ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
วัลลภ สมบัติใหม่
หนองบัววิทยายน

โทรศัพท์ 042-312596


พิลาวรรณ อ่อนคำ
หนองบัววิทยายน

โทรศัพท์ 042-312596


นายบวร กัปโก
บ้านวังหมื่น

โทรศัพท์ 042-316624


สุพรรษา คำภาสัน
บ้านเสาเล้า

โทรศัพท์


วงเดือน พงศ์สิทธิศักดิ์
พิศาลวิทยา

โทรศัพท์ 042312623


นางรุ่งรัตน์ หวันสนา
บ้านลำภู

โทรศัพท์ 0878616371


noglux mookdamuang
อนุบาลหนองบัวลำภู

โทรศัพท์ 312724


amonrat supha
อนุบาลหนองบัวลำภู

โทรศัพท์ 312724


อังศุมาลิน บุญธรรม
บ้านห้วยลึก

โทรศัพท์


นางชุตินันท์ มีมะจำ
บ้านตำแย

โทรศัพท์ 378312


นางชุตินันท์ มีมะจำ
บ้านตำแย

โทรศัพท์ 378312


เจนจิรา ศรีราช
บ้านคึมชาดห้วยบง

โทรศัพท์ 042378431


กนกนิภา พลท้าว
บ้านนาวังเวิน

โทรศัพท์ 042378457


กนกนิภา พลท้าว
บ้านนาวังเวิน

โทรศัพท์ 042378457


สมศรี พลแก้ว
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042-950018


นายสมพาน แสงพระจันทร์
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

โทรศัพท์ 042-378502


นางสาวอลิศิรา ณ นคร
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0856444456


