ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
วราภรณ์ สายรัตน์
หนองบัววิทยายน

โทรศัพท์ 042-312596


นัฏญานันท์ มะรัตน์

โทรศัพท์ 042-312596


นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์
บ้านเสาเล้า

โทรศัพท์


สุพรรษา คำภาสัน
พิศาลวิทยา

โทรศัพท์ 042312623


นางสาวประภัสสร วงษ์ที

โทรศัพท์ 0878616371


นงลักษณ์ มุกดาม่วง
อนุบาลหนองบัวลำภู

โทรศัพท์ 312724


นางอังศุมาลิน บุญธรรม
บ้านห้วยลึก

โทรศัพท์ 042007122


ปราณี ศรีประจง
บ้านตำแย

โทรศัพท์ 378312


นางสาวเจนจิรา ศรีราช
บ้านคึมชาดห้วยบง

โทรศัพท์ 042378431


สลิลรัตน์ ทิพยบุญ
บ้านนาวังเวิน

โทรศัพท์ 042378457


นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042-950018


พลวัฒน์ เครือภักดี
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

โทรศัพท์ 042-378502


นางจินตนา แดนชัยภูมิ

โทรศัพท์ 042-378502


นายสมพาน แสงพระจันทร์
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

โทรศัพท์ 042-378502


นางสาวอลิศิรา ณ นคร
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0856444456


นุชจรินทร์ ภักดี

โทรศัพท์ 042950051


นางเบญจมา หันชะนา
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย

โทรศัพท์ -


นายประคอง หวันเสนา
บ้านดอนนาดี

โทรศัพท์ 042-109906


สรัญญา ชัยนอก
บ้านข้องโป้

โทรศัพท์ -


นางกนกวรรณ เหลาวงค์ศรี
บ้านหินคูณ

โทรศัพท์ 950053


นางสาววัชรานุช ทองแก้ว
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 042319003


