ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองตะโก
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
3 การขอใช้ใบแทนเอกสารทางการศึกษา
4 การขอเทียบโอนผลการเรียน
5 การขอลาออกของนักเรียน
6 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
7 การขอย้ายออกของนักเรียน
8 การขอย้ายเข้าของนักเรียน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]