ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
2 คำนำ
3 สารบัญ
4 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6 3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
7 4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
8 5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
9 6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
10 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
11 8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

1
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]
 
1