ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองช้างลง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียน
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียน
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียน
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
5 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียน
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน
7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียน
8 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]