ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 ข้อมูลครู ปี 2560
2 ข้อมูลนักเรียน ปี 2560 (10 มิ.ย.)
3 ข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2559
4 ข้อมูลนักเรียน ปี 2559 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย)
5 ข้อมูลที่อยู่โรงเรียนและผู้บริหาร
6 ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ (๑๐ พ.ย.)
7 ข้อมูลนักเรียน ปี 2558 (10 มิ.ย)
8 ข้อมูลนักเรียน สิ้นปี 2556 (10 พ.ย.)
9 ข้อมูลนักเรียน สิ้นปี 2557 (10 พ.ย)
10 ข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (10 มิ.ย)

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 10 ไฟล์