ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นางกุหลาบ พวงมะลิ
บ้านหนองผือ

โทรศัพท์ 045-660461


Ampaiwan Wongsin
อนุบาลแม่ลาน้อย

โทรศัพท์ 053-689030


Ampaiwan Wongsin
อนุบาลบ้านแม่ลาน้อย

โทรศัพท์ 053-689030


รักวิชา หนองเส

โทรศัพท์ 053-689030


พิมพ์วิภา นิลุบลไพบูลย์
อนุบาลแม่ลาน้อย

โทรศัพท์ 053-689030


สมพงษ์ เขื่อนขวา
บ้านท่าผาปุ้ม

โทรศัพท์ 053-062268


ปริศนา เอกกุล
บ้านท่าผาปุ้ม

โทรศัพท์ 053-062268


ปริศนา เอกกุล
บ้านท่าผาปุ้ม

โทรศัพท์ 053-062268


พิศวาส อินทรัตน์
บ้านท่าสองแคว

โทรศัพท์ 053-062048-9


นางพิศวาส อินทรัตน์
บ้านท่าสองแคว

โทรศัพท์ 053-062048-9


นางชยาภรณ์ แจ้งจิตร

โทรศัพท์ 053062048


อรรถพล เกษมจิตร
บ้านแม่แลบ

โทรศัพท์ -


อนุพงค์ จิตหาญ
บ้านแม่แลบ

โทรศัพท์ -


นายสุรพล อินทะนุ
บ้านแม่เตี๋ย

โทรศัพท์ -


ภาณุมาศ วงศ์สาย
ลุ่มน้ำวิทยา

โทรศัพท์


นางชยาภรณ์ แจ้งจิตร
ลุ่มน้ำวิทยา

โทรศัพท์


ชยาภรณ์ แจ้งจิตร
ลุ่มน้ำวิทยา

โทรศัพท์


พิมพา ผาติธำรงศักดิ์
ลุ่มน้ำวิทยา

โทรศัพท์


ฟ้าหงษ์ ธรรมขันธ์
บ้านป่าหมากวิทยา

โทรศัพท์ 053689442


ชณัฐณิชา อนันท์
บ้านห้วยหมากหนุน

โทรศัพท์ 053-619677


สุภัทรศยา พรรณสุข
บ้านแม่สะกั๊วะ

โทรศัพท์


นายเสกสรรค์ บุญปลูก
บ้านแม่งะ

โทรศัพท์ 053690133


เสกสรรค์ บุญปลูก
บ้านแม่งะ

โทรศัพท์ 053690133


นางสาววรัญญา อุ่นเรือน
บ้านแม่กวางเหนือ

โทรศัพท์ 053071554


นางสาววรัญญา อุ่นเรือน
บ้านแม่สะกึ๊ด

โทรศัพท์


นางสาววรัญญา อุ่นเรือน
บ้านแม่ปอถ่า

โทรศัพท์


กลันทก์ ประดิษฐ์
บ้านแม่ปอถ่า

โทรศัพท์


วรัญญา อุ่นเรือน
บ้านห้วยผึ้ง

โทรศัพท์ 053-071331


นางสาววรัญญา อุ่นเรือน
บ้านแม่กวางใต้

โทรศัพท์ -


นายบัญชา ประสมสงค์
บ้านแม่สะปึ๋งใต้

โทรศัพท์


นายรชานนท์ ฤดีแกล้วกล้า
บ้านแม่สะปึ๋งใต้

โทรศัพท์


เฉลิมพล ทรัพย์ธนสาร
บ้านแม่โถ

โทรศัพท์ -


พรฉวี ธิทะ
บ้านแม่โถ

โทรศัพท์ -


นางสาวทิพวรรณ สุรินแก้ว
บ้านแม่โถใต้

โทรศัพท์ 053690129


นายวุฒิชัย กองแก้ว
บ้านห้วยไม้ซาง

โทรศัพท์ 052049245


สรชัย ช่างแต่ง
โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ

โทรศัพท์ 053-071340


เกษร มีกำไร
บ้านแม่อุมพาย

โทรศัพท์


สายใจ กระธง
บ้านแม่อุมพาย

โทรศัพท์


เกษร มีกำไร
บ้านแม่อุมพาย

โทรศัพท์


พัฒนาภรณ์ บุญสุทธิ์
บ้านแม่จอ

โทรศัพท์


ชัยวุธ วรรณวงศ์
โรงเรียนบ้านแม่จอ

โทรศัพท์


สุดใจ ชนาภัทรกูลชา
บ้านห้วยผึ้งใหม่

โทรศัพท์ 052049244


นายสมชาย ศักดิ์สินดอย
บ้านขุนแม่ลา

โทรศัพท์ 053-680913


จตุรงค์ เดชะวงศ์
บ้านขุนแม่ลา

โทรศัพท์ 053-680913


ณัฏฐพล มณีธร
บ้านส้มป่อย

โทรศัพท์


ยุทธการ โสภารัตน์
โรงเรียนบ้านแม่อมลาน

โทรศัพท์


นายวรวิทย์ ธารพระคุณ

โทรศัพท์ 053-071375


ไพภร มุ่งดี
บ้านฟักทอง

โทรศัพท์ 053-071375


นายวรวิทย์ ธารพระคุณ
บ้านฟักทอง

โทรศัพท์ 053-071375


สาริศา ตาไฝ
บ้านป่าแก่

