ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
โสภาพร พูดเพราะ
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 075348006


จิระพร ภู่ขำ
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 075348006


สุมาลี ใบธน
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 075348006


วิทยา ชุมหล่อ
กัลยาณีศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075356137


วิทยา ชุมหล่อ
กัลยาณีศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075356137


สมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ปากพูน

โทรศัพท์ 075774022


ณพดล ฉิมประดิษฐ์
ปากพูน

โทรศัพท์ 075774022


ศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ
เมืองนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075764131


จีรวรรณ จิตรบรรจง
เมืองนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075764131


นางสุนิตา คงทอง
โยธินบำรุง

โทรศัพท์ 075313272


นิธิมา พรมจันทร์
โยธินบำรุง

โทรศัพท์ 075313272


อดิศักดิ์ เชาวนวาที
ตรีนิมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 075399095


อารี ใจเย็น
ตรีนิมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 075399095


ภูดิศ หนูคง
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

โทรศัพท์ 347289


มูฮัมหมัด โต๊ะเจ๊ธ
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

โทรศัพท์ 347289


วารุณี ภูริวัฒนกุล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


lol loll
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


รัชนี สุทธิสงค์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


พรยมณ ยิ่งยงค์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


พลากร จะนะ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


พิมพ์พจี พันธนิตย์
พรหมคีรีพิทยาคม

โทรศัพท์ 396136


พิมทัย มหาอุป
พรหมคีรีพิทยาคม

โทรศัพท์ 396136


pimthai mahaoop
พรหมคีรีพิทยาคม

โทรศัพท์ 396136


พวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
บ้านเกาะวิทยา

โทรศัพท์ 347290


นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์
บ้านเกาะวิทยา

โทรศัพท์ 347290


นายสราวุธ กำราญศึก
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0856411853


พิรุณพร ศิริภักดิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0856411853


พิรุณพร ศิริภักดิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0856411853


นางสาวจิตรา เภรีพาส
ขุนทะเลวิทยาคม

โทรศัพท์ 075450508


เลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
ขุนทะเลวิทยาคม

โทรศัพท์ 075450508


ปรียาวดี ศิริพงศ์
ฉวางรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 075-481169


กุลนันท์ ปรีชา
ฉวางรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 075-481169


จุฑาทิพย์ นุราช
ฉวางรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 075-481169


นายอดิศร รอดเหลื่อม
ละอายพิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 0-7546-6094


ด.ญ.มานิตา เฮ่า
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 075-499114


นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ์
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 075-499114


เพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
นางเอื้อยวิทยา

โทรศัพท์ 075-483204


เพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
นางเอื้อยวิทยา

โทรศัพท์ 075-483204


นายวินัย รามขาว
เชียรใหญ่

โทรศัพท์ 075362209


จักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์
เชียรใหญ่

โทรศัพท์ 075362209


sadasdas dsfsdfsdfsd
วิเชียรประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075386219


นายเสรี นิ่ม
วิเชียรประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075386219


นัยนา หมื่นห่อ
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 075450841


นางนฤมล จันทร์มณี
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 075450841


นายภานิวัฒน์ ฮั้นตระกูล
ธัญญาวดีศึกษา

โทรศัพท์ 075354216


นางสาวสุนันทา เพ็ชรสังข์
ชะอวด

โทรศัพท์ 075381377


พรพิมล ศิริอนันต์
ชะอวด

โทรศัพท์ 075381377


สุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ชะอวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075381366


สุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ชะอวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075381366


เสนาะ ทรงประดิษฐ์
ชะอวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075381366


สมใจ จันสุกสี
เกาะขันธ์ประชาภิบาล

โทรศัพท์ 075493072-3


Aram Saisaard
เกาะขันธ์ประชาภิบาล

โทรศัพท์ 075493072-3


นางสาวสาลินี พรหมมาน
ขอนหาดประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075386240


กิจทยา ปานเผือก
ขอนหาดประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075386240


นางฉลวย หนูผุด
ขอนหาดประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075386240


นางสาวสุดาวรรณ นุราภักดิ์
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

โทรศัพท์ 075470266


พระกรีฑา ศรีใส
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

โทรศัพท์ 075470266


นางสาวเบญจวรรณ กลสามัญ
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

โทรศัพท์ 075521052


ธรณ์เทพ ชำนาญ
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

โทรศัพท์ 075521052


สุจิรา บัวสาม
โมคลานประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075445328


พัชรี เทพทอง
สระแก้วรัตนวิทย์

โทรศัพท์ 075375599


Kingkhwan Sooksanguan
สระแก้วรัตนวิทย์

โทรศัพท์ 075375599


อริตา อักษรพันธ์
ทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-773151-2


ภัทรพล ทองเนื้ออ่อน
ทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-773151-2


jantrarat chaidech
สตรีทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-411348


