ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดเตาปูน
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
9 ใบมอบตัวนักเรียน
10 แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
11 แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน
12 แบบคำขอใช้อาคารสถานที่
13 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
14 คำร้องขอย้ายออก
15 คำร้องขอย้ายเข้า

1 2 Next
จำนวนทั้งหมด 16 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]
 
1 2 Next