ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดศรีพโลทัย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 ร.ร.วัดศรีพโลทัย

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]