ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ปกคู่มือ
2 การรับนักเรียน
3 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกีด สพฐ
4 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
6 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
9 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]