ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 กระบวนงานที่ ๑ การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 กระบวนงานที่ ๒ การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 กระบวนงานที่ ๓ การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 กระบวนงานที่ ๔ การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
5 กระบวนงานที่ ๕ การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 กระบวนงานที่ ๖ การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
7 กระบวนงานที่ ๗ การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.]
8 กระบวนงานที่ ๘ การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]