ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1.การรับนักเรียน
2 2.การขอย้ายเข้าเรียน
3 3.การขอย้ายนักเรียนออก
4 4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 5.การขอลาออก
6 6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 8.การขอใช้ด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]