นายอนุชน สุรพงศามาศ
สตรีทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-411348


จิตติมา จู้ทิ่น
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 075-757052, 075-757147, 075757141


วิเชียร วงศ์แก้ว
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 075-757052, 075-757147, 075757141


กัมปนาท คงฤทธิ์
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 075-757052, 075-757147, 075757141


ยุพดี เดชเดโช
ทุ่งสงสหประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075-757569


นางสายทิพย์ ประพฤติชอบ
ทุ่งสงสหประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075-757569


นางสุภลักษณ์ จีนช่วย
ทุ่งสงสหประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075-757569


ผกามาส สิงหพันธุ์
ก้างปลาวิทยาคม

โทรศัพท์ 075-363484,075-


สุธรรม กรุงไกรจักร
ก้างปลาวิทยาคม

โทรศัพท์ 075-363484,075-


mawadee rattananupap
นาบอน

โทรศัพท์ 075-491475


วิลัยภรณ์ ชำนาญกิจ
นาบอน

โทรศัพท์ 075-491475


Thungyaiwittayakom School
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-368597


โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม.12
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-368597


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-368597


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-368597


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-368597


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-368597


อุไรวรรณ ชอบพจน์
กรุงหยันวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075758035


นางสุปราณี กำเหนิดสม
กรุงหยันวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075758035


ปิยนุช ทองรอด
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 075489775


ภาวดี พรหมศาสน์
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 075489775


สุริยา อินทุ่ม
เสม็ดจวนวิทยาคม

โทรศัพท์ 075-350684


ธีรพันธ์ กลีบแก้ว
เสม็ดจวนวิทยาคม

โทรศัพท์ 075-350684


สาวิตรี อินทร์แป้น
ทุ่งสังพิทยาคม

โทรศัพท์ 075-758631


นิภาพรรณ กะตากูล
ปากพนัง

โทรศัพท์ 75517186


สุวิทย์ โอมาก
ปากพนัง

โทรศัพท์ 75517186


พชร จันทร์สุวรรณ์
ปากพนัง

โทรศัพท์ 75517186


นางอมรรัตน์ เลขาผล
สตรีปากพนัง

โทรศัพท์ 075517215


อิสริยา หนูเสน
สตรีปากพนัง

โทรศัพท์ 075517215


นางสาวสุพวงรัตน์ ไชยฉิม
โศภนคณาภรณ์

โทรศัพท์ -


เนาวรัตน์ กิตติบงกช
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

โทรศัพท์ -


เชิดพงศ์ ราชสมบัติ
อินทร์ธานีวิทยาคม

โทรศัพท์ 075466159


นายจักรรัตน์ ภักดีกิจ
อินทร์ธานีวิทยาคม

โทรศัพท์ 075466159


ลาลิวัลย์ รอดบัวทอง
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

โทรศัพท์ 075449104


เด็กหญิงมัณฑนา สังคะวังค์
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

โทรศัพท์ 075449104


นางจันทร์พร ผาดศรี
คีรีราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 075497071


สุภาณี พรหมราช
ควนเกยสุทธิวิทยา

โทรศัพท์ 075449022


ผานิต ษรเดช
ควนเกยสุทธิวิทยา

โทรศัพท์ 075449022


สัมฤทธิ์ หอมหวล
เสาธงวิทยา

โทรศัพท์ 075373459


อิลยาส หมากปาน
เสาธงวิทยา

โทรศัพท์ 075373459


นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ
ตระพังพิทยาคม

โทรศัพท์ 075466788


นัฎฐพร บุญกอง
ตระพังพิทยาคม

โทรศัพท์ 075466788


นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง
สิชลคุณาธารวิทยา

โทรศัพท์ 367523


ยศภูมิ เกตุแก้ว
สิชลคุณาธารวิทยา

โทรศัพท์ 367523


จักรกฤช กำพลวรรณ
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 075-466424


นางสาวศุภรัตน์ ภู่ดอก
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 075-466424


สรญา เพชรรัตน์
สิชลประชาสรรค์

โทรศัพท์ 376186


สารภี คงยศ
สิชลประชาสรรค์

โทรศัพท์ 376186


พันธิมา เชาวลิต
เทพราชพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 075-803616


สุภาณี คงแข็ง
เทพราชพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 075-803616


ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง
ขนอมพิทยา

โทรศัพท์ 075529501


จุติพันธุ์ สุทธิช่วย
ขนอมพิทยา

โทรศัพท์ 075529501


อมรรัตน์ เกิดเกตุ
ท้องเนียนคณาภิบาล

โทรศัพท์ 075754046


อมรรัตน์ เดชพรหม
ท้องเนียนคณาภิบาล

โทรศัพท์ 075754046


ไพโรจน์ มากจันทร์
หัวไทรบำรุงราษฎร์

โทรศัพท์ 075389489


เด็กหญิงฐิยดา เพ็ชรศรีทอง
หัวไทรบำรุงราษฎร์

โทรศัพท์ 075389489


เรืองเดช วิชัยดิษฐ
หัวไทรบำรุงราษฎร์

โทรศัพท์ 075389489


ณัฐธิดา แสงวิมาน
แหลมราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 075354727


เฟิน สวย
แหลมราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 075354727


นายขวัญไชย เย็นเอง
นพคุณประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075766071


พีรเชษฐ์ ทองบาง
ทรายขาววิทยา

โทรศัพท์ 075766536


ลักษมณ ยิ้มเส้ง
เขาพังไกร

โทรศัพท์ 075845136


กฤษณา พูนแก้ว
เขาพังไกร

โทรศัพท์ 075845136


อมรศักดิ์ บุญวงศ์
บางขันวิทยา

โทรศัพท์ 075-371170


ธิติกานต์ สุวรรณประเสริฐ
บางขันวิทยา

โทรศัพท์ 075-371170


นางกฤติยา สุขเรือง
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0808761850


นางพัชราภรณ์ ไชยศร
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0808761850


นางกฤติยา สุขเรือง
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0808761850


พระกรีฑา ศรีใส
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0808761850


นายสันติชัย ไตรเมศ
ประสาธน์ราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 075-354298,075-


จุรีรัตน์ เสนา
ประสาธน์ราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 075-354298,075-


ปณิดล ปานช่วย
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

โทรศัพท์ 075308041


นายอุเทน หิรัญสุข
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

โทรศัพท์ 075308041


นางสาวโสภิตา ทองจำรัส
เฉลิมราชประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 075761350


นางสาวถวิล แซ่เดี่ยว
เฉลิมราชประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 075761350


นางอุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ
เฉลิมราชประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 075761350


วธัญญู ทองเหลือ
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

โทรศัพท์


ปิยนันท์ ยิ่งคำนึง
พระพรหมพิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 378490


จริยา ตะลังวิทย์
พระพรหมพิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 378490


กนกพร เล่นทัศน์
คงคาประชารักษ์

โทรศัพท์ 075751109


นางกนกพร เล่นทัศน์
คงคาประชารักษ์

โทรศัพท์ 075751109


ศรีรักษ์ เรืองรัตน์
นบพิตำวิทยา

โทรศัพท์ 075307020


นัฎชพล คงยืน
นบพิตำวิทยา

โทรศัพท์ 075307020


ศิริชัย นรินทร์
ช้างกลางประชานุกูล

โทรศัพท์ 075755554


ยุภาวดี สมวงศ์
ช้างกลางประชานุกูล

โทรศัพท์ 075755554


ยุภาวดี สมวงศ์
ช้างกลางประชานุกูล

โทรศัพท์ 075755554


อรอุมา โชติ
ช้างกลางประชานุกูล

โทรศัพท์ 075755554


อุดร รักขะนาม
ทางพูนวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075845001


วิไลรัตน์ ปริยานุกูล
ทางพูนวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075845001