นางเตือนใจ สามล
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ

โทรศัพท์ 0833147416


ประทวน พรมสมบัติ
บ้านนามะเฟือง

โทรศัพท์ 042000524


นายสุรีรักษ์ บุตรสิม

โทรศัพท์ 042950106


นายเรืองชัย ชุมพล
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา

โทรศัพท์ 370789


นายเทอดศักดิ์ เหล่าอรรคะ

โทรศัพท์ 042370787


กนกวรรณ แสงสุข
บ้านกุดเต่า

โทรศัพท์ 042-950107


วนิดา โพธิ์ศาลาแสง
บ้านนาอ่าง

โทรศัพท์ 0872200430


สุภาวดี นาคฤทธิ์
หัวนาศึกษาวิทย์

โทรศัพท์ 042315679


นางปนิตตา โสโท
บ้านข่าดอนเข็ม

โทรศัพท์ 950059


จักรพงษ์ ทองสว่าง
บ้านดินทรายอ่อน

โทรศัพท์ 042100258


ว่าที่รต.ญ.จิราภรณ์ ทิวาวงษ์
บ้านโนนสวรรค์หนองแก

โทรศัพท์ 042109922


นายสุวรรณ ขุนอิน
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ -


นายวิเชียร ภูมิดอนขัน
บ้านหนองแสงนาล้อม

โทรศัพท์ 042950060


นายพุทธา กลางหล้า
บ้านหนองแสงนาล้อม

โทรศัพท์ 042950060


นายสมศักดิ์ พาลกุล
บ้านโคกม่วย

โทรศัพท์ 0811177783


นันท์นภัส ดุษฎี
บ้านพร้าว

โทรศัพท์ 042001050


ธานี ศรีวงศ์

โทรศัพท์ 042314042 , 04231423


สิริญา อินทร์นอก
บ้านบกโนนเรียง

โทรศัพท์ 042314042 , 04231423


ประดิษฐ์ ศาลาศักดิ์
บ้านศรีสุขนาล้อม

โทรศัพท์ 0913733843


นายสุรกานต์ พลตรี
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง

โทรศัพท์ 950054


จิตยุทธ สีหะ
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง

โทรศัพท์ 950054


นส.กฤษติกา มูลละ
บ้านห้วยค้อ

โทรศัพท์ 042109909


สุนันท์ ทูลพิรันต์
บ้านสุขเกษม

โทรศัพท์ 0981058670


นายยันยง ติดสุข
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา

โทรศัพท์ 950103


สราวุฒิ จันทร์ถาวร
บ้านโนนอุดม

โทรศัพท์ 950045


ศุภมาส เรืองจันทร์
ยางหลวงพิทยาคม

โทรศัพท์ 042590053


นางสาวกชพร พลศักขวา
บ้านดอนยานาง

โทรศัพท์ 042109915


ธวัชชัย อินทร

โทรศัพท์ -


ทิลาพร โสภิพันธ์
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์


นายพลมี บุตรหึง
บ้านกุดจิก

โทรศัพท์ 0872145799


นางพิชชานันท์ แมคคอร์มิค
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง

โทรศัพท์


กัลยา หงษ์พรม
บ้านโคกน้ำเกี้ยง

โทรศัพท์ 0908417889


สาโรจน์ สมุทรโคตา
โรงเรียนบ้านลาด

โทรศัพท์ 042-315836


อุไรวรรณ บัวลอย
บ้านห้วยหามต่าง

โทรศัพท์ 370292


ญาดา เห็มทอง
บ้านบุ่งบก

โทรศัพท์ -


นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคล
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล

โทรศัพท์ 950056


นายสุรสิทธิ์ สุนสุข
บ้านดอนหัน

โทรศัพท์ 950058


หัทกานต์ บุญละคร
บ้านโนนขมิ้น

โทรศัพท์


โชคชัย ขันบุตรศรี
บ้านโนนขมิ้น

โทรศัพท์


จิราภรณ์ ไชยพร
บ้านห้วยโจด

โทรศัพท์ 314286


นางสาวศิริวรรณ ภูแซมโชติ
บ้านเพ็กเฟื้อย

โทรศัพท์


นางปรียานุช แคนติ
บ้านหนองผำโคกสวรรค์

โทรศัพท์ 042314297


นางนภาพร สกุลธรรม
หนองหว้าวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0899434711