กรรณิการ์ ไตรยวงษ์
ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา

โทรศัพท์ 042000340


นายนิรุจ ทับทิมหิน
บ้านโคกกุง

โทรศัพท์ 042950051


กมล สุบิน
บ้านโคกกุง

โทรศัพท์ 042950051


นุชจรินทร์ ภักดี
บ้านโคกกุง

โทรศัพท์ 042950051


เบญจมาศ หันชะนา
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย

โทรศัพท์ -


เที่ยง จันทลา
บ้านดอนนาดี

โทรศัพท์ 042-109906


สรัญญา ชัยนอก
บ้านข้องโป้

โทรศัพท์ -


กนกวรรณ เหลาวงค์ศรี
บ้านหินคูณ

โทรศัพท์ 950053


นายบัณฑิต ฉิมลี
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 042319003


ก้องภพ ยะสาธะโร
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 042319003


teanjai samol
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ

โทรศัพท์


นายประทวน พรมสมบัติ
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง

โทรศัพท์ 042000524


นายสุรีรักษ์ บุตรสิม
บ้านทรายงาม

โทรศัพท์ 042950106


สุรศักดิ์ สุวรรณศรี
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา

โทรศัพท์ 370789


นายเรืองชัย ชุมพล
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา

โทรศัพท์ 370789


เทอดศักดิ์ เหล่าอรรคะ
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง

โทรศัพท์ 042370787


เทอดศักดิ์ เหล่าอรรคะ
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง

โทรศัพท์ 042370787


pannarad boonprom
บ้านกุดเต่า

โทรศัพท์ 042-950107


ปัณณรัตน์ บุญพรม
บ้านกุดเต่า

โทรศัพท์ 042-950107


นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์
บ้านนาอ่าง

โทรศัพท์ 0872200430


อดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
บ้านนาอ่าง

โทรศัพท์ 0872200430


สุภาวดี นาคฤทธิ์
หัวนาศึกษาวิทย์

โทรศัพท์ 042-001293


ชัยวัฒน์ สารีวงษ์
หัวนาศึกษาวิทย์

โทรศัพท์ 042-001293


นางปนิตตา โสโท
บ้านข่าดอนเข็ม

โทรศัพท์ 950059


นางทัชณี อบสุนทร
บ้านดินทรายอ่อน

โทรศัพท์ -


นายจักรพงษ์ ทองสว่าง
บ้านดินทรายอ่อน

โทรศัพท์ -


พัชรพล บัวลิวัน
บ้านดินทรายอ่อน

โทรศัพท์ -


ว่าที่รต.ญ.จิราภรณ์ ทิวาวงษ์
บ้านโนนสวรรค์หนองแก

โทรศัพท์ 042109922


ขนิษฐา สีเห็มทอง
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ -


จารุวรรณ ทองขัน
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ -


นายวิเชียร ภูมิดอนขัน
บ้านหนองแสงนาล้อม

โทรศัพท์ 042950060


นายวิเชียร ภูมิดอนขัน
บ้านหนองแสงนาล้อม

โทรศัพท์ 042950060


นางวณิชยา ชีวะพานิชย์
บ้านหนองแสงนาล้อม

โทรศัพท์ 042950060


สมศักดิ์ พาลกุล
บ้านโคกม่วย

โทรศัพท์ 0811177783


กัลยกร เจริญสุข
บ้านพร้าว

โทรศัพท์ 042001050


นางสาวนันท์นภัส ดุษฎี
บ้านพร้าว

โทรศัพท์ 042001050


สุวรรณ อ้วนแพง
บ้านบกโนนเรียง

โทรศัพท์ 042314042 , 04231423


ธานี ศรีวงศ์
บ้านบกโนนเรียง

โทรศัพท์ 042314042 , 04231423


ประดิษฐ์ ศาลาศักดิ์
บ้านศรีสุขนาล้อม

โทรศัพท์ 0913733843


นายศิวะเดช สิทธิการ
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง

โทรศัพท์ 950054


กฤษติกา มูลละ
บ้านห้วยค้อ

โทรศัพท์ 042109909


สุนันท์ ทูลพิรัตน์
บ้านสุขเกษม

โทรศัพท์ 0981058670


วีรศักดิ์ พลเสนา
บ้านสุขเกษม

โทรศัพท์ 0981058670


ณัฐพร บัวตูม
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา

โทรศัพท์ 950103


ยันยง ติดสุข
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา

โทรศัพท์ 950103


วรัญญา พลทัดสะ
บ้านโนนอุดม

โทรศัพท์ 950045


นิคม โพธิบาย
บ้านโนนอุดม

โทรศัพท์ 950045


Supamas Ruangchan
ยางหลวงพิทยาคม

โทรศัพท์ 042590053


นายทองคำ พรมชินวงษ์
ยางหลวงพิทยาคม

โทรศัพท์ 042590053


นายมณเฑียร บรรลังสี
บ้านดอนยานาง

โทรศัพท์ 042109915


พัชราภรณ์ สุกขันต์
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์

โทรศัพท์ -


ปราณี ไปปอด
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์


ปราณี ไปปอด
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์


พลมี บุตรหึง
บ้านกุดจิก

โทรศัพท์ 0872145799


อรอนงค์ จันทร์สมัคร
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 042370355


พิชชานันท์ แมคคอร์มิค
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 042370355


Kanlaya Hongprom
บ้านโคกน้ำเกี้ยง

โทรศัพท์ 0908417889


นางสาวสุธีรา บุญประจันทร์
บ้านโคกน้ำเกี้ยง

โทรศัพท์ 0908417889


saroj samutkota
บ้านลาด

โทรศัพท์ 042-315836


saroj samutkota
บ้านลาด

โทรศัพท์ 042-315836


สมคิด อุดมรัตน์
บ้านห้วยหามต่าง

โทรศัพท์ 370292


นางอุไรวรรณ บัวลอย
บ้านห้วยหามต่าง

โทรศัพท์ 370292


musashi hunta
บ้านห้วยหามต่าง

โทรศัพท์ 370292


ญาดา เห็มทอง
บ้านบุ่งบก

โทรศัพท์ -


นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคล
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล

โทรศัพท์ 950056


นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคล
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล

โทรศัพท์ 950056


สุรสิทธิ์ สุนสุข
บ้านดอนหัน

โทรศัพท์ 950058


ทิพวรรณ ชัยรินทร์
บ้านโนนขมิ้น

โทรศัพท์


นางสาวศรีประภา หัสโก
บ้านห้วยโจด

โทรศัพท์ 314286


วิชิต ศรีพรรณ์
บ้านเพ็กเฟื้อย

โทรศัพท์ 0810618892


ปรียานุช แคนติ
บ้านหนองผำโคกสวรรค์

โทรศัพท์ 042314297


นภาพร สกุลธรรม
หนองหว้าวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042950021


วีรศักดิ์ พลเสนา
บ้านโนนคูณ

โทรศัพท์ 314231


กิตติพงษ์ พรหมกรุง
บ้านนาเลิง

โทรศัพท์ 314044


นายสุบรรณ์ โพธิรัตน
บ้านห้วยไร่

โทรศัพท์


นายอนุศาสตร์ ทองหาญ
บ้านห้วยไร่

โทรศัพท์


วิเชียร ลินทา
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์

โทรศัพท์ 0862268998


ศักดิ์ประยูร ทาปลัด
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์

โทรศัพท์ 0862268998


ศักดิ์ประยูร ทาปลัด
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์

โทรศัพท์ 0862268998


ศักดิ์ประยูร ทาปลัด
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์

โทรศัพท์ 0862268998


ศักดิ์ประยูร ทาปลัด
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์

โทรศัพท์ 0862268998


อุไรวรรณ กัญญาณาม
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์


ปริญญาวุธ วัจนสุนทร
บ้านหินลับศิลามงคล

โทรศัพท์ 314277


ทศพร พรหมจารย์
บ้านหินลับศิลามงคล

โทรศัพท์ 314277


สายธาร ศักดา
บ้านหนองบัวโซม

โทรศัพท์ 314279


พรพิมล เล่ห์กล
ชุมชนนาคำไฮวิทยา

โทรศัพท์ 042336110


รุ่งทิวา สารีอาจ
บ้านโคกกลางโนนงาม

โทรศัพท์ 042-109917


เสาวลักษณ์ อ่อนน้อย
บ้านกุดฉิม

โทรศัพท์ 0818737337


แขไข ภูชมศรี
บ้านหนองปลาขาว

โทรศัพท์ -


ปาณัฐ อินอภัย
ร่มเกล้า

โทรศัพท์ 314328, 000041


สุทัศน์ ภูมิภาค
ร่มเกล้า

โทรศัพท์ 314328, 000041


นางนิตยา กุสลจีรัง
บ้านโนนทัน

โทรศัพท์ 042-000032


นางครองทรัยพย์ ชำนาญ
บ้านโนนทัน

โทรศัพท์ 042-000032


อานุภาพ พัฒนา
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 0 4295 0100


บุญช่วย ปู่หลุ่น
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 0 4295 0100