กรรณิกา ดุลย์เภรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 772633


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 772633


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 772633


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 772633


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 772633


ธาริต อ่าวเจริญ
พระแสงวิทยา

โทรศัพท์ 077-369088 ,077


วันทนีย์ หอยสกุล
พัทลุง

โทรศัพท์ 074-613022


นางวันทนีย์ หอยสกุล
พัทลุง

โทรศัพท์ 074-613022


ชาติชาย ช่วยจันทร์
สตรีพัทลุง

โทรศัพท์ 074-613023


ณัฐ นนทะเสน
สตรีพัทลุง

โทรศัพท์ 074-613023


Nat Nonthasen
สตรีพัทลุง

โทรศัพท์ 074-613023


ณัฐกานต์ ดำจำนงค์
สตรีพัทลุง

โทรศัพท์ 074-613023


ณัฐกานต์ ดำจำนงค์
สตรีพัทลุง

โทรศัพท์ 074-613023


นางสาวนิศาชล สูบผอม
พัทลุงพิทยาคม

โทรศัพท์ 074-612146-7


ธนภรณ์ บุญสิทธิ์
พัทลุงพิทยาคม

โทรศัพท์ 074-612146-7


วิโรจน์ เจ้ยชุม
พรหมพินิตชัยบุรี

โทรศัพท์ 074-840960


Pb Bp
พรหมพินิตชัยบุรี

โทรศัพท์ 074-840960


บุญเลิศ สืบประดิษฐ์
ประภัสสรรังสิต

โทรศัพท์ 0987327303


นางอารีรัตน์ เมืองสง
วชิรธรรมสถิต

โทรศัพท์ 074-603175


วนิดา ดมเด็น
กงหราพิชากร

โทรศัพท์ 074-687028


นายชัยวิทย์ ใหมหมาด
กงหราพิชากร

โทรศัพท์ 074-687028


กาญจนา ช่วยเต้า
ชะรัดชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 074-605236


หัสหมะ มุเส็มสะเดา
เขาชัยสน

โทรศัพท์ 074-691187


ดรุณี จันทร
เขาชัยสน

โทรศัพท์ 074-691187


ดรุณี จันทร
เขาชัยสน

โทรศัพท์ 074-691187


นางสาวกุลสิริยา แสงมณี
หานโพธิ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 074-608084


ด.ช. บวรทัต บุญชู
หานโพธิ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 074-608084


ชวนพิศ วีระวงศ์
ตะโหมด

โทรศัพท์ 074-695392


ปิยชนน์ พรศรีภาค
ตะโหมด

โทรศัพท์ 074-695392


หทัยทิพย์ ไชยรัตน์
ประชาบำรุง

โทรศัพท์ 074-610274


หทัยทิพย์ ไชยรัตน์
ประชาบำรุง

โทรศัพท์ 074-610274


chokchai malamai
โรงเรียนควนขนุน

โทรศัพท์ 074-681773


ภรธนณัท จินา
ควนขนุน

โทรศัพท์ 074-681773


เกสร มาละมัย
ควนขนุน

โทรศัพท์ 074-681773


สุมล เขียวอุ้ย
พนางตุง

โทรศัพท์ 074-685086


Urai Thepkua
พนางตุง

โทรศัพท์ 074-685086


akachai khunrit
อุดมวิทยายน

โทรศัพท์ 074-672676


นายวินิชย์ ทองประศรี
อุดมวิทยายน

โทรศัพท์ 074-672676


สุชานาฎ หนูฤทธิ์
นาขยาดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 074-631182


นายวิโรจน์ พิเคราะห์
นาขยาดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 074-631182


นงเยาว์ สุคตะ
ดอนศาลานำวิทยา

โทรศัพท์ 074-681360


rassami raktham
ปัญญาวุธ

โทรศัพท์ 074-643209


ปราณี หนูทอง
ปัญญาวุธ

โทรศัพท์ 074-643209


ปริยาภัทร ช้างกลาง
หารเทารังสีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 074-618675


สุกัญญา อินทนะนก
หารเทารังสีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 074-618675


Sakorn Choomsen
หารเทารังสีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 074-618675


นางมาลี เพ็ชรตีบ
หารเทารังสีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 074-618675


เสาด๊ะ หีมโตะเตะ
ปากพะยูนพิทยาคาร

โทรศัพท์ 074-699033


ฐิติรัตน์ เจริญตา
ควนพระสาครินทร์

โทรศัพท์ 074-697639


อมร ชูรักษ์
ควนพระสาครินทร์

โทรศัพท์ 074-697639


ปรัศมา เส็นติหย๊ะ
มัธยมเกาะหมาก

โทรศัพท์


ปรัศมา เส็นติหย๊ะ
มัธยมเกาะหมาก

โทรศัพท์


นางสาวอ้อยใจ ขุนกำแหง
ศรีบรรพตพิทยาคม

โทรศัพท์ 074-689082


นางสาวอ้อยใจ ขุนกำแหง
ศรีบรรพตพิทยาคม

โทรศัพท์ 074-689082


ปนดา บัวแก้ว
ตะแพนพิทยา

โทรศัพท์ 074-650054


เรณู คงแก้ว
ป่าบอนพิทยาคม

โทรศัพท์ 074-625029


ติรณันต์ ชูรักษ์
ป่าบอนพิทยาคม

โทรศัพท์ 074-625029


วรรณา เมืองแก้ว
บางแก้วพิทยาคม

โทรศัพท์ 074-697164


อุไร นิตย์ปราณ
ป่าพะยอมพิทยาคม

โทรศัพท์ 074624412


กนิษฐา ศรีทองช่วย
ป่าพะยอมพิทยาคม

โทรศัพท์ 074624412


กรกานต์ เอียดแจ่ม
นิคมควนขนุนวิทยา

โทรศัพท์ 074-600705


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]