วีรศักดิ์ พลเสนา
บ้านโนนคูณ

โทรศัพท์ 314231


กิตติพงษ์ พรหมกรุง
บ้านนาเลิง

โทรศัพท์ 314044


อาทิตยา วงศ์นารี
บ้านห้วยไร่

โทรศัพท์


นางสาวภาวนา ขุนจ่าเมือง
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์

โทรศัพท์ 0862268998


นางจริยา เขียนจูม
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์


นางเพ็ญศรี แสงกฤช
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์


ปริญญาวุธ วัจนสุนทร
บ้านหินลับศิลามงคล

โทรศัพท์ 314277


นายสายธาร ศักดา
บ้านหนองบัวโซม

โทรศัพท์ -


อุทัยรัตน์ ไชยหาญ
ชุมชนนาคำไฮวิทยา

โทรศัพท์ 042336110


ศิวกร ตั้งจิตตาภรณ์
บ้านโคกกลางโนนงาม

โทรศัพท์ 042-109917


นางเสาวลักษณ์ อ่อนน้อย

โทรศัพท์ 0818737337


นางแขไข ภูชมศรี
บ้านหนองปลาขาว

โทรศัพท์ -


สุทัศน์ ภูมิภาค
ร่มเกล้า

โทรศัพท์ 314328, 000041


นางนิตยา กุสลจีรัง
บ้านโนนทัน

โทรศัพท์ 042-000032


อานุภาพ พัฒนา
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 0 4295 0100


สมพร ชารี
บ้านภูพานทอง

โทรศัพท์ 0810518505


นางสาวขวัญใจ โฆสิต
บ้านอ่างบูรพา

โทรศัพท์ -


น.ส.ชัญญานุช คงศิลป์
บ้านภูพานคำ

โทรศัพท์ 042109903


ชัญญานุช คงศิลป์
บ้านภูพานคำ

โทรศัพท์ 042109903


กรรณิกา ศรีบุญขาม
เมืองใหม่วิทยา

โทรศัพท์ 353366, 353583


วิทยากร สาโสม
เมืองใหม่วิทยา

โทรศัพท์ 353366, 353583


ว่าที่กฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา
บ้านหนองทุ่งมน

โทรศัพท์ 0913675649


นิพนธ์ นามแก้ว
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 950108


สุกัญญา บึงใสย์
หนองม่วงชมพูทอง

โทรศัพท์ 351370


นางอภิรดี อาจหาญ
กุดจิกวิทยา

โทรศัพท์ 354188


นายมานะ ถนอมจิตร
โนนข่าประชาสรรค์

โทรศัพท์ 353898


นางอรวรรณ อินทร์เพชร
บ้านห้วยไผ่

โทรศัพท์ 0812608830


สุพิมลพรรณ เอกตาแสง
บ้านโปร่งแจ้ง

โทรศัพท์ 354164


นายจรูญ คำมูล
บ้านห้วยกวางทอง

โทรศัพท์ 354216


นางปิยะภรณ์ พลแพงขวา
บ้านศรีบุญเรือง

โทรศัพท์ 353570 ,353832


เพ็ญพักตร์ หงษ์มาลัย
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย

โทรศัพท์ 042-351904


นางรัศมี โพธิสาร
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์

โทรศัพท์ 042-109941


นางบังอร กุดวิลา
บ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 0848636150


นางอุไรวรรณ์ เอี่ยวศิริ
บ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 0848636150