โทรศัพท์ 052-049521


ธีรดา ศิริปัญญา
บ้านแม่ลาผาไหว

โทรศัพท์ 052049238


สายัณห์ ประจักษ์พนา
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

โทรศัพท์


กรรณิการ์ ประจักษ์พนา
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

โทรศัพท์


บุญญาดา ศรีส่อง

โทรศัพท์


สรินยา ไผทรัตนตรัย
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

โทรศัพท์


เรืองยศ ปันศิริ
โรงเรียนบ้านห้วยห้า

โทรศัพท์ 0903084506


สุดเขต กันทา
บ้านห้วยห้า

โทรศัพท์ 0903084506


สุรศักดิ์ ปาลิไล
บ้านสาม

โทรศัพท์ 0871834669


วิไลวรรณ หยกพงศ์กนก
บ้านดูลาเปอร์

โทรศัพท์ 053690138


นายจำรัส ปัญญาลาภ
บ้านดูลาเปอ

โทรศัพท์ 053690138


นายจำรัส ปัญญาลาภ
บ้านดูลาเปอร์

โทรศัพท์ 053690138


นายถวิล สารภีสุวรรณศร
บ้านดูลาเปอร์

โทรศัพท์ 053690138


กรรณิการ์ ประจักษ์พนา
บ้านดูลาเปอร์

โทรศัพท์ 053690138


ปาณิศา เภตรา
บ้านแม่และ

โทรศัพท์ 053-071330


ปาณิศา เภตรา
บ้านแม่และ

โทรศัพท์ 053-071330


คนึงนิตย์ ปองพรนิมิต
บ้านดงใหม่

โทรศัพท์ 053-071368


คนึงนิตย์ ปองพรนิมิต
บ้านดงใหม่

โทรศัพท์ 053-071368


นางดวงดาว เจริญเต็มเปี่ยม
บ้านละอูบ

โทรศัพท์ 053-619040


กัญญารัตน์ เครืองาม
บ้านละอูบ

โทรศัพท์ 053-619040


อรุณี พิมพ์ใจประภา
บ้านละอูบ

โทรศัพท์ 053-619040


นางผ่องพรรณ คันทะ
ชุมชนแม่ลาศึกษา

โทรศัพท์ 053-685489


นงนุช กรรณิกา
บ้านแม่สุ

โทรศัพท์ 088-5788713


Sonthaya Bashford
บ้านแม่สุ

โทรศัพท์ 088-5788713


Kornwika Aekkachaisatean
บ้านหัวลา

โทรศัพท์ 053690135


นางสาวกรวิกา เอกชัยเสถียร
บ้านหัวลา

โทรศัพท์ 053690135


ปภพร ปูสัญจร
บ้านห้วยกองเป๊าะ

โทรศัพท์ 053-071377


บุญเที่ยง แก้วเสมอ
บ้านห้วยกู่ป๊ะ

โทรศัพท์ 053-071334


ชิดชไม พงษ์พันธ์
บ้านแม่ปาง

โทรศัพท์ 0819619238


นายอารีย์ วรสาร
บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา

โทรศัพท์ 053071521


ลีลาวดี ขจรศักดิ์ศรี
บ้านห้วยมะกอก

โทรศัพท์ 052-049536


นางสาววิยะดา พุมพร
บ้านผาแดงหลวง

โทรศัพท์ 0979670552


มารุต ศรีรัตนพัฒน์
บ้านแม่สะปึ๋ง

โทรศัพท์ 088-2521744


ธเนศ อุทธโยธา
บ้านแม่สะปึ๋ง

โทรศัพท์ 088-2521744


นายปฐมพงค์ เมืองอินทร์
บ้านหนองม่วน

โทรศัพท์ -


เจริญ คุ้มครองโชค
บ้านแม่สะแมง

โทรศัพท์ 053-071338


นางสาวพิมพิศา ปูสัญจร
บ้านแม่สะแมง

โทรศัพท์ 053-071338


ศิริวรรณ งอกงาม
บ้านแม่สะแมง

โทรศัพท์ 053-071338


เจริญ คุ้มครองโชค
บ้านแม่สะแมง

โทรศัพท์ 053-071338


ศิริวรรณ งอกงาม
บ้านแม่สะแมง

โทรศัพท์ 053-071338


นางสาวไสว ออกสุข
บ้านกอกหลวง

โทรศัพท์ 053-071337


นางสาวไสว ออกสุข
บ้านกอกหลวง

โทรศัพท์ 053-071337


แสวง อร่ามจิต
บ้านกอกหลวง

โทรศัพท์ 053-071337


นายจักรพร สะตะ
บ้านแม่ฮุ

โทรศัพท์ 053071443


รัตนาภร ภัทรกุลดุษฎี
บ้านแม่ฮุ

โทรศัพท์ 053071443


จักรพร สะตะ
บ้านแม่ฮุ

โทรศัพท์ 053071443


