ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดบุญญราศรี
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอย้ายเข้าเรียน
3 การขอย้ายออกนักเรียน
4 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 การขอลาออก
6 การขอเทียบโอนผลการเรียน
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
9 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
10 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
11 SAR ประจำปี 2558
12 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
13 SAR โรงเรียนวัดบุญญราศรี ปีการศึกษา 2560

1
จำนวนทั้งหมด 13 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]
 
1