ประสงค์ มาลา
บ้านหนองแตง

โทรศัพท์


นายสนาน สิงห์โคตร
บ้านมอใต้

โทรศัพท์ 354247


นายชัยณรงค์ ไชยโย
บ้านมอใต้

โทรศัพท์ 354247


มนตรี พลแพงขวา

โทรศัพท์ 042353578


นางสาวพิชยา สายธนู
ดอนปอวิทยา

โทรศัพท์ 042315753


พิธพร เหลาเพ็ง
บ้านนาทับควาย

โทรศัพท์ 0938634255


อุรา เหล่าโกธา
บ้านหนองโน

โทรศัพท์ 0614195938


อำนาจ ดอกบัว
โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน

โทรศัพท์ 042002274


วนิดา ผลานิสงฆ์
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด

โทรศัพท์ 950080


นายเดชา ผาบสิมมา
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง

โทรศัพท์ 0899423515


นางสาวจีรภาภรณ์ บุญเพ็ง
บ้านกุดแท่น

โทรศัพท์ -


นางสาวนารีนาฏ ทองดี
บ้านวังคูณ

โทรศัพท์


นางสาวนารีนาฏ ทองดี
บ้านวังคูณ

โทรศัพท์


เสกสรร สุวรรณพรหม
บ้านนาทม

โทรศัพท์ -


นายวุฒินันท์ สาครขันท์
บ้านนาชุมแสง

โทรศัพท์ 0854590891


บุญนำ หาริตวัน
บ้านโนนเสถียร

โทรศัพท์ 042-950063


ภาวินี อาสาชะนา
หนองแกสระแก้ววิทยา

โทรศัพท์ 0918643858


วีระชัย ทองโชติ
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

โทรศัพท์ 314308


นำพล สารคร
บ้านสำราญสุข

โทรศัพท์ 095-2155565


นายสมนึก ชัยเอิก
กุดหานสามัคคี

โทรศัพท์ 370212, 37031


มณีรัตน์ โคตรมงคล
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

โทรศัพท์ 314139


นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
บ้านโนนหว้าทอง

โทรศัพท์ 042-314140


นางสาวฉันทนา โวลา
บ้านตะเคียนทอง

โทรศัพท์ 042-109926


นางสาวเมธาพร มณีโชติ
ฝายหินประชารักษ์

โทรศัพท์ 042950069


สุภาภรณ์ แพงคำแหง
บ้านมอเหนือ

โทรศัพท์ 314138


นายอภิชาติ แก้วพิภพ
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 314141


นภาพร กันพล
โนนคูณวิทยา

โทรศัพท์ 950073


ทีฆายุ แสวงเพชร
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม

โทรศัพท์ 042950072


นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
บ้านโต่งโต้น

โทรศัพท์ 370304


นางสาวกฤติยาณี ภูมิวิสัย
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์ 042109937


ศิริญญา อินกอง
บ้านวังโปร่ง

โทรศัพท์ 950109


พรสวัสดิ์ ดีศรี
หินตลาดศรีสง่าวิทยา

โทรศัพท์ -


วิกานดา ไชยสิงหา
หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

โทรศัพท์ 089-2740539


นางสาวผาณิต ผลวัฒนา
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย

โทรศัพท์ 0817396468


นายภูมิธรรม พลธรรม
บ้านดอนเกล็ด

โทรศัพท์ 003261


นายอนุสรณ์ ชัยสงค์
โรงเรียนบ้านป่าคา

โทรศัพท์ 0810547755


จินตนา ทิพย์โพธิ์สิงห์
บ้านสันป่าพลวง

โทรศัพท์ 042109940


นางสาวจีรภา ชาเคน
โนนสมบูรณ์วิทยา

โทรศัพท์ 098-1023864


นางสุวิมล พรหมมาหล้า
โนนสมบูรณ์วิทยา

โทรศัพท์ 098-1023864


นายสุพัทธ์ เจือมา
ชุมชนบ้านนากอก

โทรศัพท์ 0847875198


ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ พิมพาแสง

โทรศัพท์ 088-530-201-2


นางวราภรณ์ คุณฝ่าย
โคกม่วงทองวิทยา

โทรศัพท์ 088-530-201-2


ศิรัญญา หล่าเพีย
บ้านกุดดุกสุขเกษม

โทรศัพท์


เสมอมาตย์ ประทุมสิทธิ์
บ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 314132


นิรัชฎาภรณ์ บู่สุข
บ้านโนนงาม

โทรศัพท์ 003442


นางสาววลัยพร เรืองศรี
บ้านโคกสนั่น

โทรศัพท์ 370302


นางสาวพรทิพย์ อุตรนคร

โทรศัพท์ 314130


ยุวมาศ เพ็งคำศรี
บ้านแกท่าวารี

โทรศัพท์ 042-109929


เทพพิทักษ์ บู่สุข
บ้านโนนสำราญสมสนุก

โทรศัพท์ 0817930027


นางสาวนันทิยา สาราษฎร์
บ้านโนนสำราญสมสนุก

โทรศัพท์ 0817930027


นายวสันต์ ชนะบุญ
บ้านวังไฮ

โทรศัพท์


ทศพร เพียสังกะ
บ้านวังไฮ

โทรศัพท์


พนัส บุญเกาะ
บ้านโนนข่า(พอง)

