพท์ 032-261390


แสงเดือน บุญพยุง
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

โทรศัพท์ 032-261390


นายธนากร ฉายแก้ว
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

โทรศัพท์ 032-261390


นายศุภชัย ไพศาลวัน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ 0-3226-5300


ชนิดา จำปาอ่อน

โทรศัพท์ 0-3226-5300


อภินันท์ โกช่วย
สวนผึ้งวิทยา

โทรศัพท์ 032-395442


ปัทมวรรณ ศรัทธาผล
สวนผึ้งวิทยา

โทรศัพท์ 032-395442


อานนท์ งามเนตร์
สวนผึ้งวิทยา

โทรศัพท์ 032-395442


นายสมทบ ชมสุข
สวนผึ้งวิทยา

โทรศัพท์ 032-395442


พิมพา ชัยมา
สวนผึ้งวิทยา

โทรศัพท์ 032-395442


กฤษณะ แก่นไร่
สายธรรมจันทร์

โทรศัพท์ 0-3224-1004


วิมล อยู่พิพัฒน์
สายธรรมจันทร์

โทรศัพท์ 0-3224-1004


เจษฎา ปุญญรัตนศรีขจร
สายธรรมจันทร์

โทรศัพท์ 0-3224-1004


นายศรัณย์ ตั้นธง
สายธรรมจันทร์

โทรศัพท์ 0-3224-1004


ณภาภัช ปลื้มบำเรอ
สายธรรมจันทร์

โทรศัพท์ 0-3224-1004


เสรี โพธิ์นิล
ประสาทรัฐประชากิจ

โทรศัพท์ 032248109


มารุต เสลาคุณ
ประสาทรัฐประชากิจ

โทรศัพท์ 032248109


สุภัสสรณ์ จิณญภัทรพงศ์
ประสาทรัฐประชากิจ

โทรศัพท์ 032248109


ฐิตาพร ตันเจริญรัตน์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

โทรศัพท์ 0-3226-7249


ดารารัตน์ เพิ่มโสภา
เนกขัมวิทยา

โทรศัพท์ 0-3273-8262


จันทร์เพ็ญ แก้วหอมคำ
เนกขัมวิทยา

โทรศัพท์ 0-3273-8262


เกรียงไกร นครพงศ์
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 032-211400


วิไล รัตนากร
รัตนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 032-211400


ตรีนุช เสลานนท์
รัตนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 032-211400


ณิชวรรณ จันอ้น
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 032-211400


นางชนัญชิดา พลายแดง
หนองปลาหมอพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-3237-2630


สรรเสริญ ใหญ่แก้ว
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-3229-1252


นายวีรศักดิ์ ทองดอนน้อย
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-3229-1252


ชูชีพ สายเย็น
วัดดอนตูม

โทรศัพท์ 032200424


นายมณฑล เล็กเปีย
มัธยมวัดดอนตูม

โทรศัพท์ 032200424


น.ส.อรปรีญา ศรีราจันทร์
มัธยมวัดดอนตูม

โทรศัพท์ 032200424


นางสิริพร นิยมสุจริต

โทรศัพท์ 0-3228-3753


วัฒนาวดี สิงห์แก้ว
บางแพปฐมพิทยา

โทรศัพท์ 0-3228-3753


ดนุกานต์ ศรีสุข
โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0-3238-7253


ปฐมาภรณ์ บุญครอง
โพหัก

โทรศัพท์ 0-3238-7253


ชัยรัตน์ เล็กพ่อ
โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0-3238-7253


นางสาวพิชญา แป้นแก้ว
โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0-3238-7253


นางสาวกรกานต์ คงคาน้อย
โพธาวัฒนาเสนี

โทรศัพท์ 0-3234-7280


นายธเนศ ชะพินทร
โพธาวัฒนาเสนี

โทรศัพท์ 0-3234-7280


ประมวลศรี สิทธิสาตร์
หนองโพวิทยา

โทรศัพท์ 0-3238-9491


ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส
หนองโพวิทยา

โทรศัพท์ 0-3238-9491


นางสาวกิ่งกาญจน์ จันหนู
ช่องพรานวิทยา

โทรศัพท์ 0-3235-9218


จิรายุส ยอดอาจ
ช่องพรานวิทยา

โทรศัพท์ 0-3235-9218


นิตยา วงษ์คำหาญ
ช่องพรานวิทยา

โทรศัพท์ 0-3235-9218


นางสายสมร ภูละมุล

โทรศัพท์ 0-32234715


รุ้งตะวัน จันทร์คำ
ท่ามะขามวิทยา

โทรศัพท์ 0-32234715


ชูติวรรณ อุ่มสาตร์
ท่ามะขามวิทยา

โทรศัพท์ 0-32234715


rateera tosajjawong
ปากท่อพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-3228-1056


สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์
ปากท่อพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-3228-1056


ชญาณี เยียระยงค์
ปากท่อพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-3228-1056


วิทยา มองมั่น
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

โทรศัพท์ 032-732754


นางสุกัญญา พูลธนะ
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

โทรศัพท์ 032-732754


ฐิติมา หลวงเพ็ชร
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3271-9222


จินดารัตน์ พวงแฉล้ม
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3271-9222


ณัฐกานต์ จันทร์ทอง
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-3271-9222


ควนคนึง เสาม่วง
โสภณศิริราษฎร์

โทรศัพท์ 032399226


เสมา ศิริอำพันธ์
โสภณศิริราษฎร์

โทรศัพท์ 032399226


นางสาวธัสยาวัลณ์ สุทธิ์ภัสเกษม
โสภณศิริราษฎร์

โทรศัพท์ 032399226


อรัญ ใยบัว
บ้านคาวิทยา

โทรศัพท์ 0-3272-1011


อนุชา จันทร์วรรณ์
บ้านคาวิทยา

โทรศัพท์ 0-3272-1011


นายอรรถชัย มัจฉาเดช
บ้านคาวิทยา

โทรศัพท์ 0-3272-1011


นางสาวศานตมล โพธิ์ทอง
บ้านคาวิทยา

โทรศัพท์ 0-3272-1011


นางชาลินี จันเจริญ
บ้านคาวิทยา

โทรศัพท์ 0-3272-1011


สุปรีดา อนันต์เวชานุวัฒน์
กาญจนานุเคราะห์

โทรศัพท์ 034-511060


นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟัก
กาญจนานุเคราะห์

โทรศัพท์ 034-511060


นางสาวยุพิน กระต่ายทอง
กาญจนานุเคราะห์

โทรศัพท์ 034-511060


กัมพล มีตา
กาญจนานุเคราะห์

โทรศัพท์ 034-511060


ศิวพร คล้ายเจ๊ก
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

โทรศัพท์ 034-589242


พนาไพร ศิริรัตน์

โทรศัพท์ 034-589242


ฐิติวุฒิ สงบจิต
เทพมงคลรังษี

โทรศัพท์ 034511320


วิษณุ ระวังนาม
เทพมงคลรังษี

โทรศัพท์ 034511320


ปุณยณุช โพธิ์เงินงาม
เทพมงคลรังษี

โทรศัพท์ 034511320


ฉัตรชัย ผิวผ่อง
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

โทรศัพท์ 034591016


นางสาวสิวินีย์ ประจำถิ่น
ไทรโยคน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 034565065


นางสาวจินดาพร ทองอ้ม
ไทรโยคน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 034565065


นางสาวยุพิน สามสี
บ่อพลอยรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 0-3458-1235


นพพร ปิ่นตุรงค์
บ่อพลอยรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 0-3458-1235


ประสงค์ นุสนทรา
บ่อพลอยรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 0-3458-1235


ศิลปกร สีลา
หนองรีประชานิมิต

โทรศัพท์ 0-3464-6281


นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตย์
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

โทรศัพท์ 0-3464-6281


นางสาวรจนา ล้ำเลิศ
หนองรีประชานิมิต

โทรศัพท์ 0-3464-6281


นายภูวดล ปิ่นทกูล
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 034-696120


จิรัตติกาล ถิ่นกาญจน์วัฒนา
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 034-696120


ณัฐธิดา ม่วงนาครอง

โทรศัพท์ 034-696120


เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์
ท่ามะกาวิทยาคม

โทรศัพท์ 034-541044


สุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์
ท่ามะกาวิทยาคม

โทรศัพท์ 034-541044


มนสิชา เปล่งเจริญศิริชัย
พระแท่นดงรังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 034601967


นายเจษฎา ศรีนวล
พระแท่นดงรังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 034601967


นางสาววราภรณ์ วิสูตรสกุลศักดิ์
พระแท่นดงรังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 034601967


สุธน ศรีศักดิ์บางเตย
พระแท่นดงรังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 034601967


นางเสาวนีย์ คูณทา
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ 034691166


