ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
2 คู่มือประชาชนการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
3 คู่มือประชาชนการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
4 คู่มือประชาชนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
5 คู่มือประชาชนการขอลาออกของนักเรียนฌรงเรียนในสังกัดสพฐ.
6 คู่มือประชาชนการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
7 คู่มือประชาชนการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียน
8 คู่มือประชาชนการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]