สมพงษ์ หอมนาน
บ้านแม่ขีด

โทรศัพท์ 053-071339


นายสมยงค์ ฐานะวิชัย
บ้านแม่ขีด

โทรศัพท์ 053-071339


จันจิรา ตาสา
บ้านกะริคี

โทรศัพท์ 053071450


นางสุพรรณี กันหม่อง
บ้านกะริคี

โทรศัพท์ 053071450


จันทร์จิรา แก้วบุรีย์
บ้านแม่นาจาง

โทรศัพท์ 053-070314


บรรเจิด สังกิจ
บ้านแม่นาจาง

โทรศัพท์ 053-070314


ธวัชชัย ธนะฤทธิ์
บ้านแม่นาจางเหนือ

โทรศัพท์ 053-071383


ธนุ จิตอารี
บ้านพระบาทห้วยผึ้ง

โทรศัพท์


จิตตราพร ศรีศักดิ์อุดมชัย
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 053-681525


ปนัดดา กันทาหอม
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 053-681525


จีรภา แก้ววงค์
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 053-681525


ชัยวัฒน์ มีบุญ
อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)

โทรศัพท์ 053-681537


นายธีรยุทธ เกี๋ยงคำ
บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193

โทรศัพท์ 053-681527


พันธ์ทิพย์ นิลุบลไพบูลย์
บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193

โทรศัพท์ 053-681527


ชัยวัฒน์ มีบุญ
อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม

โทรศัพท์ 053-681543


สมศักดิ์ วงศ์แปง
บ้านไร่วิทยา

โทรศัพท์ 053-682887


นายสมศักดิ์ วงศ์แปง
บ้านไร่วิทยา

โทรศัพท์ 053-682887


นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรี
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

โทรศัพท์ 053681538


อนันต์ ประวัง
บ้านพะมอลอ

โทรศัพท์ 053-692892


กรรณิกา มระศิริ
บ้านพะมอลอ

โทรศัพท์ 053-692892


นายอดิศักดิ์ คงคาใส
บ้านแม่สะเรียง

โทรศัพท์ 0887562597


อดิศักดิ์ คงคาใส
บ้านแม่สะเรียง

โทรศัพท์ 0887562597


ห้วยปางผาง โรงเรียน
บ้านห้วยปางผาง

โทรศัพท์


หัทญา ปันขัน
บ้านห้วยปางผาง

โทรศัพท์


พาริณี แก้วนำ
บ้านห้วยงู

โทรศัพท์


นางสาววรวรรณ จีวะระ
บ้านศรีมูลเมือง

โทรศัพท์ 053-681542


ปิ่นวิเศษ มงคลวิไล
ชุมชนบ้านน้ำดิบ

โทรศัพท์ 053-681539


นางสาวสุภาพร ผาติธีรกุลเดช
ชุมชนบ้านน้ำดิบ

โทรศัพท์ 053-681539


ศีลา สุขคำนึง
ชุมชนบ้านน้ำดิบ

โทรศัพท์ 053-681539


นายสุธีรัตน์ กาญจนมยูร

โทรศัพท์ 053-681539


ณัฐชญา ปวงคำคง

โทรศัพท์ 053-681539


บรรเรียง ปวงคำคง
บ้านคะปวง

โทรศัพท์ 053-621305


นายสุธีรัตน์ กาญจนมยูร
บ้านคะปวง

โทรศัพท์ 053-621305


นายฉันท์ชนก ฤดีนฤกุล
บ้านทุ่งแพม

โทรศัพท์


สุภาภรณ์ ปิ่นแก้ว
บ้านทุ่งแพม

โทรศัพท์


ชวารินทร์ เรืองแดง
บ้านทุ่งแพม

โทรศัพท์


สมคิด สิงห์สูตร
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 053-687155


สมคิด สิงห์สูตร
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 053-687155


นายสวาท ใจมาดี
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 053-687155


สมคิด สิงห์สูตร
บ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 053-687155


ศุมารินทร์ ไชยประโคม
บ้านห้วยสิงห์

โทรศัพท์ 053687174


ชาญณรงค์ ยุทธกิจรัตนา
บ้านห้วยสิงห์

โทรศัพท์ 053687174


พรรณิภา จันทร์ละ
บ้านแม่สะลาบ

โทรศัพท์ 053-619204


นายชัชวาลย์ ภูแซมแสง
บ้านจอซิเดอเหนือ

โทรศัพท์ 052-049550


ณัฐธิกา กิจเมือง
ดอนชัยวิทยา

โทรศัพท์ 053-681541


นายเจริญ สมปัญญา
ดอนชัยวิทยา

โทรศัพท์ 053-681541


NUTTIGA GIDMUANG
ดอนชัยวิทยา

โทรศัพท์ 053-681541


นายสง่า สิทธิ
บ้านสบหาร

โทรศัพท์ 053-681540


จักรวาล รักสกุลใหม่
บ้านแพะพิทยา

โทรศัพท์ 053-692862


นายสมเดช สาริกานนท์
บ้านห้วยหลวง

โทรศัพท์


ไพโรจน์ โพธิ์หย่า

โทรศัพท์ 053-692859


นายอรทัย ยวงศิริ
บ้านแม่ต้อบใต้

โทรศัพท์ 053-692893


กมลชนก วนาศิริ
บ้านแม่ต้อบเหนือ

โทรศัพท์ 053-690140


นายอักษร พรรณโรจน์
บ้านแม่ต้อบเหนือ

โทรศัพท์ 053-690140


ศักดิ์์สุบรรณ พวงทอง
บ้านป่าหมาก

โทรศัพท์ 053-689236


นางสาวศุภลักษณ์ พิลาศสายธารา
บ้านแม่เกาะ

โทรศัพท์ 053-071323


นางวราภรณ์ ส่าปร่ามู
บ้านขุนแม่ต้อบ

โทรศัพท์ 052049540


วราภรณ์ ส่าปร่ามู
บ้านขุนแม่ต้อบ

โทรศัพท์ 052049540


นายศิวกร เชื้อหมอ
บ้านโพซอ

โทรศัพท์ 052-049269


เสาหิน โรงเรียน
บ้านเสาหิน

โทรศัพท์ 053-071328


นายสุเมธ มงคลมณีเนตร
บ้านเสาหิน

โทรศัพท์ 053-071328


สุภาภรณ์ หมูคำ
เพียงหลวง ๑๑ ฯ

โทรศัพท์ 053-071326


กลวุฒิ ดั่งดวงจันทร์
เพียงหลวง ๑๑ (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ

โทรศัพท์ 053-071326


พระอานุภาพ ชุนอ่อน
เพียงหลวง ๑๑ ฯ

โทรศัพท์ 053-071326


ธีรดา สิงห์สูตร
บ้านแม่กองแป

โทรศัพท์ 053-690175


นางวาสนา ใจน่าน

โทรศัพท์ 053-692804


กัณชลีย์ มะโนธรรม
บ้านแม่กองคา

โทรศัพท์ 052049556


นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์
บ้านห้วยห้อม

โทรศัพท์ 053-071345


สุทธิพร เกตุบรรจง
บ้านห้วยห้อม

โทรศัพท์ 053-071345


นางสาวเตือนใจ แสงจำ
บ้านท่าตาฝั่ง

โทรศัพท์ 0875799957


อรรถวุฒิ คำมาสาร
บ้านท่าตาฝั่ง

โทรศัพท์ 0875799957


ศุภัฎฎ์ไชย เดียวสกุล
บ้านท่าตาฝั่ง

โทรศัพท์ 0875799957


นคร ถนัดใจธรรม
บ้านห้วยแห้ง

โทรศัพท์ -


นายศิวนนท์ ขัติคำ
บ้านห้วยแห้ง

โทรศัพท์ -


นางวนาลี แสงจันทร์
บ้านห้วยแห้ง

โทรศัพท์ -


นายวรพงศ์ บงกชกุสุมาลย์
บ้านห้วยหมูพิทยา

โทรศัพท์ 052-049554


เสาวลักษณ์ สุขใจ
บ้านห้วยหมูพิทยา

โทรศัพท์ 052-049554


วรพงศ์ บงกชกุสุมาลย์

โทรศัพท์ 052-049554


พิพัฒน์ วนาสถิตย์
บ้านแม่ก๋อน

โทรศัพท์ 052-049552


นายดำรงค์เดช วงศืละม่อม
รัตนประทีปวิทยา

โทรศัพท์ 052049260


นายดำรงค์เดช วงศ์ละม่อม
รัตนประทีปวิทยา

โทรศัพท์ 052049260


นายอลงกต จูด้วง
บ้านแม่อุมลอง

โทรศัพท์ 053-071342


วรวลัญช์ กันภิบาล
บ้านแม่อุมป๊อก

โทรศัพท์ 053-071343


วรวลัญช์ กันภิบาล
บ้านแม่อุมป๊อก

โทรศัพท์ 053-071343


ศรายุทธ บัวคลี่
บ้านแม่อุมลองหลวง

โทรศัพท์ 053-071315


ศรายุทธ บัวคลี่
บ้านแม่อุมลองหลวง

โทรศัพท์ 053-071315


พรชัย สุนภาสถาพร
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10

โทรศัพท์ 053-690142


ปิยะมาศ มะโนรา
บ้านห้วยฮากไม้ใต้

โทรศัพท์ 053690144


ประภาส แปงมูล
บ้านห้วยฮากไม้ใต้

โทรศัพท์ 053690144


สุรีย์พร ไทสวัสดิ์กุล
บ้านห้วยฮากไม้เหนือ

โทรศัพท์ 053690143


อำพร ถาวรสมพรสกุล
บ้านห้วยฮากไม้เหนือ

โทรศัพท์ 053690143


สุรีย์พร ไทสวัสดิ์กุล
บ้านห้วยฮากไม้เหนือ

โทรศัพท์ 053690143


วิวัฒน์ อินต๊ะยศ
บ้านห้วยเดื่อ

โทรศัพท์ 053-071385,052049544-5


จุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว
บ้านห้วยเดื่อ

โทรศัพท์ 053-071385,052049544-5


อัสนา แสนหวี
บ้านแม่ปุ๋น

โทรศัพท์ 053-619830


สิงห์ทอง เกียรติฟูเฟื่อง
บ้านแม่ปุ๋น

โทรศัพท์ 053-619830


อภิรมย์ สังข์แดง
สังวาลย์วิทยา

โทรศัพท์ 053-687981


อภิรมย์ สังข์แดง
สังวาลย์วิทยา

โทรศัพท์ 053-687981


ธนพล หมั่นสกุล
บ้านแม่กะไน

โทรศัพท์ 088-7563743


นายสราวุฒิ อาสาไพร
บ้านแม่จ๊าง

โทรศัพท์ 053-619878,053-


สราวุฒิ อาสาไพร
บ้านแม่จ๊าง

โทรศัพท์ 053-619878,053-


สุภาพร คุณอนงค์
บ้านห้วยปลากั้ง

โทรศัพท์ 053071439


นางสาวปาริฉัตร สมพุทธวงศ์
บ้านห้วยปลากั้ง

โทรศัพท์ 053071439


ประยุทธ บุญยืน
บ้านขุนวง

โทรศัพท์ 053-071324


นางสาวกรรณารา อุ่นจาย
บ้านแม่ลิด

โทรศัพท์ 053-071325


มลิวัลย์ อุ่นจาย
บ้านแม่ลิด

โทรศัพท์ 053-071325


มานะ มุกวิมลมาศ

โทรศัพท์ 053-071325


กาญจนา กรองสติปัญญา
บ้านแม่ละ

โทรศัพท์ 053-690168


เจตรินชัย เจริญเล็ก
บ้านแม่ละ

โทรศัพท์ 053-690168


สาธิตา บรรจง
บ้านแม่ละ

โทรศัพท์ 053-690168


ภูเบศวร์ รัตนมงคล
บ้านอมพาย

โทรศัพท์ -


เฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์
บ้านช่างหม้อ

โทรศัพท์ 053-680915


ปิยะวิทย์ ปิยะโกศล
บ้านสันติสุข

โทรศัพท์


นายอาทิตย์ ขันธะสีมา

โทรศัพท์


นางละออ คงความเลิศ
บ้านดอยเลี่ยม

โทรศัพท์ 084-8072612


นายพีระยุทธ์ คำสัตย์
บ้านแม่สวรรค์น้อย

โทรศัพท์ 086-1975013


ผ่องศรี คำสัตย์
บ้านแม่สวรรค์น้อย

โทรศัพท์ 086-1975013


ปัญญา ขำเลิศ
บ้านสุดห้วยนา

โทรศัพท์


สุนทรีลักษณ์ วรรณชาติ
บ้านสุดห้วยนา

โทรศัพท์


ปัญญา ขำเลิศ
บ้านสุดห้วยนา

โทรศัพท์


ผ่องศรี แก้วนิลตา
บ้านขุนวงเหนือ

โทรศัพท์ 053-071401


นางมาติกา ดำรงธรรม
บ้านขุนวงเหนือ

โทรศัพท์ 053-071401


ทวี เทียมคีรี
บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย

โทรศัพท์ 053690178


ธนาพศิษฐ์ สุกศิริเมธีกุล
บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย

โทรศัพท์ 053690178


นางวรรณภา กุนนา
บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย

โทรศัพท์ 053690178


สุชาติ สุภาราษฎร์
บ้านแม่สวรรค์หลวง

โทรศัพท์ 0899515740


ลัดดาวรรณ อภิวงค์
ชุมชนบ้านผาผ่า

โทรศัพท์ 053-687152


ชลินทรา ศรีชัยชนะ
ชุมชนบ้านผาผ่า

โทรศัพท์ 053-687152


ชลินทรา ศรีชัยชนะ
ชุมชนบ้านผาผ่า

โทรศัพท์ 053-687152


นนท์ปวิธ ขิระณะ
อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)

โทรศัพท์ 053-687191


โกมินทร์ ยูมังกังซอ
อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)

โทรศัพท์ 053-687191


นนท์ปวิธ ขิระณะ
อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)

โทรศัพท์ 053-687191


นายนรินทร์ ก้อนแก้ว
บ้านแม่เกาะวิทยา

โทรศัพท์ 053-618189


นางปรานี เต๋จ๊ะ
บ้านแม่เกาะวิทยา

โทรศัพท์ 053-618189


รุจิกาญจน์ ปุ๊ดพรม
บ้านแม่เกาะวิทยา

โทรศัพท์ 053-618189


จิราภรณ์ จันตา
บ้านแม่ออก

โทรศัพท์ 0857138755


นางสาวรัตติยา สุทธหลวง
บ้านแม่ออก

โทรศัพท์ 0857138755


จันทนา ประเสริฐรัตนา
บ้านแม่ออกเหนือ

โทรศัพท์ 053690186


ชวารินทร์ เรืองแดง
บ้านแม่ออกเหนือ

โทรศัพท์ 053690186


นางสาวเพ็ญผกา ขวัญใจ
บ้านแม่ออกเหนือ

โทรศัพท์ 053690186


เพ็ญผกา ขวัญใจ
บ้านแม่ออกเหนือ

โทรศัพท์ 053690186


นรรัตน์ ยาใจ
บ้านอุมดาเหนือ

โทรศัพท์ 052-409282


อินทุวัทน์ ทาปัญญา
บ้านอุมดาเหนือ

โทรศัพท์ 052-409282


นางสาววรรณระเบียบ บุญเกิด
บ้านอุมดาใต้

โทรศัพท์ 053-071366


ศศิประภา ต่อวรรณะ
บ้านอุมดาใต้

โทรศัพท์ 053-071366


ประทุมพร อุตมณี
บ้านกองก๋อย

โทรศัพท์ 081-9502398


นายบุญมี อุดมดอน
บ้านกองก๋อย

โทรศัพท์ 081-9502398


ปฐมพงษ์ หล้าพระบาง
บ้านแม่แพ

โทรศัพท์ 053-071390


ชาญนรินทร์ ชัยชนะ
บ้านแม่แพ

โทรศัพท์ 053-071390


รัตติการณ์ ไชยวรรณวงศ์
บ้านแม่แพ

โทรศัพท์ 053-071390


นายจิรพัส ปันดิษ
บ้านแม่แพน้อย

โทรศัพท์ -


ธีรพรรณ กันหม่อง
บ้านแม่แพน้อย

โทรศัพท์ -


ขวัญจิตร์ คำแปง
บ้านแม่แพน้อย

โทรศัพท์ -


ขวัญจิตร์ คำแปง
บ้านแม่แพน้อย

โทรศัพท์ -


Nuttamom khunkhum
บ้านแม่ลาย

โทรศัพท์ 053690148


นายมัฌชมา บุญทวี
บ้านแม่ลาย

โทรศัพท์ 053690148


อรญา บัญชาบันลือยศ
บ้านแม่ลาย

โทรศัพท์ 053690148


วิมลวรรณ ชัยวงศ์
บ้านห้วยกุ้ง

โทรศัพท์ 053073186


กรรณารา อุ่นจาย
บ้านห้วยกุ้ง

โทรศัพท์ 053073186


สุรศักดิ์ นกแล
บ้านกองแปใต้

โทรศัพท์ -


นางสุภัทรา คุณประดิษฐ์
บ้านกองแปใต้

โทรศัพท์ -


ณัฐวัฒน์ พูลธวัช
บ้านป่าโปง

โทรศัพท์ 053-690417


กฤษกร สมบุตร
บ้านป่าโปง

โทรศัพท์ 053-690417


ปราณี ขันธะสีมา
บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ

โทรศัพท์ 053-071414


นางสาวปราณี ประสมทรัพย์
บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ

โทรศัพท์ 053-071414


นพดล สุขสาร
บ้านผาเยอ