สมเจตน์ ใจซื่อ
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ 034691166


ชาญชัย คูณทา
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ 034691166


จิระศักดิ์ แข็งแรง
ท่ามะกาปุญสิริวิทยา

โทรศัพท์ 034-692592


ผดุงศักดิ์ ดอนโศรก
ท่ามะกาปุญสิริวิทยา

โทรศัพท์ 034-692592


นัสชนก เศรษฐศักดาศิริ
ท่าเรือพิทยาคม

โทรศัพท์ 034-561985


จิรภา ศรีนวล
ท่าเรือพิทยาคม

โทรศัพท์ 034-561985


นางจุรีพร ปราบสุธา
วิสุทธรังษี

โทรศัพท์ 034-511773


อำนาจ ชื่นบาน
วิสุทธรังษี

โทรศัพท์ 034-511773


โสภิญ ไชยแก้ว
วิสุทธรังษี

โทรศัพท์ 034-511773


นิชาภา บุรีกาญจน์
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 034-611034


พรทิพย์ ศีลแดนจันทร์
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 034-611034


วิชญาภา สีมา
หนองขาวโกวิทพิทยาคม

โทรศัพท์ 034-586114


นพวรรณ์ ใจจง
หนองขาวโกวิทพิทยาคม

โทรศัพท์ 034-586114


สุธินันท์ เป้าเพ็ชร
พังตรุราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 034919550


สมศักดิ์ การบรรจง
พังตรุราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 034919550


สุทัศน์ ถาวรไพบูลย์เจริญ
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 034540681


นางบุษบา ใจแก้ว
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 034540681


มณีรัตน์ ธารพานิช
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 034540681


นางวีณา นาคะพันธุ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

โทรศัพท์ 034-600631


`นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้ว
ทองผาภูมิวิทยา

โทรศัพท์ 034-599746


สุณิสา อุดมสุข
ทองผาภูมิวิทยา

โทรศัพท์ 034-599746


เสาวคนธ์ ชนะรัตน์
ร่มเกล้า กาญจนบุรี

โทรศัพท์ 034-532080


เฉลิมวงศ์ กนกวัตถาภรณ์
ร่มเกล้า กาญจนบุรี

โทรศัพท์ 034-532080


นายศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา
อุดมสิทธิศึกษา

โทรศัพท์ 034-595027


ชุติมา ใจคลาย
อุดมสิทธิศึกษา

โทรศัพท์ 034-595027


อรัญญาพร โพธิ์พันธ์

โทรศัพท์ 034-595027


สายัณห์ โพธิศรีทอง
พนมทวนชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 034-579228


วันดี พุ่มเคียง
พนมทวนชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 034-579228


สายัณห์ โพธิ์ศรีทอง
พนมทวนชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 034-579228


ทองสา โพไธศวรรย์
พนมทวนชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 034-579228


วรัญยา ปิยะพันธ์
พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)

โทรศัพท์ 034-571396


นายธานี เพิกเฉย
พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)

โทรศัพท์ 034-571396


สุรินทร์ ภักดิ์วิไลเกียรติ
พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)

โทรศัพท์ 034-571396


ภัทราภรณ์ ศรีแป้น
พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)

โทรศัพท์ 034-571396


ยุวดี ศิลาดี
เลาขวัญราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0-3457-6210


บรรหาร เชื้อทอง
เลาขวัญราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0-3457-6210


บัณฑิตา เพิ่มพูล
เลาขวัญราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0-3457-6210


เวชิตา บางแก้ว
เลาขวัญราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0-3457-6210


ลักษิกา ศรีบรรพต

โทรศัพท์ 0-3457-6210


ฆเนศจ์ นามสุวรรณ
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

โทรศัพท์ 034672631


นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณ
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

โทรศัพท์ 034672631


กันตินันท์ ปันร์นฉัตร์
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

โทรศัพท์ 034672631


ฉวีวรรณ เครือแตง
ประชามงคล

โทรศัพท์ 0-34675057


รภีพร เมืองวงษ์
ประชามงคล

โทรศัพท์ 0-34675057


ยิ่งศักดิ์ บำรุงพงษ์
ประชามงคล

โทรศัพท์ 0-34675057


นายสุรัช มยุรางกูร
หนองปรือพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-3464-5225


อุษา โตแก้ว
หนองปรือพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-3464-5225


นายสุนทร รุ่งสว่าง
ห้วยกระเจาพิทยาคม

โทรศัพท์ 034-919785


เกษม ธีรสุนทรานันท์
ห้วยกระเจาพิทยาคม

โทรศัพท์ 034-919785


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน