ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
2 จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2563
3 จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2562
4 จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2561
5 ข้อมูลนักเรียนรายชั้น รายโรง ปีการศึกษา 2560
6 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
7 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
8 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 8 ไฟล์