ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 ข้อมูลนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
2 ข้อมูลนร.ระดับก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 2 ไฟล์