นิรุตน์ ประภาวิชา
บ้านภูพานทอง

โทรศัพท์ 0810518505


กมลทิพย์ สุภาแดง
บ้านอ่างบูรพา

โทรศัพท์ -


กมลทิพย์ สุภาแดง
บ้านอ่างบูรพา

โทรศัพท์ -


นายสถาพร อินทรประเสริฐ
บ้านภูพานคำ

โทรศัพท์ 042109903


นายสถาพร อินทรประเสริฐ
บ้านภูพานคำ

โทรศัพท์ 042109903


นันทวุฒิ ยมดี
บ้านภูพานคำ

โทรศัพท์ 042109903


กรองทิพย์ คำเครื่อง
เมืองใหม่วิทยา

โทรศัพท์ 353366, 353583


พรทิวา เสนาดี
เมืองใหม่วิทยา

โทรศัพท์ 353366, 353583


วิทยากร สาโสม
เมืองใหม่วิทยา

โทรศัพท์ 353366, 353583


นายนครินทร์ โพธิ์ศรีรัตน์
เมืองใหม่วิทยา

โทรศัพท์ 353366, 353583


วีรยา สุวรรณบล
บ้านหนองทุ่งมน

โทรศัพท์ 353582 , 35383


นายเอกชัย ชัยเพ็ง
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 950108


นายนิพนธ์ นามแก้ว
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 950108


นิพนธ์ นามแก้ว
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 950108


นายนิพนธ์ นามแก้ว
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 950108


สุกัญญา บึงใสย์
หนองม่วงชมพูทอง

โทรศัพท์ 351370


รสิตา หารโสภา
กุดจิกวิทยา

โทรศัพท์ 354188


วีระ บัวขม
กุดจิกวิทยา

โทรศัพท์ 354188


mana thanomjit
โนนข่าประชาสรรค์

โทรศัพท์ 353898


นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์
บ้านห้วยไผ่

โทรศัพท์ 0812608830


พีระพล ศิริบุรี
บ้านห้วยไผ่

โทรศัพท์ 0812608830


สุพิมลพรรณ เอกตาแสง
บ้านโปร่งแจ้ง

โทรศัพท์ 354164


sirichai songmuang
บ้านห้วยกวางทอง

โทรศัพท์ 354216


นายเนวิน พระสว่าง
บ้านห้วยกวางทอง

โทรศัพท์ 354216


ปิยะภรณ์ พลแพงขวา
บ้านศรีบุญเรือง

โทรศัพท์ 353570 ,353832


นวล กองสีหา
บ้านศรีบุญเรือง

โทรศัพท์ 353570 ,353832


ภคิน ธนะธน
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย

โทรศัพท์ 042-351904


นางรัศมี โพธิสาร
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์

โทรศัพท์ 042-109941


นางรัศมี โพธิสาร
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์

โทรศัพท์ 042-109941


นางรัศมี โพธิสาร
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์

โทรศัพท์ 042-109941


บังอร กุดวิลา
บ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 0848636150


นางบังอร กุดวิลา
บ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 0848636150


ประสงค์ มาลา
บ้านหนองแตง

โทรศัพท์


ศักดา ชาทองยศ
บ้านหนองแตง

โทรศัพท์


เอกอัมรินทร์ ปิ่นคำ
บ้านมอใต้

โทรศัพท์ 354247


นายมนตรี พลแพงขวา
บ้านนาดี

โทรศัพท์ 042353578


นิธิพงษ์ มาทิพย์
บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042353578


นิธิพงษ์ มาทิพย์
บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042353578


นางสาวพิชยา สายธนู
ดอนปอวิทยา

โทรศัพท์ 042315753


นางพิธพร เหลาเพ็ง
บ้านนาทับควาย

โทรศัพท์ 0938634255


พิธพร เหลาเพ็ง
บ้านนาทับควาย

โทรศัพท์ 0938634255


นายประชา ไชยศรี
บ้านหนองโน

โทรศัพท์ 0892117325


อำนาจ ดอกบัว
บ้านสร้างเสี่ยน

โทรศัพท์ 042002274


Vanida Phalanisong
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด

โทรศัพท์ 950080


ไสว ราชบัวโคตร
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง

โทรศัพท์ 0899423515


นางอัญชสา ศรีจันทะ
บ้านกุดแท่น

โทรศัพท์ -


นางสาวนารีนาฏ ทองดี
บ้านวังคูณ

โทรศัพท์


นายไพรรัตน์ วิลัยปาน
บ้านวังคูณ

โทรศัพท์


นางสาวนารีนาฏ ทองดี
บ้านวังคูณ

โทรศัพท์


เยาวลักษณ์ ภูสง่า
บ้านนาทม

โทรศัพท์ -


เยาวลักษณ์ ภูสง่า
บ้านนาทม

โทรศัพท์ -


วุฒินันท์ สาครขัน
บ้านนาชุมแสง

โทรศัพท์ 0854590891


ชยาภา วิเชียรดี
บ้านโนนเสถียร

โทรศัพท์ 042-950063


ภาวินี อาสาชะนา
หนองแกสระแก้ววิทยา

โทรศัพท์ 0918643858


นายวีระชัย ทองโชติ
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

โทรศัพท์ 314308


สรชา แซ่อึ้ง
บ้านสำราญสุข

โทรศัพท์ 095-2155565


เดชา ผาบสิมมา
กุดหานสามัคคี

โทรศัพท์ 370212, 37031


มณีรัตน์ โคตรมงคล
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

โทรศัพท์ 314139


บรรลือศักดิ์ คลังสามี
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

โทรศัพท์ 314139


มณีรัตน์ โคตรมงคล
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

โทรศัพท์ 314139


นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
บ้านโนนหว้าทอง

โทรศัพท์ 042-314140


ฉันทนา โวลา
บ้านตะเคียนทอง

โทรศัพท์ 042-109926


ฉันทนา โวลา
บ้านตะเคียนทอง

โทรศัพท์ 042-109926


นายสุพจน์ วงค์คำจันทร์
ฝายหินประชารักษ์

โทรศัพท์ 042950069


ธนุตปราชญ์ กุลด้วง
ฝายหินประชารักษ์

โทรศัพท์ 042950069


นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
ฝายหินประชารักษ์

โทรศัพท์ 042950069


บรรลือศักดิ์ คลังสามี
บ้านมอเหนือ

โทรศัพท์ 314138


นางสาวสมรัสวดี บุตรรัตนะ
บ้านมอเหนือ

โทรศัพท์ 314138


นายอภิชาติ แก้วพิภพ
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 314141


เสถียร สุภรัตนกูล
โนนคูณวิทยา

โทรศัพท์ 950073


นายทีฆายุ แสวงเพชร
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม

โทรศัพท์ 042950072


นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
บ้านโต่งโต้น

โทรศัพท์ 370304


นวพร ยศธสาร
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์ 042109937


นางศิริญญา อินกอง
บ้านวังโปร่ง

โทรศัพท์ 950109


ศิริญญา อินกอง
บ้านวังโปร่ง

โทรศัพท์ 950109


นายพรสวัสดิ์ ดีศรี
หินตลาดศรีสง่าวิทยา

โทรศัพท์ -


วิกานดา ไชยสิงหา
หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

โทรศัพท์ 089-2740539


นางสาวผาณิต ผลวัฒนา
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย

โทรศัพท์ 0817396468


นางอุษรินทร์ โหม่งพุฒ
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย

โทรศัพท์ 0817396468


นายภูมิธรรม พลธรรม
บ้านดอนเกล็ด

โทรศัพท์ 003261


นายภูมิธรรม พลธรรม
บ้านดอนเกล็ด

โทรศัพท์ 003261


wuttipong mainaree
บ้านดอนเกล็ด

โทรศัพท์ 003261


กิตตินันท์ แก้วอุดร
บ้านป่าคา

โทรศัพท์ 0810547755


อนุสรณ์ ชัยสงค์
บ้านป่าคา

โทรศัพท์ 0810547755


จินตนา ทิพย์โพธิ์สิงห์
บ้านสันป่าพลวง

โทรศัพท์ 042109940


นายสุนทร โพธิ์ศรีลา
บ้านสันป่าพลวง

โทรศัพท์ 042109940


นางสุวิมล พรหมมาหล้า
บ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 098-1023864


นายกิติพงษ์ รัดอัน
ชุมชนบ้านนากอก

โทรศัพท์ 0847875198


พัชรียา สีจันทร์ฮด
โคกม่วงทองวิทยา

โทรศัพท์


นางวราภรณ์ คุณฝ่าย
โคกม่วงทองวิทยา

โทรศัพท์


นางสาวจีรภา ชาเคน
โคกม่วงทองวิทยา

โทรศัพท์


ศิรัญญา หล่าเพีย
บ้านกุดดุกสุขเกษม

โทรศัพท์


สุกัญญา บึงใสย์
บ้านกุดดุกสุขเกษม

โทรศัพท์


นางสาวเสมอมาตย์ ประทุมสิทธิ์
บ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 314132


แก่นเพชร พรมภักดี พรมภักดี
บ้านโนนงาม

โทรศัพท์ 003442


วลัยพร เรืองศรี
บ้านโคกสนั่น

โทรศัพท์ 370302


จุไรรัตน์ อินทรเพชร
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง

โทรศัพท์ 314130


ศิริรัฐพงษ์ โกกะพันธ์
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง

โทรศัพท์ 314130


ยุวมาศ เพ็งคำศรี
บ้านแกท่าวารี

โทรศัพท์ 042-109929


เทพพิทักษ์ บู่สุข
บ้านโนนสำราญสมสนุก

โทรศัพท์ 0817930027


สันติ อินทร์นอก
บ้านโนนสำราญสมสนุก

โทรศัพท์ 0817930027


นายวสันต์ ชนะบุญ
บ้านวังไฮ

โทรศัพท์


พนัส บุญเกาะ
บ้านโนนข่า(พอง)

โทรศัพท์ 042960067


ธีระยุท ประทุมกุล
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา

โทรศัพท์ 042314137


ราตรี ยางศรี
บ้านห้วยบ่อทอง

โทรศัพท์ 950111


ปรางทิพย์ บุญมา
วังแคนวังคูณวิทยา

โทรศัพท์ 314142


วีรยา ลี้พงษ์กุล
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

โทรศัพท์ 314143


วนิดา เมฆวัน
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

โทรศัพท์ 314143


สงบ สารฆัง
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 370298


บุษบา คำภักดี
บ้านหนองอุ

โทรศัพท์ 370301


บุษบา คำภักดี
บ้านหนองอุ

โทรศัพท์ 370301


นายทองแดง เผยศิริ
บ้านหนองขามท่างาม

โทรศัพท์ 950066


ชัยณรงค์ ไชยโย
บ้านดอนข่า

โทรศัพท์ 950064


นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตา
บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด

โทรศัพท์ 314128


แก้วใจ อินทรเพชร
บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี

โทรศัพท์


ชนันญา ราชพรหม
บ้านห้วยหว้าวังทอง

โทรศัพท์ 0862189424


ชนันญา ราชพรหม
บ้านห้วยหว้าวังทอง

โทรศัพท์ 0862189424


วนิดา ศรีมูลเมือง
บ้านนาแพง

โทรศัพท์


เสาวนีย์ วรรณสืบเชื้อ
บ้านนาแพง

โทรศัพท์


ชญานิศ ภูมิ่งศรี
บ้านหนองกุงแก้ว

โทรศัพท์ 314149


อนุสรณ์ ชิตบุญศรี
บ้านหนองกุงแก้ว

โทรศัพท์ 314149


พนมไพร อาจจันดา
บ้านหนองกุงแก้ว

โทรศัพท์ 314149


อินธิรา ดาวสี
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

โทรศัพท์ 0879441494


พยุงศักดิ์ พหลทัพ
บ้านคอกวัว

โทรศัพท์ 314153


สุกัญญา เขียวเสน
บ้านผาสุก

โทรศัพท์ 042-950079


สุกัญญา เขียวเสน
บ้านผาสุก

โทรศัพท์ 042-950079


นายวิชิต คำมีภา
บ้านหนองคังคา

โทรศัพท์ 0854654411


ชญานิศ ภูมิ่งศรี
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 0887450665


จันทรา โพธิ์ศรี
บ้านผาเสด็จ

โทรศัพท์ 314155


จันทรา โพธิ์ศรี
บ้านผาเสด็จ

โทรศัพท์ 314155


พงษ์ภิญโญ พรหมเมตตา
บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์

โทรศัพท์ 314154


ณฐมน สงวนศิลป์
โนนสังวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ -


รำไพ ศรีวรรณะ
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-375267,


สุชาติ แวววงศ์
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 042-375267,


นงลักษณ์ เชียรหอม
บ้านโสกจาน

โทรศัพท์ 375161, 375553


สัตยา ศรีหาทัพ
บ้านโสกจาน

โทรศัพท์ 375161, 375553


เพ็ญพัชรวดี ทองดีน้อยงาม
บ้านฝายหิน

โทรศัพท์ 0828552479


สุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์
บ้านฝายหิน

โทรศัพท์ 0828552479


ปิยวรรณ คำภูลา
บ้านหนองแวงงิ้วตาก

โทรศัพท์ 375107 ,375554


เยาวรินทร์ แพนพา
บ้านโนนสงเปลือย

โทรศัพท์ 375525


นางสาวเยาวรินทร์ แพนพา
บ้านโนนสงเปลือย

โทรศัพท์ 375525


เยาวรินทร์ แพนพา
บ้านโนนสงเปลือย

โทรศัพท์ 375525


นายสุรเดช ภานิล
บ้านหนองกุงคำไฮ

โทรศัพท์ 370765


วิชุดา บุญภูมิ
บ้านหนองกุงคำไฮ

โทรศัพท์ 370765


นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์
บ้านหนองเหมือดแอ่

โทรศัพท์ -


สวาท ศรีบุญเรือง
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ 370783


วรัญญา เศรษฐาวงษ์
บ้านท่าลาด

โทรศัพท์ 370783


เพ็ญศรี นรสาร
หนองกุงจารย์ผางวิทยา

โทรศัพท์ 950042


นางเพ็ญศรี นรสาร
หนองกุงจารย์ผางวิทยา

โทรศัพท์ 950042


ประภาพร มณีรัตน์
บ้านหนองลุมพุก

โทรศัพท์ 950043


ประไพรพร สาวะรก
บ้านหนองลุมพุก

โทรศัพท์ 950043


นางวันเพ็ญ ธานีวรรณ
บ้านโนนตาล

โทรศัพท์ 370651


สาวิตรี นิยม
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 370289


นายทวีเดต คำแพงศรี
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 370289


ทวีเดต คำแพงศรี
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 370289


สาวิตรี นิยม
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 370289


Anongluk Somdee
บ้านโนนเมือง

โทรศัพท์ 370550


มณฑ์ธวัล โควะเลิศ
บ้านโนนเมือง

โทรศัพท์ 370550


นาางดวงใจ พลบูรณ์
ชุมชนบ้านกุดดู่

โทรศัพท์ 356175


มีนา สิงหาสาร
ชุมชนบ้านกุดดู่

โทรศัพท์ 356175


นางดวงใจ พลบูรณ์
ชุมชนบ้านกุดดู่

โทรศัพท์ 356175


นายยุทธนา มาลี
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0896222775


นันทวัน ยอดคีรี
บ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ -


จุไรรัตน์ ลุนพรม
บ้านโสกช้าง

โทรศัพท์ 356232


นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสง
บ้านหัวขัว

โทรศัพท์ 356314


นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสง
บ้านหัวขัว

โทรศัพท์ 356314


ยุพา จงอางจิตร
นิคมสงเคราะห์ 2

โทรศัพท์ 950104


อารีย์ ปู่่คาน
บ้านกุดคอเมย

โทรศัพท์ 370780


นายสำราญ หีบแก้ว
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 370507


นายสำราญ หีบแก้ว
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 370507


นายสำราญ หีบแก้ว
บ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 370507


ไพรลิน เชื้อสุข
บ้านหนองตานา

โทรศัพท์ 0833296853


นายสุภาพ มูลทา
บ้านหนองสะแบง

โทรศัพท์ 042950034


นางสาวอังสนา ไพรตื่น
บ้านโนนปอแดง

โทรศัพท์ 370757


นายธีรศักดิ์ นาคปรีชา
บ้านโคกป่ากุง

โทรศัพท์ 0862313175


ธีรศักดิ์ นาคปรีชา
บ้านโคกป่ากุง

โทรศัพท์ 0862313175


ประทีป เชยชม
บ้านถิ่น

โทรศัพท์ 0956638464


อรอุมา กันนะลา
บ้านถิ่น

โทรศัพท์ 0956638464


วชิราภรณ์ พรหมกรุง
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์

โทรศัพท์ 950040


ทิตยา หาระคุณโน
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์

โทรศัพท์ 950040


โศภิษฐ์ ศรีชนะ
บ้านกุดกวางสร้อย

โทรศัพท์ 370770


นายวีระชาติ หารวาระ
บ้านกุดกวางสร้อย

โทรศัพท์ 370770


ธนพร จงอางจิตร
บ้านโสกก้านเหลือง

โทรศัพท์ 370741


นางธนพร จงอางจิตร
บ้านโสกก้านเหลือง

โทรศัพท์ 370741


สุระ ศรีเหลี่ยมงาม
บ้านหนองแวงป่งสัง

โทรศัพท์ 950041


วันเพ็ญ หลาบหนองแสง
บ้านหนองแวงป่งสัง

โทรศัพท์ 950041


นางสาวอภันตรี โยธี
บ้านหนองเล้าข้าว

โทรศัพท์ 370771


กิ่งกาญน์ พรมวงษ์
นิคมโคกม่วงศรีสมพร

โทรศัพท์ 0892732289


กิ่งกาญน์ พรมวงษ์
นิคมโคกม่วงศรีสมพร

โทรศัพท์ 0892732289


จริยา แสนเจริญสุข
นิคมสงเคราะห์ 3

โทรศัพท์ 0817699572


ลำพรรณ์ จาวใจเด็จ
บ้านหินสิ่ว

โทรศัพท์ 370802


จักรกฤษณ์ ทวีทรัพย์
บ้านหินสิ่ว

โทรศัพท์ 370802


นางสาวรัชศวรรณ มูลหา
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 370779


นางสาวรัชศวรรณ มูลหา
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 370779


นายประมวล อุ่นเรือน
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 370779


นายชูศักดิ์ อาจวิชัย
ปรางค์กู่

โทรศัพท์ 042370778


นายชูศักดิ์ อาจวิชัย
ปรางค์กู่

โทรศัพท์ 042370778


วีระพงษ์ พิมานันท์
นิคมวัฒนา 6

โทรศัพท์ 370782


นางสาวอัมพร ชาวไทย
บ้านหนองบัวเงิน

โทรศัพท์ 0872188904


สมบูรณ์ โสรธร
โคกม่วงประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042002276


ธเนศ วงศ์สุวรรณ
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี

โทรศัพท์ 042- 109878


สุภาพร สุขราษฎร์
บ้านข่าน้อย

โทรศัพท์ -


ปรียาพร นวลละออ
หนองปิงบุ่งบกวิทยา

โทรศัพท์ 042950032


นายโชคชัย สามารถ
บ้านห้วยบง

โทรศัพท์ 370287


นางรัชนีย์ ศิริขวา
บ้านห้วยบง

โทรศัพท์ 370287


นายโชคชัย สามารถ
บ้านห้วยบง

โทรศัพท์ 370287


เรืองยศ ศรีผำน้อย
บ้านโคกม่วงชุม

โทรศัพท์ 370288


ธวัตชัย เดี่ยวผา
นิคมสงเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 024002029


sanya vantan
นิคมสงเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 024002029


ธวัตชัย เดี่ยวผา
นิคมสงเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 024002029


สุพจน์ หลาบหนองแสง
บ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 042002044


อุไร กัณหา
บ้านดงบาก

โทรศัพท์


ทิพย์มณี ดวงคำมูล
บ้านดงบาก

โทรศัพท์


นางน้ำทิพย์ โอฆะพนม
บ้านโสกแดง

โทรศัพท์ -


น้ำทิพย์ โอฆะพนม
บ้านโสกแดง

โทรศัพท์ -


ภาวินี ขวัญชอบ
นิคมสงเคราะห์ 4

โทรศัพท์ 370766


ภาวินี ขวัญชอบ
นิคมสงเคราะห์ 4

โทรศัพท์ 370766


นายกฤตยลักษม์ วงษ์ตรีศรี
บ้านวังมน

โทรศัพท์ 950033


วชิราพร เดชเดิม
บ้านวังมน

โทรศัพท์ 950033


นายกฤตยลักษม์ วงษ์ตรีศรี
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล

โทรศัพท์ 950044


วชิราพร เดชเดิม
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล

โทรศัพท์ 950044


นางสาวบุญรัตน์ หนันสีแก้ว
บ้านค้อ

โทรศัพท์ 370565


นายปรีชา รัตนโสภา
บ้านหนองทุ่ม

โทรศัพท์ 042-950038


นางพัชริน อ่อนทะ
บ้านหนองนกเขียน

โทรศัพท์ 042-950037


นายบัณฑิต ลอดม่วงท่า
บ้านหนองนกเขียน

โทรศัพท์ 042-950037


นายอุบล แพนพา
บ้านกุดฉิม

โทรศัพท์ 370767


นายอุบล แพนพา
บ้านกุดฉิม

โทรศัพท์ 370767


สุภิญชญา พรมแพง
บ้านท่าศิลา

โทรศัพท์ 043950038


สุชาติ แวววงศ์
บ้านท่าศิลา

โทรศัพท์ 043950038


สุดาพรรณ์ สัตย์พานิช
บ้านกุดแห่

โทรศัพท์ -


สุดาพรรณ์ สัตย์พานิช
บ้านกุดแห่

โทรศัพท์ -


เบญจวรรณ แก่งจำปา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]