ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
วราภรณ์ สายรัตน์
หนองบัววิทยายน

โทรศัพท์ 042-312596


นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์
บ้านเสาเล้า

โทรศัพท์


นงลักษณ์ มุกดาม่วง
อนุบาลหนองบัวลำภู

โทรศัพท์ 312724


นางอังศุมาลิน บุญธรรม
บ้านห้วยลึก

โทรศัพท์ 042007122


นางสาวเจนจิรา ศรีราช
บ้านคึมชาดห้วยบง

โทรศัพท์ 042378431


นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042-950018


พลวัฒน์ เครือภักดี
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

โทรศัพท์ 042-378502


นายสมพาน แสงพระจันทร์
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

โทรศัพท์ 042-378502


นุชจรินทร์ ภักดี
บ้านโคกกุง

โทรศัพท์ 042950051


นางเบญจมา หันชะนา
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย

โทรศัพท์ -


สรัญญา ชัยนอก
บ้านข้องโป้

โทรศัพท์ -


นางสาววัชรานุช ทองแก้ว
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 042319003


นางเตือนใจ สามล
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ

โทรศัพท์ 0833147416


นายสุรีรักษ์ บุตรสิม
บ้านทรายงาม

โทรศัพท์ 042950106


นายเรืองชัย ชุมพล
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา

โทรศัพท์ 370789


นายเทอดศักดิ์ เหล่าอรรคะ
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง

โทรศัพท์ 042370787


กนกวรรณ แสงสุข
บ้านกุดเต่า

โทรศัพท์ 042-950107


บุษบา คำขวา
หัวนาศึกษาวิทย์

โทรศัพท์ 042315679


นางปนิตตา โสโท
บ้านข่าดอนเข็ม

โทรศัพท์ 950059


จักรพงษ์ ทองสว่าง
บ้านดินทรายอ่อน

โทรศัพท์ 042100258


ว่าที่รต.ญ.จิราภรณ์ ทิวาวงษ์
บ้านโนนสวรรค์หนองแก

โทรศัพท์ 042109922


นายสุวรรณ ขุนอิน
บ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ -


นายพุทธา กลางหล้า
บ้านหนองแสงนาล้อม

โทรศัพท์ 042950060


นายสมศักดิ์ พาลกุล
บ้านโคกม่วย

โทรศัพท์ 0811177783


นันท์นภัส ดุษฎี
บ้านพร้าว

โทรศัพท์ 042001050


ธานี ศรีวงศ์
บ้านบกโนนเรียง

โทรศัพท์ 042314042 , 04231423


สิริญา อินทร์นอก
บ้านบกโนนเรียง

โทรศัพท์ 042314042 , 04231423


ประดิษฐ์ ศาลาศักดิ์
บ้านศรีสุขนาล้อม

โทรศัพท์ 0913733843


จิตยุทธ สีหะ
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง

โทรศัพท์ 950054


นส.กฤษติกา มูลละ
บ้านห้วยค้อ

โทรศัพท์ 042109909


สุนันท์ ทูลพิรันต์
บ้านสุขเกษม

โทรศัพท์ 0981058670


สราวุฒิ จันทร์ถาวร
บ้านโนนอุดม

โทรศัพท์ 950045


ศุภมาส เรืองจันทร์
ยางหลวงพิทยาคม

โทรศัพท์ 042590053


นางสาวกชพร พลศักขวา
บ้านดอนยานาง

โทรศัพท์ 042109915


นายพลมี บุตรหึง
บ้านกุดจิก

โทรศัพท์ 0872145799


นางพิชชานันท์ แมคคอร์มิค
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง

โทรศัพท์


กัลยา หงษ์พรม
บ้านโคกน้ำเกี้ยง

โทรศัพท์ 0908417889


อุไรวรรณ บัวลอย
บ้านห้วยหามต่าง

โทรศัพท์ 370292


ญาดา เห็มทอง
บ้านบุ่งบก

โทรศัพท์ -


นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคล
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล

โทรศัพท์ 950056


นายสุรสิทธิ์ สุนสุข
บ้านดอนหัน

โทรศัพท์ 950058


หัทกานต์ บุญละคร
บ้านโนนขมิ้น

โทรศัพท์


โชคชัย ขันบุตรศรี
บ้านโนนขมิ้น

โทรศัพท์


นางปรียานุช แคนติ
บ้านหนองผำโคกสวรรค์

โทรศัพท์ 042314297


นางนภาพร สกุลธรรม
หนองหว้าวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042950021


วีรศักดิ์ พลเสนา
บ้านโนนคูณ

โทรศัพท์ 314231


กิตติพงษ์ พรหมกรุง
บ้านนาเลิง

โทรศัพท์ 314044


อาทิตยา วงศ์นารี
บ้านห้วยไร่

โทรศัพท์


นางสาวภาวนา ขุนจ่าเมือง
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์

โทรศัพท์ 0862268998


นางจริยา เขียนจูม
บ้านหนองกุง

โทรศัพท์


นายสายธาร ศักดา
บ้านหนองบัวโซม

โทรศัพท์ 314279


อุทัยรัตน์ ไชยหาญ
ชุมชนนาคำไฮวิทยา

โทรศัพท์ 042336110


ศิวกร ตั้งจิตตาภรณ์
บ้านโคกกลางโนนงาม

โทรศัพท์ 042-109917


นางแขไข ภูชมศรี
บ้านหนองปลาขาว

โทรศัพท์ -


นางนิตยา กุสลจีรัง
บ้านโนนทัน

โทรศัพท์ 042-000032


อานุภาพ พัฒนา
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 0 4295 0100


สมพร ชารี
บ้านภูพานทอง

โทรศัพท์ 0810518505


นางสาวขวัญใจ โฆสิต
บ้านอ่างบูรพา

โทรศัพท์ -


ประยงค์ ปะริเวทัง
บ้านภูพานคำ

โทรศัพท์ 042109903


ชัญญานุช คงศิลป์
บ้านภูพานคำ

โทรศัพท์ 042109903


กรรณิกา ศรีบุญขาม
เมืองใหม่วิทยา

โทรศัพท์ 353366, 353583


วิทยากร สาโสม
เมืองใหม่วิทยา

โทรศัพท์ 353366, 353583


ว่าที่กฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา
บ้านหนองทุ่งมน

โทรศัพท์ 353582 , 35383


นิพนธ์ นามแก้ว
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 950108


สุกัญญา บึงใสย์
หนองม่วงชมพูทอง

โทรศัพท์ 351370


นางอภิรดี อาจหาญ
กุดจิกวิทยา

โทรศัพท์ 354188


นายมานะ ถนอมจิตร
โนนข่าประชาสรรค์

โทรศัพท์ 353898


นางอรวรรณ อินทร์เพชร
บ้านห้วยไผ่

โทรศัพท์ 0812608830


สุพิมลพรรณ เอกตาแสง
บ้านโปร่งแจ้ง

โทรศัพท์ 354164


นายจรูญ คำมูล
บ้านห้วยกวางทอง

โทรศัพท์ 354216


นางปิยะภรณ์ พลแพงขวา
บ้านศรีบุญเรือง

โทรศัพท์ 353570 ,353832


นางบังอร กุดวิลา
บ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 0848636150


นางอุไรวรรณ์ เอี่ยวศิริ
บ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 0848636150


นายสนาน สิงห์โคตร
บ้านมอใต้

โทรศัพท์ 354247


นายชัยณรงค์ ไชยโย
บ้านมอใต้

โทรศัพท์ 354247


นางสาวพิชยา สายธนู
ดอนปอวิทยา

โทรศัพท์ 042315753


วนิดา ผลานิสงฆ์
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด

โทรศัพท์ 950080


นายเดชา ผาบสิมมา
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง

โทรศัพท์ 0899423515


นางสาวอัญชสา ศรีจันทะ
บ้านกุดแท่น

โทรศัพท์ -


นางสาวนารีนาฏ ทองดี
บ้านวังคูณ

โทรศัพท์


นางสาวนารีนาฏ ทองดี
บ้านวังคูณ

โทรศัพท์


เสกสรร สุวรรณพรหม
บ้านนาทม

โทรศัพท์ -


นายวุฒินันท์ สาครขันท์
บ้านนาชุมแสง

โทรศัพท์ 0854590891


บุญนำ หาริตวัน
บ้านโนนเสถียร

โทรศัพท์ 042-950063


วีระชัย ทองโชติ
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

โทรศัพท์ 314308


นำพล สารคร
บ้านสำราญสุข

โทรศัพท์ 095-2155565


นายสมนึก ชัยเอิก
กุดหานสามัคคี

โทรศัพท์ 370212, 37031


มณีรัตน์ โคตรมงคล
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

โทรศัพท์ 314139


สุภาภรณ์ แพงคำแหง
บ้านมอเหนือ

โทรศัพท์ 314138


นายอภิชาติ แก้วพิภพ
บ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 314141


นภาพร กันพล
โนนคูณวิทยา

โทรศัพท์ 950073


ทีฆายุ แสวงเพชร
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม

โทรศัพท์ 042950072


นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
บ้านโต่งโต้น

โทรศัพท์ 370304


ศิริญญา อินกอง
บ้านวังโปร่ง

โทรศัพท์ 950109


พรสวัสดิ์ ดีศรี
หินตลาดศรีสง่าวิทยา

โทรศัพท์ -


วิกานดา ไชยสิงหา
หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

โทรศัพท์ 089-2740539


นายอนุสรณ์ ชัยสงค์
บ้านป่าคา

โทรศัพท์ 0810547755


นางสาวจีรภา ชาเคน
โนนสมบูรณ์วิทยา

โทรศัพท์ 098-1023864


นายสุพัทธ์ เจือมา
ชุมชนบ้านนากอก

โทรศัพท์ 0847875198


นางวราภรณ์ คุณฝ่าย
โคกม่วงทองวิทยา

โทรศัพท์ 088-530-201-2


ศิรัญญา หล่าเพีย
บ้านกุดดุกสุขเกษม

โทรศัพท์


เสมอมาตย์ ประทุมสิทธิ์
บ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 314132


นิรัชฎาภรณ์ บู่สุข
บ้านโนนงาม

โทรศัพท์ 003442


นางสาววลัยพร เรืองศรี
บ้านโคกสนั่น

โทรศัพท์ 370302


ยุวมาศ เพ็งคำศรี
บ้านแกท่าวารี

โทรศัพท์ 042-109929


เทพพิทักษ์ บู่สุข
บ้านโนนสำราญสมสนุก

โทรศัพท์ 0817930027


นายวสันต์ ชนะบุญ
บ้านวังไฮ

โทรศัพท์


พนัส บุญเกาะ
บ้านโนนข่า(พอง)

โทรศัพท์ 042960067


นางสาวราตรี ยางศรี
บ้านห้วยบ่อทอง

โทรศัพท์ 950111


นางสาวปรางทิพย์ บุญมา
วังแคนวังคูณวิทยา

โทรศัพท์ 314142


วีรยา ลี้พงษ์กุล
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

โทรศัพท์ 314143


สงบ สารฆัง
บ้านทรายมูล

โทรศัพท์ 370298


น.ส.บุษบา คำภักดี
บ้านหนองอุ

โทรศัพท์ 370301


ณัฐพงษ์ พรหมเมตตา
บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด

โทรศัพท์ 314128


แก้วใจ อินทรเพชร
บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี

โทรศัพท์


อนุสรณ์ ชิตบุญศรี
บ้านหนองกุงแก้ว

โทรศัพท์ 314149


นางสาวอินธิรา ดาวสี
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

โทรศัพท์ 0854542860


จันทรา โพธิ์ศรี
บ้านผาสุก

โทรศัพท์ 042-950079


กฤตยลักษม์ วงษ์ตรีศรี
โนนสังวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ -


นายธีรพงศ์ หมื่นหน้า
บ้านโสกจาน

โทรศัพท์ 375161, 375553


สุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์
บ้านฝายหิน

โทรศัพท์ 0828552479


ปิยวรรณ ภูคำลา
บ้านหนองแวงงิ้วตาก

โทรศัพท์ 375107 ,375554


ดารณี นุชิต
บ้านโนนสงเปลือย

โทรศัพท์ 375525


สุรเดช ภานิล
บ้านหนองกุงคำไฮ

โทรศัพท์ 370765


โยษิตา สงวนศิลป์
บ้านหนองเหมือดแอ่

โทรศัพท์ -


นางเพ็ญศรี นรสาร
หนองกุงจารย์ผางวิทยา

โทรศัพท์ 950042


นางสาวประไพรพร สาวะรก
บ้านหนองลุมพุก

โทรศัพท์ 950043


ทวีเดต คำแพงศรี
บ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 370289


อนงค์ลักษณ์ สมดี
บ้านโนนเมือง

โทรศัพท์ 370550


นางดวงใจ พลบูรณ์
ชุมชนบ้านกุดดู่

โทรศัพท์ 356175


นันทพร ภานุเวศ
ชุมชนบ้านกุดดู่

โทรศัพท์ 356175


ยุทธนา มาลี
บ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0896222775


นันทวัน ยอดคีรี
บ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ -


นางจุไรรัตน์ ลุนพรม
บ้านโสกช้าง

โทรศัพท์ 356232


นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสง
บ้านหัวขัว

โทรศัพท์ 356314


ยุพา จงอางจิตร
นิคมสงเคราะห์ 2

โทรศัพท์ 950104


พงษ์พันธ์ เกตุพัด
บ้านกุดคอเมย

โทรศัพท์ 370780


นายภาคภูมิ ศรีชนะ
บ้านโนนปอแดง

โทรศัพท์ 370757


นางสาวศิวพร หอมดวง
บ้านโคกป่ากุง

โทรศัพท์ 0862313175


นางอรอุมา กันนะลา
บ้านถิ่น

โทรศัพท์ 0956638464


วชิราภรณ์ ประไกร
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์

โทรศัพท์ 042950040


นายวีระชาติ หารวาระ
บ้านกุดกวางสร้อย

โทรศัพท์ 370770


นิรภัย ศรีทะรัง
บ้านหนองแวงป่งสัง

โทรศัพท์ 950041


นางสาวอภันตรี โยธี
บ้านหนองเล้าข้าว

โทรศัพท์ 370771


กิ่งกาญน์ พรมวงษ์
นิคมโคกม่วงศรีสมพร

โทรศัพท์ 0892732289


นางจริยา แสนเจริญสุข
นิคมสงเคราะห์ 3

โทรศัพท์ 0817699572


ลำพรรณ์ จาวใจเด็จ
บ้านหินสิ่ว

โทรศัพท์ 370802


รัชศวรรณ มูลหา
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 370779


นายชูศักดิ์ อาจวิชัย
ปรางค์กู่

โทรศัพท์ 042370778


นายเสถึยร ทาขุลี
นิคมวัฒนา 6

โทรศัพท์ 370782


นางสาวอัมพร ชาวไทย
บ้านหนองบัวเงิน

โทรศัพท์ 0872188904


อาทิตย์ พิมพ์สุด
โคกม่วงประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042002276


ธเนศ วงศ์สุวรรณ
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี

โทรศัพท์ 042- 109878


นางสุพรรณี ราชแวง
หนองปิงบุ่งบกวิทยา

โทรศัพท์ 042950032


โชคชัย สามารถ
บ้านห้วยบง

โทรศัพท์ 370287


น้ำทิพย์ โอฆะพนม
บ้านโสกแดง

โทรศัพท์ -


ภาวินี อุประถา
บ้านโสกแดง

โทรศัพท์ -


นางสาววชิราพร เดชเดิม
บ้านวังมน

โทรศัพท์ 042-950033


นายธนัฐชัย สุขสมร
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล

โทรศัพท์ 950044


นางยุพิน นาใจรีบ
บ้านค้อ

โทรศัพท์ 370565


นายปรีชา รัตนโสภา
บ้านหนองทุ่ม

โทรศัพท์ 042-950038


ทรงวุฒิ ราชแสนเมือง
บ้านหนองนกเขียน

โทรศัพท์ 042-950037


นางวรรณี เหล่าบ้านค้อ
บ้านกุดฉิม

โทรศัพท์ 370767


นายสุทธี อ้วนสาเล
บ้านท่าศิลา

โทรศัพท์ 043950038


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน