ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
3 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษา
4 การขอลาออกของนักเรียน
5 การขอเทียบโอนผลการเรียน
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
7 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
8 คู่มือการรับนักเรียน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]