ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 ข้อมูลพื้นฐานตามระบบ EMES 10 มิ.ย. 60
2 จำนวนครู ตาม จ 18 10 มิ.ย. 60
3 เขตบริการโรงเรียน 10 มิ.ย 60
4 โรงเรียนขนาดใหญ่ 501 - 1500 คน
5 โรงเรียนขนาดกลาง 121 - 500 คน
6 โรงเรียนขนาดเล็ก 0 - 40 คน
7 โรงเรียนขนาดเล็ก 41 - 60 คน
8 โรงเรียนขนาดเล็ก 61 - 80 คน
9 โรงเรียนขนาดเล็ก 81 -120 คน
10 โรงเรียนขนาดเล็ก 0 -120 คน

1 2 Next
จำนวนไฟล์ทั้งหมด 15 ไฟล์
 
1 2 Next