ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดพวงแก้ว
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชน
2 คู่มือประชาชน
3 คู่มือประชาชน

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]