ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 ขอย้ายเข้าเรียน
3 ขอย้ายออก
4 ขอผ่อนผัน
5 ขอลาออก
6 ขอเทียบโอน
7 ขอใบแทน
8 ขอใช้สถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]