ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือประชาชน(การรับนักเรียน)
2 คู่มือประชาชน(การขอย้ายเข้านักเรียน)
3 คู่มือประชาชน(การขอย้ายออกนักเรียน)
4 คู่มือประชาชน(การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน)
5 คู่มือประชาชน(การขอลาออก)
6 คู่มือประชาชน(การขอเทียบโอนผลการเรียน)
7 คู่มือประชาชน(การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา)
8 คู่มือประชาชน(การขอใช้บริการอาคารสถานที่)

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]