โทรศัพท์ 053-690181


ปุณชรัสมิ์ พัสกาลปักษ์
บ้านผาเยอ

โทรศัพท์ 053-690181


ศุภชัย แก้วศักดิ์
บ้านต้นงิ้ว

โทรศัพท์ 053-690184


อภิญญา อินสีลอย
บ้านต้นงิ้ว

โทรศัพท์ 053-690184


สมภพ เกรียงไกรรุ่ง
บ้านต้นงิ้ว

โทรศัพท์ 053-690184


ณัฐชญา ปวงคำคง
บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ

โทรศัพท์ 053-ุ690185


เกษแก้ว สาริกานนท์
บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ

โทรศัพท์ 053-ุ690185


นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม
บ้านทะโลงเหนือ

โทรศัพท์ 053-690182


สุพันธ์ สุขเกษม
บ้านทะโลงเหนือ

โทรศัพท์ 053-690182


นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม
บ้านทะโลงเหนือ

โทรศัพท์ 053-690182


ธนพันธ์ จันทร์หงษ์
บ้านห้วยวอก

โทรศัพท์ 052-049274


อรรถพล แก้วสำอางค์
บ้านห้วยวอก

โทรศัพท์ 052-049274


วัฒนะ หน่อแก้ว
บ้านห้วยไก่ป่า

โทรศัพท์ 053-692517


นายผล คำแปง
บ้านห้วยไก่ป่า

โทรศัพท์ 053-692517


ผล คำแปง
บ้านห้วยไก่ป่า

โทรศัพท์ 053-692517


พรพรรณ ทะนันไชย
บ้านแม่สวด

โทรศัพท์ 053-618114


ลลดา ชีวเสถียรเดช
บ้านแม่สวด

โทรศัพท์ 053-618114


สุกัญญา เกียรติยศ
บ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 053690151


นายสันติชัย ดาทู
บ้านแม่หลุย

โทรศัพท์ 0902838917


นายสันติชัย ดาทู
บ้านแม่หลุย

โทรศัพท์ 0902838917


นายอลงกรณ์ เซนักค้า
บ้านนาดอย

โทรศัพท์ 053071435


ชลชาติ เจริญสิทธิ์
บ้านนาดอย

โทรศัพท์ 053071435


นายเทวฤทธิ์ ประสมสงค์
บ้านแม่หาด

โทรศัพท์ 053-072357


คนึงนิจ ธิวงษ์
บ้านแม่แพหลวง

โทรศัพท์ 0640168172


ณรงค์ศักดิ์ ไชยลังกา
บ้านแม่แพหลวง

โทรศัพท์ 0640168172


นายจิรพัส ปันดิษ
บ้านแม่แพหลวง

โทรศัพท์ 0640168172


สุรพงษ์ ศิลาชาญ
ล่องแพวิทยา

โทรศัพท์ 053-071346


อังคณา ชัยมหาวัน

โทรศัพท์ 053-071346


สุกัญญา สุจรัสวศินกุล
บ้านห้วยม่วง ส.บ้านแม่เลาะ

โทรศัพท์


ลลดา ชีวเสถียรเดช
บ้านห้วยม่วง ส.บ้านแม่เลาะ

โทรศัพท์


จิราษา รังษี
บ้านอุมโละเหนือ

โทรศัพท์ 053071441


รัชนี พัสกาลปักษ์
บ้านอุมโละเหนือ

โทรศัพท์ 053071441


นางสาววิไลพร เฉลิมชัยวิวัฒนา
บ้านอุมโละเหนือ

โทรศัพท์ 053071441


วัฒนา ปัญญากาศ
บ้านอุมโละเหนือ

โทรศัพท์ 053071441


ผดุงศิลป์ สิริศิลป์มิ่งขวัญ
บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม

โทรศัพท์


จารุณี แสนดั่งใจ
บ้านแม่เงา

โทรศัพท์ 0-5369-0150


จารุณี แสนดั่งใจ
บ้านแม่เงา

โทรศัพท์ 0-5369-0150


นางสาวอัจรา ทองประดิษฐ์
บ้านแม่คะตวน

โทรศัพท์ 053-618199-200


นางสาวอัจฉรา ทองประดิษฐ์
บ้านแม่คะตวน

โทรศัพท์ 053-618199-200


ฉัตรสุดา รัตนชมภู
บ้านห้วยกองมูล

โทรศัพท์ -


นายวสันต์ คงแดง
บ้านห้วยกองมูล

โทรศัพท์ -


เดือนนภา ดวงทิพย์
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน

โทรศัพท์ 053-619154


เดือนนภา ดวงทิพย์
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน

โทรศัพท์ 053-619154


ธัญญรัตน์ โฉมพรรณ
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ

โทรศัพท์ -


ดีไชย มีการพัฒนา
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ

โทรศัพท์ -


ฉัตรสุดา รัตนชมภู

โทรศัพท์ -


สุรพรชัย คำใจ
บ้านแม่ทะลุ

โทรศัพท์ 053-618201


อ้อมใจ วนาศิริ
บ้านแม่ทะลุ

โทรศัพท์ 053-618201


นายสุรพรชัย คำใจ
บ้านแม่ทะลุ

โทรศัพท์ 053-618201


สุนทรี ศิลาชาญ
บ้านปู่แก้ว

โทรศัพท์ 053-071350


พลอยญาดา ไผ่กุลอนุรักษ์
บ้านเครอะบอ

โทรศัพท์ 053-071363


นางสาวมนธวัล ฟองลอย
บ้านเครอะบอ

โทรศัพท์ 053-071363


วรเกียรติ จันทร์ศรี
บ้านเครอะบอ

โทรศัพท์ 053-071363


มนธวัล ฟองลอย
บ้านเครอะบอ

โทรศัพท์ 053-071363


กรรณิกา จินดาวงศ์
บ้านดอยงาม

โทรศัพท์ 053-690203,053-


โสภา วิเชยละ
บ้านดอยงาม

โทรศัพท์ 053-690203,053-


สุภาพรรณ คิดดี
บ้านดอยงาม

โทรศัพท์ 053-690203,053-


กุลนันท์ ปุ๊ดพรม
บ้านแม่แคะ

โทรศัพท์ 053-071362


รชตพงศ์ วสุเบญจพล
บ้านแม่แคะ

โทรศัพท์ 053-071362


ธนพัฒน์ สมบูรณ์
บ้านเลโคะ

โทรศัพท์ -


ชาญชัย จันทร์ทิพย์
บ้านแม่ลามา

โทรศัพท์ 053-690203


นาย กิตติศักดิ์ บุญมั่น
บ้านแม่ลามา

โทรศัพท์ 053-690203


ชาญชัย จันทร์ทิพย์
บ้านแม่ลามา

โทรศัพท์ 053-690203


นางสาวกัลยา ธรรมดา
บ้านเวฬุวัน

โทรศัพท์ 053071434


นายภูษิต รัตนะวรรณ์
บ้านเวฬุวัน

โทรศัพท์ 053071434


นางสาวกัลยา ธรรมดา
บ้านเวฬุวัน

โทรศัพท์ 053071434


พิชารี ขงเขตคราม
บ้านห้วยน้ำใส

โทรศัพท์ 052049576


พิชารี ขงเขตคราม
บ้านห้วยน้ำใส

โทรศัพท์ 052049576


ลำดวน อาลัย
บ้านห้วยน้ำใส

โทรศัพท์ 052049576


เจนตะวัน ศรีวิชัย
บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์

โทรศัพท์ -


ทิฆัมพร ไชยสิทธิ์
บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์

โทรศัพท์ -


นพรัตน์ ทวีวงศ์อำไพ
บ้านทิยาเพอ

โทรศัพท์ -


หาญ ศิลาชาล

โทรศัพท์ 0856947498


โรงเรียน บ้านทีฮือลือ
โรงเรียนบ้านทีฮือลือ

โทรศัพท์ 0856947498


ยุทธชัย แสงทองนภารุ่ง
บ้านแม่ตอละ

โทรศัพท์ 053071639


ธีรวุฒิ พิชคำ
บ้านแม่สามแลบ

โทรศัพท์ 082-7661874


พันทิวา กาวินสุข
บ้านแม่สามแลบ

โทรศัพท์ 082-7661874


บุษยรัตน์ ศิริอาภรณ์
บ้านแม่สามแลบ

โทรศัพท์ 082-7661874


นฤมล คุ้มครอง
บ้านห้วยกองก้าด

โทรศัพท์ 053071447


นายบรรจง สิงขรบรรจง
บ้านห้วยกองก้าด

โทรศัพท์ 053071447


นายบรรจง สิงขรบรรจง
บ้านห้วยกองก้าด

โทรศัพท์ 053071447


เพราพิมล ป้องเมือง
บ้านซิวาเดอ

โทรศัพท์ 053-071359


ณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์
บ้านซิวาเดอ

โทรศัพท์ 053-071359


ปัทมา วรรณโกฐ
บ้านกอมูเดอ

โทรศัพท์


กรรณิการ์ ธีรภิญโญกุล
บ้านกลอเซโล

โทรศัพท์ 053-071361


ภาณุพงศ์ เลขอิน
บ้านสบเมย

โทรศัพท์ 052049290


ว่าที่ร.ต.ชรินทร์ อยู่ไทย
บ้านสบเมย

โทรศัพท์ 052049290


นายกัตเวท เยอเจริญ
บ้านสบเมย

โทรศัพท์ 052049290


สาลินี จินดาวงศ์
บ้านห้วยกระต่าย

โทรศัพท์ 053-ุ690198


นางกนกวรรณ สิงขรบรรจง
บ้านห้วยกระต่าย

โทรศัพท์ 053-ุ690198


นายเดชบดินทร์ เดชพิพัฒน์โชติกุล
บ้านบุญเลอ

โทรศัพท์ 052-049288


จิราภรณ์ ชัยศรีแก้ว
ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ

โทรศัพท์ 0647390500


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน