ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านไผ่
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 01 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 02 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 03 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 04 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 05 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 06 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 07 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 08 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]