โทรศัพท์ 042960067


ธีระยุท ประทุมกุล

โทรศัพท์ 042314137


นางสาวราตรี ยางศรี
บ้านห้วยบ่อทอง

โทรศัพท์ 950111


นางสาวปรางทิพย์ บุญมา
วังแคนวังคูณวิทยา

โทรศัพท์ 314142


วีรยา ลี้พงษ์กุล
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

โทรศัพท์ 314143


สงบ สารฆัง
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 370298


น.ส.บุษบา คำภักดี
บ้านหนองอุ

โทรศัพท์ 370301


พายุ จักรโนวัน
บ้านหนองขามท่างาม

โทรศัพท์ 950066


นายเอกอัมรินทร์ ปิ่นคำ
บ้านดอนข่า

โทรศัพท์ 950064


ณัฐพงษ์ พรหมเมตตา
บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด

โทรศัพท์ 314128


แก้วใจ อินทรเพชร
บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี

โทรศัพท์


ชนันญา ราชพรหม
บ้านห้วยหว้าวังทอง

โทรศัพท์ 0862189424


ถนัด อินทรเพชร
บ้านนาแพง

โทรศัพท์


นายราชันย์ ผลวัฒนา

โทรศัพท์


ถนัด อินทรเพชร

โทรศัพท์


อนุสรณ์ ชิตบุญศรี
บ้านหนองกุงแก้ว

โทรศัพท์ 314149


นางสาวอินธิรา ดาวสี
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

โทรศัพท์ 0854542860


นายวิชิต คำมีภา
บ้านคอกวัว

โทรศัพท์ 314153


จันทรา โพธิ์ศรี
บ้านผาสุก

โทรศัพท์ 042-950079


นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้ว
บ้านหนองคังคา

โทรศัพท์ 0854654411


ชญานิศ ภูมิ่งศรี
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 0887450665


นายนเรนทร์ เขียวเสน
บ้านผาเสด็จ

โทรศัพท์ 314155


นาวิมล ระวิัพันธ์
บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์

โทรศัพท์ 314154


กฤตยลักษม์ วงษ์ตรีศรี
โนนสังวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ -


Suparb Donsuipae
โนนสังวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ -


สาคร เสนายอด
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-375267,


นายธีรพงศ์ หมื่นหน้า
บ้านโสกจาน

โทรศัพท์ 375161, 375553


สุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์
บ้านฝายหิน

โทรศัพท์ 0828552479


ปิยวรรณ ภูคำลา
บ้านหนองแวงงิ้วตาก

โทรศัพท์ 375107 ,375554


ดารณี นุชิต
บ้านโนนสงเปลือย

โทรศัพท์ 375525


สุรเดช ภานิล
บ้านหนองกุงคำไฮ

โทรศัพท์ 370765


โยษิตา สงวนศิลป์
บ้านหนองเหมือดแอ่

โทรศัพท์ -


สวาท ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านท่าลาด

โทรศัพท์ 370783


นางเพ็ญศรี นรสาร
หนองกุงจารย์ผางวิทยา

โทรศัพท์ 950042


นางสาวประไพรพร สาวะรก
บ้านหนองลุมพุก

โทรศัพท์ 950043


วันเพ็ญ ธานีวรรณ
บ้านโนนตาล

โทรศัพท์ 370651


ทวีเดต คำแพงศรี
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 370289


อนงค์ลักษณ์ สมดี
บ้านโนนเมือง

โทรศัพท์ 370550


นางดวงใจ พลบูรณ์
ชุมชนบ้านกุดดู่

โทรศัพท์ 356175


นันทพร ภานุเวศ
ชุมชนบ้านกุดดู่

โทรศัพท์ 356175


ยุทธนา มาลี
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0896222775


นันทวัน ยอดคีรี
บ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ -


นางจุไรรัตน์ ลุนพรม
บ้านโสกช้าง

โทรศัพท์ 356232


นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสง
บ้านหัวขัว

โทรศัพท์ 356314


ยุพา จงอางจิตร
นิคมสงเคราะห์ 2

โทรศัพท์ 950104


พงษ์พันธ์ เกตุพัด
บ้านกุดคอเมย

โทรศัพท์ 370780


สำราญ หีบแก้ว

โทรศัพท์ 370507


ทรรศนีย์ ศรีอุดม
บ้านหนองตานา

โทรศัพท์ 0833296853


นางสาวธนาภรณ์ สาครขันธ์
บ้านหนองสะแบง

โทรศัพท์ 042950034


นายภาคภูมิ ศรีชนะ
บ้านโนนปอแดง

โทรศัพท์ 370757


นางสาวศิวพร หอมดวง

โทรศัพท์ 0862313175


วิไลลักษณ์ ดอนปากจ้ำ
บ้านถิ่น

โทรศัพท์ 0956638464


นางอรอุมา กันนะลา
บ้านถิ่น

โทรศัพท์ 0956638464


วชิราภรณ์ ประไกร
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์

โทรศัพท์ 042950040


นายวีระชาติ หารวาระ
บ้านกุดกวางสร้อย

โทรศัพท์ 370770


ธนพร จงอางจิตร
บ้านโสกก้านเหลือง

โทรศัพท์ 370741


วันเพ็ญ หลาบหนองแสง
บ้านหนองแวงป่งสัง

โทรศัพท์ 950041


นิรภัย ศรีทะรัง
บ้านหนองแวงป่งสัง

โทรศัพท์ 950041


นางสาวอภันตรี โยธี
บ้านหนองเล้าข้าว

โทรศัพท์ 370771


กิ่งกาญน์ พรมวงษ์
นิคมโคกม่วงศรีสมพร

โทรศัพท์ 0892732289


นางจริยา แสนเจริญสุข
นิคมสงเคราะห์ 3

โทรศัพท์ 0934163737


ลำพรรณ์ จาวใจเด็จ
บ้านหินสิ่ว

โทรศัพท์ 370802


รัชศวรรณ มูลหา
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 370779


นายชูศักดิ์ อาจวิชัย
ปรางค์กู่

โทรศัพท์ 042370778


นายเสถึยร ทาขุลี
นิคมวัฒนา 6

โทรศัพท์ 370782


นางกฤษณา ทาขุลี
นิคมวัฒนา 6

โทรศัพท์ 370782


นางสาวอัมพร ชาวไทย
บ้านหนองบัวเงิน

โทรศัพท์ 0872188904


อาทิตย์ พิมพ์สุด
โคกม่วงประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042002276


ธเนศ วงศ์สุวรรณ
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี

โทรศัพท์ 042- 109878


สุภาพร สุขราษฎร์
บ้านข่าน้อย

โทรศัพท์ -


นางสุพรรณี ราชแวง
หนองปิงบุ่งบกวิทยา

โทรศัพท์ 042950032


โชคชัย สามารถ
บ้านห้วยบง

โทรศัพท์ 0807583357


นายเรืองยศ ศรีผำน้อย
บ้านโคกม่วงชุม

โทรศัพท์ 370288


นายธวัตชัย เดี่ยวผา

โทรศัพท์ 024002029


นายสังวรณ์ ดอนหมื่นศรี
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 042002044


ทิพย์มณี ดวงคำมูล

โทรศัพท์


น้ำทิพย์ โอฆะพนม
บ้านโสกแดง

โทรศัพท์ -


ภาวินี อุประถา

โทรศัพท์ 370766


นางสาววชิราพร เดชเดิม
บ้านวังมน

โทรศัพท์ 042-950033


นายธนัฐชัย สุขสมร
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล

โทรศัพท์ 950044


นางยุพิน นาใจรีบ
บ้านค้อ

โทรศัพท์ 370565


นางสาวบุญรัตน์ หนันสีแก้ว
โรงเรียนบ้านค้อ

โทรศัพท์ 370565


นายปรีชา รัตนโสภา
บ้านหนองทุ่ม

โทรศัพท์ 042-950038


ทรงวุฒิ ราชแสนเมือง

โทรศัพท์ 042-950037


นางวรรณี เหล่าบ้านค้อ
บ้านกุดฉิม

โทรศัพท์ 370767


นายวิศวะ ห้าวหาญ
บ้านกุดฉิม

โทรศัพท์ 370767


นายสุทธี อ้วนสาเล
บ้านท่าศิลา

โทรศัพท์ 043950038


สุดาพรรณ์ สัตย์พานิช
โรงเรียนบ้านกุดแห่

โทรศัพท์ -


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน